Høringssvar fra Hovedudvalgets medarbejderside

Det samlede Hovedudvalg drøftede det foreslåede budget med Økonomiudvalget ved dialogmødet den 13/9. I den følgende tekst samles op på kommentarerne fra medarbejdersiden.

18.09.2023

Af Christina Hvalsø Hansen (AMR), Hovedudvalgets medarbejderside

Hovedudvalgets medarbejderside ser positivt på, at arbejdet med budget, effektiviseringer og besparelser til politisk råderum fremadrettet er slået sammen til én årlig proces. Det vil utvivlsomt give mere arbejdsro i organisationen og belaste arbejdsmiljøet mindre end hidtil.

PRIORITERING AF FOREBYGGENDE TILTAG
Vi vil gerne kvittere for den foreslåede forebyggende indsats i form af at afsætte 3 mio. kr. til ansættelse af flere sagsbehandlere på børnespecialområdet. De forebyggende indsatser er af afgørende betydning for, at borgerne kan opleve at få den bedst mulige service og medarbejderne får gode muligheder for at udføre deres opgaver til gavn for borgerne.

Vi vil gerne appellere til, at der laves en oversigt, hvor det fremgår, hvilke forebyggende indsatser, der i hvilken rækkefølge vil blive prioriteret i de kommende år, så det bliver tydeligt, hvor der vil blive sat ind.

GENTAGELSE AF FORESLÅEDE BESPARELSER
I foråret 2023 gennemførte Holbæk Kommune er hård effektiviserings- og besparelsesproces, som vi kommenterede på og havde dialog om på det tidspunkt. Vi anerkender, at vi på den baggrund står et bedre sted med det foreslåede budget. Fra et medarbejderperspektiv finder vi det dog problematisk, at nogle af de samme områder og de samme medarbejdere atter bringes spil i forhold til ophør af specifikke arbejdsfunktioner. Forslag som for kun et halvt år siden blev trukket tilbage og ikke vedtaget som besparelse. Det skaber utroligt meget uro i de områder, hvor I igen foreslår at spare på området. De berørte medarbejdere har knapt nok nået at få fodfæste fra marts måned, hvor de sidste besparelser blev gennemført – og er derfor ekstra hårdt ramt.

Vi, medarbejderne i Holbæk Kommune, er de bedste formidlere og ambassadører for den gode fortælling om Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Det, at de samme spareforslag kommer i spil igen og igen, er ikke en god historie. Vi frygter, at gode kompetente medarbejdere vælger at søge væk for at opnå større sikkerhed i ansættelsen.

KOMPETENCEUDVIKLINGSMIDLER
I budgetrevision 3 kan vi se, at der i 2023 er inddraget i omegnen af 5 mio. kr. fra budgettet til kompetenceudvikling til at dække årets ”huller”. Fra medarbejdersiden vil vi gerne understrege, at dette ikke opfattes på den måde, at der ikke er brug for alle kompetenceudviklingsmidler fremover. Tværtimod ser vi på en del områder ind i et flerårigt efterslæb af manglende kompetenceudvikling, så vi henstiller til, at kompetenceudvikling af medarbejderne betragtes som en afgørende ingrediens i kvaliteten af den service borgerne kan forvente.

TYDELIG KOMMUNIKATIKON OM BUDGETTET OG DETS KONSEKVENSER
Det er altid en stor nyhed, når kommunens budget falder på plads. Her præsenteres de nye tiltag og prioriteringer, der er blevet plads til. Vi vil gerne kvittere for, at vi har en kommunalbestyrelse, som foretager de politiske prioriteringer og også vælger at investere i særlige indsatsområder. Vi vil dog samtidig gerne bede om, at I også stiller jer på mål for de ting, som vi ikke mere skal lave eller kan tilbyde borgerne i 2024 og fremefter. Ellers frygter vi for, at det er de enkelte medarbejdere, som bliver skydeskive for den utilfredshed, det kan medføre hos borgerne.

Senest opdateret 18-04-2024