Høringssvar fra MED pleje og omsorg

Vores overvejelser omkring de enkelte forslag

20.09.2023

Af Flemming Rydahl, AHLI MED pleje og omsorg

AHLI 1:
Vi arbejder allerede med dette. Det strander ofte på modstand fra lægerne, der ikke vurderer borgerne egnede til dosisdispensering.
Hvis der, midt i en udleveringsperiode, sker ændringer, kan man være nødt til at bestille piller i glas, hvis man ikke med sikkerhed kan identificere de piller der skal tages fra. Det er en ekstra udgift for borgeren og for den sags skyld også for samfundet.
Som det er nu, kan borgerne fravælge pga. gebyret på dispensering.
Det ligner en meget stor besparelse i forhold til hvad vi vurderer realistisk.
AHLI 2:
AHLI 5:
Vend let giver i mange tilfælde ikke den besparelse der skulle ligge i, at man kan gå fra 2 til 1 hjælper, da der fortsat er behov for støtte fra begge sider af sengen.
Den frigivne tid der ifølge forslaget allerede skulle være der er opslugt af mange andre opgaver.
Vend-lets primære kvalitet er et bedre arbejdsmiljø samt en højere kvalitet af plejen. Ikke tidsbesparelser.
Sensorbleerne har en stor effekt i forhold til at vælge de rigtige bleer og har dermed den effekt der er beskrevet i forslaget.
AHLI 6:
vi ser det som et forslag som gør mindre ondt.
AHLI 8:
Det vil betyde at der kommer til at mangle den faglige sparring der skal til, for hele tiden at optimere
sårbehandlingen.
Dermed er der en øget risiko for, at tidsforbruget stiger til skade for både kommune og borgere.
Det vil yderligere reducere det fokus der er på hele tiden at bruge de bedste og billigste forbindingstyper, med deraf følgende risiko for merforbrug på området.
AHLI 12:
Vi ser forslaget som mere en besparelse end en effektivisering.

Det virker ulogisk at afslutte borgerne hurtigere til rehab-ydelse, når der samtidig reduceres på rehab-indsatsen (AHLI 15)
AHLI 14:
Vi er bekymrede for at flere borgere vil fravælge det grundet økonomi hvilket vil betyde et øget pres på hjemmeplejen.
Der kan blive et øget behov for aflastning, hvilket vil føre til et øget pres på midlertidige pladser.
Forslaget kan føre til øget inaktivitet, ensomhed og depression.

AHLI 15:
Der er lagt midler (besparelser) ind i den nuværende indsats. Dermed vil der være risiko for øgede udgifter hvis indsatsen forringes.
Der er sammenhæng med forslag AHLI 12. Hvis borgernes genoptræning afsluttes hurtigere mhp. at overgå til rehabiliterende forløb, og dette forløb så ikke er muligt bliver det til skade for borgeren og kræver en øget plejeindsats.
De borgerrelaterede konsekvenser er velbeskrevne i forslaget.

AHLI 16:
Borgerne bliver i den grad berørt at de besparelser som ligger for aktivitetsmedarbejderne. Det fællesskab der skabes på tværs i huset påvirkes og det vil på sigt skabe problemer, når der er de store fællesaktiviteter så som påskefrokost, høstfest og lign. Aktivitetsmedarbejderne sikrer, sammen med borgerne, hvad der skal foregå og er efterfølgende arrangør og koordinerer dagen.
Vi arbejder meget ud fra den personcentrerede omsorg og omkring den individuelle kontakt.
Den individuelle kontakt vil her reduceres. Bl.a. lukrerer den svært demente borger meget på den individuelle kontakt.
Den ro som skabes ved denne kontakt, vil gå tabt, og borgeren vil ikke i samme grad få dækket den sociale kontakt.
Dermed er der øget risiko for, at den demente borger bliver til øget gene for de øvrige beboere.
Det er ofte aktivitetsmedarbejderen der ledsager borgere, der ikke har pårørende til dette, til læge besøg eller lign.
Aktivitetsmedarbejderne forsøger at tilpasse aktiviteter ud fra de forskellige borgeres behov.

For de frivillige er aktivitetsmedarbejderne bindeleddet mellem dem, og de aktiviteter som der er i huset. De frivillige kan ikke stå med det alene, og vil ikke kunne håndtere opgaverne uden bindeleddet. F.eks. er cykelpiloterne afhængige af den koordinering som aktivitetsmedarbejderne laver.
Ellers kan vi tilslutte os de konsekvenser som er beskrevet i forslaget, og specielt ser vi et problem ved den øgede risiko for funktionstab, når en aktivitet som gymnastik/træning påvirkes.”
Tilsyn har kritiseret aktivitetsniveauet på plejecentrene. Med dette forslag forringes mulighederne for aktiviteter yderligere.
Vi vil fremhæve at borgerne udtrykker glæde over indsatsen, ligesom vi vil påpege at den er i tråd med ældrepolitikkens ord om ”aktive valg”, folde livet ud” og ikke mindst det der er områdets kendetegn: at arbejde for ”Aktiv Hele Livet”.
AHLI 17:
Vi finder forslaget OK.
AHLI 18:
vi ser det som et forslag som gør mindre ondt.
AHLI 19:
Forslaget ser velbeskrevet ud.
AHLI 21:
Forslaget ser velbeskrevet ud.

Senest opdateret 19-04-2024