Høringssvar fra seniorrådet

Besparelser AHLI - 01 til 21- KUFU-10
SIOU40-28A-råd24

17.09.2023

Af Elsebeth Ensted, Seniorrådet

Høringssvar budget 2024 sep.2023
Seniorrådet finder det vigtigt at se dette budgetforslag i sammenhæng med de besparelser
som blev vedtaget i starten af året.
Her var der tale om besparelser, som langt hen af vejen ramte de forebyggende indsatser.
(Se Seniorrådets høringssvar februar 2023)
Budgetforslaget 2024 indeholder yderligere effektiviseringer og besparelser.
Seniorrådet gør igen opmærksom på, at Holbæk Kommune i forvejen ligger lavt i
serviceniveau på ældreområdet i forhold til andre kommuner - analysen på ældreområdet
fra 2021.
Vi er opmærksomme på, at serviceloftet sætter begrænsninger for, hvor mange penge der
må bruges. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om de effektiviseringer der er vedtaget, også
bliver gennemført og evalueret. Det er meget dårlig økonomisk fornuft at gennemføre
besparelser, hvor pengene forsvinder fra ældre og sundhed til en rådighedspulje.
Det er positivt, der er afsat penge til udrulning af teams, rekruttering og fastholdelse samt
klyngesamarbejdet.
AHLI-01 Dosisdispensering
Seniorrådet er altid positivt indstillet over for effektiviseringer, hvor nye arbejdsgange giver et
bedre tilbud til den enkelte borger, giver mening for medarbejderne og fastholder, om muligt
øger den faglige kvalitet og sikkerhed for borgerne.
AHLI-02 Indkøbsoptimering via øget brug af analyser og opfølgning
Optimering af indkøbsaftaler er altid velset, og dette forslag kan varmt anbefales.
AHLI-05 Øget brug af kendte hjælpemidler på plejecentre
Vi er positive over for velfærdsteknologi, som giver mening for borgerne i form af oplevelse
af bedre pleje, større tryghed, livskvalitet og værdighed samt giver mening for den enkelte
medarbejders arbejdsmiljø.
AHLI-06 Nedlæggelse af huskeugen
Vi finder det særdeles uacceptabelt at nedlægge ”Huske-ugen”, med omkring 1.000 borgere
i kommunen, som har en demenssygdom og med Holbæk kommunes vision om at være en
demensvenlig kommune, bidrager ”Huske-ugen” kendskabet og viden om
demenssygdommen. Mange borgere med tilknytning til demente får stor glæde af disse
arrangementer og foredrag.
AHLI-08 Nedlæggelse af sårspecialister
Vi finder denne besparelse uacceptabel. Specialviden nedlægges - kvaliteten af
sårbehandlingen daler, idet den faglige sparring forsvinder, ny viden bliver ikke
implementeret, forebyggelse og fagligheden i Holbæk lider nød og borgerne oplever
dårligere livskvalitet. Sygeplejersker demotiveres og søger til andre udfordringer - det bliver
endnu sværere at tiltrække nye sygeplejersker.
I forhold til de fremtidige sundhedsklynger med større sammenhæng mellem kommunepraksis- og sygehussektoren og flere borgere med behandling i eget hjem, kan vi ikke se
rationalet i disse besparelsesforslag. Seniorrådet taler kraftigt imod dette forslag.
AHLI-12 Effektivisering af træning i hjemmet
Seniorrådet er altid positivt indstillet over for effektiviseringer, hvor nye arbejdsgange giver et
bedre tilbud til den enkelte borger.
Vi ser det som meget vigtigt at den enkelte borger fastholder sit funktionsniveau - undgår at
tabe funktioner. Taber borgeren funktioner kan der hurtigt opstå yderligere behov for hjælp
AHLI-14 Øget egenbetaling på kørsel til dagcenter
At Holbæk kommune vil pålægge egenbetalingen til dagcentre og § 86 træning fra 50 kr. til
80 kr. finder vi at det er en ganske urimelig prisstigning for den pågældende gruppe af svage
borgere. Det vil få mange til at fravælge tilbuddet til kørsel og i stedet øge udgiften på andre
områder.
Seniorrådet udtaler sig kraftigt imod dette forslag.
AHLI-15 Reduktion af rehabiliteringsterapeuter
Som anført i forslaget vil det medføre et lavere serviceniveau og er meget bekymrende.
Borgerne vil blive mindre selvhjulpne og på sigt vil det føre til øget udgift.
Det er især bekymrende, når man henser til de manglende plejehjemspladser, det er
voldsomt fordyrende, når plejekrævende borgere er henvist til pasning i eget hjem frem for
en plejehjemsplads.
Vi har svært ved at se den røde tråd i forhold til funktionstab, indsatser og besparelser.
Tidligere besparelser beskriver et behov for at gøre borgeren mere selvhjulpen ved
rehabiliterende indsats. Man ønsker at reducere rehabterapeuter, men man foreslår samtidig
behov for yderligere rehabiliterende indsatser.
Seniorrådet udtaler sig kraftigt imod dette forslag.
AHLI-16 Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
Seniorrådet vil fraråde en besparelse af aktivitetsmedarbejdere, vi finder det meget vigtigt at
der er mulighed for at aktivere og medinddrage de svageste borgere i hverdagens rutiner, så
risiko for ensomhed mindskes, forbedre livskvaliteten og har en forebyggende funktion.
Seniorrådet taler kraftigt imod dette forslag.
AHLI-17 Stop for tilskud til omlægning til økologi i produktionen i AHLI
Kommunen har med god grund ydet særlig støtte til at omlægge til økologisk produktion af
maden. Dette vil man stoppe med, og det vil medføre, at plejecentrene ikke længere har
mulighed for økologiske indkøb, ligesom fælleskøkkenet, der har kæmpet for at opnå
bronzemærke, bliver sat tilbage i deres indsats. Det er stærkt demotiverende for hele
personalet og medfører også, at kommunen går glip af en grøn gevinst på
klimaområdet.
AHLI-18 Stop for engagement i Sundhedsdagen
Vi mener, at sundhedsdagen giver en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til
kommunens sundhedstilbud i direkte kontakt med borgerne. Vi mener ikke at denne
besparelse bør gennemføres.
AHLI-19 Ændring i visitation til befordring til genoptræning
Vi er positive overfor, at man er skarp på hvem, der ikke selv kan transportere sig, på hvilken
måde man bedst og billigst kan afhjælpe behovet - men vi har en forventning om at borgeren
modtager den hjælp de har behov for og er berettiget til - i dette tilfælde kørsel til
genoptræning efter sygehusindlæggelse. Vi kan frygte, borgere vil fravælge tilbud om
genoptræning og dermed få en højere risiko for hurtigere behov for hjælp
Tilbud til flere borgere om træning i nuværende decentrale lokaliteter - Aktive centre med
holdtræning Sel § 86 - vedligeholdende træning er udmærket, såfremt træningen varetages
af kommunens fysioterapeuter og ikke af frivillige. Samt at borgere tilbydes kørsel til denne
træning, som med den forventede kortere afstand ikke koster borgeren 80 kr. tur/retur.
AHLI-21 Reduktion i AHLI fagseketariat
Som konsekvens af at seniorrådet ikke mener, at besparelserne med nedlæggelse af
Huskeuge og Sundhedsdagen bør gennemføres, mener vi heller ikke denne besparelse bør
gennemføres
KUFU-10 Nedlæggelse af 60+ puljen
Stadig flere ældre dyrker idræt i foreninger. For at forebygge skader og alderdomsrelaterede
sygdomme er det utroligt vigtigt at styrke dette. Det vil derfor være utrolig skadeligt for denne
udvikling at afskaffe denne pulje. Igen vil det være at forhindre forebyggelse.
SIOU40-28A-råd24 Reduktion af §18 midler
I foråret 2023 besluttede Ældre - og Sundhedsudvalget at reducere seniorrådets pulje -
støtte til frivilliges aktiviteter - med 350.000 kr. Det vil sige at puljen nu er nedlagt. Nu
foreslår Socialudvalget at reducere § 18 puljen med 500.000 kr - pulje til frivilliges aktiviteter.
Seniorrådet efterlyser en overordnet vurdering af de forskellige spareforslag, så det ikke er
den samme gruppe af borgere, der bliver ramt af besparelser.
Såfremt Holbæk kommune ønsker at kvæle alt frivillighed, kan vi kun sige - vi er godt på vej.
På Sundhedsdagen afholdt seniorrådet en lille brugerundersøgelse blandt borgere +60 år. Vi
spurgte - “Et træ kan blive meget gammelt under rette forhold - seniorrådet ønsker gode
ideer til et værdigt ældreliv i Holbæk”
Ideerne var:
Forebyggelse - Træning - Flere plejehjemspladser - Forebygge ensomhed - Ikke flere
besparelser.
Man kan spørge om årets tidligere besparelser og de aktuelle besparelsesforslag er i tråd
med det Holbæks borgere + 60 ønsker
Udviklingen på ældreområdet er stærkt bekymrende. Alle politikere er enige om, at det er
bedst at forebygge samt rehabilitere, træne og genoptræne, men de fremlagte forslag bærer
præg af nedskæringer, der modvirker dette. Det betyder blot, at udgifterne vil blive stærkt
forøget om bare få år.
Vi kan anbefale politikerne i Ældre og Sundhed, at de nu står fast og råber vagt i gevær.
Holbæk Kommune kan ikke tåle flere nedskæringer på ældreområdet, for som situationen er
nu er det stærkt bekymrende, men at det bliver endnu værre, det kan vi ikke tåle.
Vi bør ikke blot tage hensyn til de ældre borgere, men også for det personale, der skal passe
dem.
På vegne af
Johnny Petersen
Ole Nielsen
Lis Hævdholm
Elsebeth Ensted

Senest opdateret 18-04-2024