Høringssvar fra MEDudvalget på Absalon og Orø skole

Medudvalget afgiver høringssvar på de områder der direkte og/eller indirekte berører vores skole. meget krot fortalt, giver det budget der er lagt op til, os ikke muligheder for at fastholde endsige forbedre den kvalitet vi ønsker.

19.09.2023

Af Jesper Nielsen, MEDudvalget Absalonskolen

Høringssvar fra Absalon og Orø skoles medudvalg vedr. budget 2024

Generelt vedr. kommunens økonomi

MEDudvalget vil først anerkende, at budgettet for 2024 - i lighed med de tidligere års budgetter - er præget af en meget stram økonomiaftale som i kombination med serviceloftet, gør det til en svær opgave at skabe et tiltrængt løft til den kommunale service – herunder skoleområdet. Derfor ønsker vi også at understrege, at det medfører yderst negative konsekvenser for vores skole og børnehus, som, hvis der ikke ændres på dette, alvorligt kan vanskeliggøre vores arbejde med at løse kerneopgaven. Vi opfordrer til, at man fra politisk hold arbejder for at ændre på budgetloven og, at vi i fremtidige forhandlinger med staten får ændret på serviceloftet, så vi får bare et minimum af økonomi til at kunne løfte den vigtige opgave vi som folkeskole har for hele samfundet.


Forhold i budget 24 som har betydning for vores skole

Det er positivt, at der i budgetforslaget lægges op til at styrke den forebyggende indsats på det specialiserede børneområde i form af at afsætte 3 millioner kroner til flere sagsbehandlere. Forebyggende tiltag er af afgørende betydning i forhold til at opleve en forbedret service og for at vi som medarbejderne oplever bedre vilkår for at kunne udføre vores opgaver til gavn for eleverne. Når det er sagt, må vi konstatere, at det langt fra er nok. Vi ønsker og appellerer til, at der laves en tydeligere prioritering i hvilke forebyggende indsatser der skal finde sted i de kommende år, ligesom, at der sikres de nødvendige økonomiske resurser i forhold til det reelle behov skolerne har på dette område.

Det er ligeledes positivt, at der lægges op til, at afsætte midler i størrelsesordenen 9,5 millioner kroner som kompensation for de gennem en årrække stigende udgifter på specialundervisningsområdet.

På grund af de stigende udgifter til specialundervisning har den almindelige folkeskole/almenområdet været økonomisk udfordret i lang tid. Det betyder også, at vi har svært ved at leve op til kvalitativt at kunne inkludere elever med særlige behov i de almene klasser. Når vi gør det, fordi det er den bedste løsning for eleverne, skal vi selv finde midlerne til ekstra støtte og flere voksne indenfor et i forvejen stærkt begrænset og på nogle områder utilstrækkeligt budget. Det har store menneskelige omkostninger for disse elever og deres familier – ligesom det kan lede til et øget pres på personalet. Ligeledes er de midler vi har til rådighed så små, at det er særdeles svært at give eleverne en varieret undervisning præget af praktisk-faglig karakter, da der ikke er tilstrækkelige midler at købe materialer for.

I budgetforslaget er der ikke lagt op til at forbedre de almindelige folkeskolers økonomi, hvilket vil betyde, at de beskrevne udfordringer og problemstillinger vil vokse sig større på vores skole. Alene den manglende sammenhæng mellem de tildelte lønmidler og de reelle udgifter til løn udviser et strukturelt underskud for vores skole på omkring 800.000 kr. Hertil kommer så den markante underfinancisering af det specialiserede område som vi må konstatere, efterhånden er omfattende.

De gode erfaringer vi har med frisættelsen på skoleområdet ved, at vi har kunnet korte skoledagene lidt ned mod at eleverne har haft flere timer med flere lærere samtidig, er allerede i dette skoleår udfordret af skolens økonomi. Vi har været tvunget til, at nedsætte antallet af timer med to lærere og også mængden af undervisningstimer med en lærer og en pædagog. Det betyder, at frihedsforsøget som udgangspunkt stiller eleverne ringere, da der nu ikke er den samme lærer/pædagogresurse til stede som før frihedsforsøget.

På udvalgets vegne, Jesper Nielsen, næstformand MEDudvalget Absalon og Orø skole

Senest opdateret 18-04-2024