Høringssvar fra MED-Udvalget i Børn, Unge og Familier

MED-Udvalget i Børn, Unge og Familier fremsender hermed høringssvar i forhold til budget 2024-2027. MED-Udvalget er bekymrede for besparelserne på det forebyggende område, men også taknemmelige for den nødvendige investering i medarbejdere og efterværn

19.09.2023

Af Christel Lorenz, Børn, Unge og Familier

MED-Udvalg i Børn, Unge og Familier - Høring i forhold til budget 2024-27

SIOU40-08-råd24
Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt
Der er i Børn, Unge og Familier en bekymring for at færre børn og unge, der kæmper med overvægt, vil blive opdaget af sundhedsplejen i tide, da de må forventes i højere grad at miste fokus på denne gruppe af børn og unge. Dermed vil færre børn og unge med overvægt forventeligt blive sluset videre ind i tilbuddet. Dette vil medføre at de bliver langt mere overvægtige, med risiko for deres helbred og trivsel, også socialt. I stedet vil de ende med at få behov for hjælp i Børn, Unge og Familier, når deres overvægt er for alvorlig. Dette vil medføre større udgifter til sagsbehandlingen, og ikke mindst til flere indsatser til børn og unge med overvægt, i Børn, Unge og Familier. Denne ekstra udgift forventes at ville overstige den aktuelle udgift, som afsættes til sundhedsplejerskernes deltagelse i tilbuddet

SIOU40-17-råd24
Nedlæggelse af fællesstøtte i Slotshaven
Slotshaven er et boligområde med lejeboliger til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp og unge under uddannelse. Kommunen står for visiteringen og der tilstræbes en varieret beboersammensætning, hvilket betyder at der både er unge som er kendte i systemet med lange sagsforløb bag sig og unge med en mindre belastet baggrund.
Støtten er etableret da der tidligere har været udfordringer med uro og utryghed, og vi er bekymrede for, om en nedlæggelse af støtten igen kan medføre uro og utryghed i området samt om diversiteten i beboersammensætningen kan fastholdes hvis sårbare unge og unge med en mindre belastet baggrund ikke oplever Slotshaven som et trygt sted at bo. Endvidere vurderes en fjernelse af fællesstøtten at betyde at flere unge vil få behov for individuel støtte fra kommunen eller behov for at beholde denne støtte i længere tid. Det vurderes dermed ikke at en nedlæggelse af fællesstøtten vil medføre en reel besparelse men i stedet at opgaven flyttes og formentlig forstørres og fordyres.

SIOU40-28A-råd24
Reduktion af § 18 midler
Vi er bekymrede for, at en reduktion af § 18 midler kan udfordre samarbejdet med samt muligheden for initiativer fra civilsamfundet. Vi står foran en ny hovedlov Barnets Lov i hvilken der er et øget fokus på samarbejdet med Civilsamfundet og deres rolle i at støtte og forebygge sociale problemer. Vi kan være bekymrede for hvis kommunens prioritering af området gør det mindre attraktivt for de frivillige der arbejder med udsatte borgere at engagere sig i at skabe aktiviteter af forebyggende karakter og i at støtte socialt udsatte medborgere.
Vi kan konstatere at der på dette område allerede tidligere er sket besparelser og er bekymret for denne udvikling

SIOU40-29-råd24
Nedlæggelse af en stilling i DSI på voksenområdet
Denne besparelse taler direkte imod forebyggelsesdagsordenen og kommunens mulighed for på det sociale område at tilbyde voksne borgere tidlige forebyggende indsatser.
Hvis forslaget besluttes, er vi bekymrede for, at den støtte der i dag gives til voksne, som også er forældre, via Den Sociale Indgangs voksensagsbehandlere ikke længere kan løftes og at det vil medføre flere børnesager grundet forældre i mistrivsel.
Desuden ser vi ikke det er muligt at opretholde reel forebyggelse på det sociale voksenområde med en reduktion i bemandingen på 1/3.

SIOU-03-råd24
De små hold – Lov om specialundervisning – for psykisk sårbare
Vi er bekymrede for at den forebyggelsesopgave som i dag varetages via De små hold, med en nedlæggelse af tilbuddet ikke længere vil blive løftet. Det må forventes at nedlæggelsen af De små hold vil medføre, at flere vil skulle visiteres til STU og dermed en øget udgift for kommunen på dette område.
Med nedlæggelse af tilbuddet, får vi heller ikke i tilstrækkelig grad understøttet de unges behov for en uddannelse og et selvstændigt voksenliv, for de unge der står i særligt udsatte positioner. Dette er også noget som Barnets Lov lægger ekstra vægt på; at vi sikrer at understøtte de unges overgang til voksenlivet på en bedre måde end med den nuværende lovgivning.

Positiv investering
Vi er rigtig glade for, at politikerne med budgettet anerkender den svære situation det sociale børne- og ungeområde står i både i forhold til medarbejderressourcer og efterværn. Den foreslåede ressource tilførsel vil øge vores mulighed for at lykkes med at løse vores kerneopgave for og med borgerne samt forbedre chancerne for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og sikre et godt arbejdsmiljø.

Senest opdateret 19-04-2024