Høringssvar fra UngHolbæks MED-Udvalg

Som sådan ser det ikke umiddelbart ud til, at UngHolbæk indgår i budgettet. Imidlertid er det ikke "den hele sandhed".
Vi har nogle principielle betragtninger, der rammer bredere end blot vores udvalg.... Derfor er høringssvaret stilet til en bredere kreds

20.09.2023

Af Søren Myrup, UngHolbæks MED-Udvalg

UngHolbæks MED-Udvalg har følgende høringssvar:
Som sådan ser det ikke umiddelbart ud til, at UngHolbæk indgår i budgettet på nogen måde.
Desværre er det ikke det helt reelle blik på 2024, idet vores budget bliver påvirket i negativ grad af afskaffelsen af St. Bededag, som vi ikke kompenseres for. I UngHolbæk betyder det, at vi skal tilpasse arbejdsstyrken i forhold til, at hver medarbejder arbejder 7,4 timer mere om året. I UngHolbæk ser det ud til at virke med cirka 80.000 kroners besparelse, altså mindre aktivitet overfor unge. Vi håber at kunne blive kompenseret i denne henseende – i lighed med dagtilbudsområdet.
Ydermere havde KFU på sit møde den 31. august 2023 dagsordensat ”Beslutning om omprioritering på budgettet på politikområde kultur og fritid i budgetår 2024+”. Punktet blev taget af i første omgang, men indeholdt bl.a. Forslag om lukning af UngHolbæks Fritidsvejledning, som blev bevilget af Kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2022. Det er vores klare fornemmelse, at der ikke er ro om dette forslag, som vil betyde en besparelse på 300.000,-
Den kommunale praksis tilsiger årlige budgetlægninger, så de enkelte kommunale enheder har mulighed for planlægning af at nå de udstukne mål. Set fra UngHolbæks perspektiv, så er det nu anden gang i 2023, at budgettet genåbnes/omprioriteres fra centralt hold i ”utide”. I denne omgang ude af sync med budgetrytmen og uden mulighed for hverken UngHolbæks bestyrelse eller MED-udvalg for dialog eller høring. Dette finder vi ikke tilfredsstillende.
Ved genåbningen af budgettet i foråret fik UngHolbæk en besparelse på 1.1 mill. kr., som endnu ikke er fuldt implementeret. Nu rammer så fra 2024 den mulige omprioritering på 300.000, samt en besparelse på 80.000 pga. St. Bededag. Samlet gør disse ”bump på vejen” det vanskeligt at langtidsplanlægge inden for rammen, hvilket skaber en urolig drift, med trælse ringe i vandet ud til forreste medarbejdere. UngHolbæk har brug for arbejdsro i sin komplekse opgaveløsning, som samlet set skal gribe kommunens unge – ikke for det modsatte.
Det er almen viden, at dele af ungdommen er i mistrivsel også i Holbæk kommune og Fritidsvejledningen er iværksat som et af svarene på dette, som et forebyggende element, der blot har haft sin reelle eksistens siden marts 2022, vedtaget i Kommunalbestyrelsen på anbefaling fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse. Der gives efter vores mening ikke UngHolbæk rimelige vilkår for opgaveløsningen af en sådan kompleks opgave, når den lukkes ned i etaper efter ét og nu halvandet år. Det tager tid at få fagligheden i spil i et felt, der er så komplekst som dette. UngHolbæk har f.eks. indtænkt Fritidsvejledningen, som tovholder i ”Mind Your Own Business”, som er et kommende projekt i Holbæk, efter dialog med Borgmesteren. En pludselig lukning af Fritidsvejledningen vil naturligvis vanskeliggøre dette.
I en tid hvor rekruttering og fastholdelse af kommunale medarbejdere er et stort issue, er ovenstående forhold direkte kontraproduktive for UngHolbæk. Fornemmelsen blandt medarbejderne bliver til frustration, når UngHolbæks opgaveportefølje og den enkelte medarbejders jobindhold ændres i så højt et tempo.
Sikring af frontpersonalets arbejdsmiljø er direkte influerende på unges trivsel. De unge spejler sig i de voksne der er omkring dem, og arbejdsmiljørelateret ’støj og uro’ kan ikke undgå at have en negativ betydning i relations-arbejdet.
UngHolbæk håber på, at der kan opnås et fælles blik på tværs af kerneområder for UngHolbæks store positive potentiale og nytteværdi, som central i Holbæk kommunen ungdomspolitiske værktøjskasse.

Med venlig hilsen
Pva. UngHolbæks MED-Udvalg
Søren Myrup

Senest opdateret 19-04-2024