Høringssvar fra MED udvalget Hjælpemiddelafdelingen under Aktiv hele livet

Med udvalget i Hjælpemiddelafdelingen har valgt at indgive høringssvar vedrørende nedlæggelse af sårspecialister, effektivisering af træning i borgers eget hjem og reduktion af rehabiliteringsterapeuter.

20.09.2023

Af Hanne Birk Jespersen, Hjælpemiddelafdelingen

Høringssvar til balance- og råderumsforslag 2024-2027 fra MED udvalget Hjælpemiddelafdelingen under Aktiv hele livet

I MED udvalget på Hjælpemiddelafdelingen har vi besluttet at fremsende høringssvar fra Hjælpemiddelafdelingen, Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk, og Hjælpemiddeldepotet, L C Worsøesvej 4-6, 4300 Holbæk som fremgår herunder.

Med udvalget i Hjælpemiddelafdelingen har valgt at indgive høringssvar vedrørende nedlæggelse af sårspecialister, effektivisering af træning i borgers eget hjem og reduktion af rehabiliteringsterapeuter.Forslagets nr.: AHLI-08 Nedlæggelse af sårspecialister

Der foreslås at funktionen af sårspecialister nedlægges og indsatsen helt ophører.
Vi vil gøre opmærksom på, at sårspecialisterne er en faglig god samarbejdspartner, når der i fællesskab skal findes egnet hjælpemidler der kan understøtte sygeplejerskernes arbejde med behandling af sår.
Der kan være mange årsager til sår opstår og der findes mange måder sår skal behandles på. Hvert sår kræver en analyse af årsag, for at den rette behandling kan iværksættes.
Sårspecialisterne er med til at fastholde og implementere arbejdsgange, så det optimale resultat opnås på kortes tid.
Ved nedlæggelse af denne funktion, er der risiko for, at de rette tiltag ikke iværksættes og dermed forlænges behandlingstiden. Det vil medføre øget udgifter på sigt til sårpleje, da der skal bruges flere timer til behandling og til tider benyttes dyrere hjælpemidler for at understøtte sårhelingen.
Reduktion af sårspecialister kan medføre, at hjælpemiddeldepotet skal have et større lager af trykaflastende (vekseltryk) madrasser og puder på lager. Det vil også betyde flere kørsler ud og hjem med madrasser.
Ligeledes vil det også give mere arbejde til vaskeri da der bruges 50 min på at rengøre luftmadras + et døgn i tørretid, hvor en (tryksårsforebyggende) skummadras kun tager 10 min at rengøre.
Sagsbehandlingstiden vil forlænges på henvendelser vedr. trykaflastende hjælpemidler, da sagsbehandlende terapeuter ofte er afhængige af sårspecialistens vurdering, når der skal tages stilling til den samlede indsat, herunder valg af trykaflastende hjælpemiddel, for at give borgeren den bedste og mest sammenhængende behandling.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af sagsbehandlende terapeuter og sårspecialist, som igennem en årrække har arbejdet henimod en større sammenhængende og målrettet behandling af tryksår. Der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse og en algoritme, der skal sørge for, at de rette tiltag iværksættes på rette tidspunkt. Arbejdsgangsbeskrivelsen og algoritmen står for at skulle implementeres. Med nedlæggelsen af sårspecialister er det usikkert om implementeringen kan gennemføres, da implementeringen er afhængig af sårspecialisterne og deres kendskab til borger og viden om sårbehandling.
Hvis der reduceres i sårspecialister, vil det medføre større risiko for, at de rette tiltag for den enkelte borger ikke iværksættes.

Forslagets nr.: AHLI-12 Effektivisering af træning i borgers eget hjem.

”Holbæk Kommune har fokus på at borgerne bliver mere selvhjulpne i hjemmeplejen og sygeplejen bl.a. ved rehabilitering og fokus på sammenhængene mellem indsatserne hos borgerne.”
For at kunne arbejde rehabiliterende og sammenhængende omkring hver enkelt borger i Holbæk Kommune, er det nødvendigt med et netværk lokalt, der kan understøtte de igangsatte tiltag. Her spiller især aktivitetscentrene, trivselsvejledere, aktivitetsvejledere og rehabterapeuter en stor rolle. Hvis borgerne skal fastholdes som aktive i eget liv og skal mødes i en rehabiliterende tilgang, er det absolut nødvendigt, at det er muligt at samarbejde og skabe sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser.
Hvis det ikke er muligt for f.eks. Hjælpemiddelafdelingen at samarbejde med andre, mere lokale medarbejdere, omkring fastholdelse af at være aktiv i eget liv, vil hjælpemidler udleveres som kompenserende og ikke som understøttende i en rehabiliterende indsats. Borgerne vil dermed forventeligt hurtigere tabe funktionsniveau, og have behov for en større og mere plejekrævende indsats i hverdagen.Forslagets nr.: AHLI-15 Reduktion af rehabiliteringsterapeuter.

”Holbæk Kommune har fokus på at borgerne bliver mere selvhjulpne i hjemmeplejen og sygeplejen bl.a. ved rehabilitering og fokus på sammenhængene mellem indsatserne hos borgerne.”
For at kunne arbejde rehabiliterende og sammenhængende omkring hver enkelt borger i Holbæk Kommune, er det nødvendigt med et netværk lokalt, der kan understøtte de igangsatte tiltag. Her spiller især aktivitetscentrene, trivselsvejledere, aktivitetsvejledere og rehabterapeuter en stor rolle. Hvis borgerne skal fastholdes som aktive i eget liv og skal mødes i en rehabiliterende tilgang, er det absolut nødvendigt, at det er muligt at samarbejde og skabe sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser.
Hvis det ikke er muligt for f.eks. Hjælpemiddelafdelingen at samarbejde med andre, mere lokale medarbejdere, omkring fastholdelse af at være aktiv i eget liv, vil hjælpemidler udleveres som kompenserende og ikke som understøttende i en rehabiliterende indsats. Borgerne vil dermed forventeligt hurtigere tabe funktionsniveau, og have behov for en større og mere plejekrævende indsats i hverdagen.

Medudvalg Hjælpemiddelafdelingen 20.09.23
Formand: Hanne Birk Jespersen
Næstformand: Gitte Møller

Senest opdateret 19-04-2024