Høringssvar vedr. budget 2024 fra MED-udvalget i Social Indsats og Udvikling, Myndighed og Psykiatri

19.09.2023

Af Sabine Heissel, MED-udvalget i Social Indsats og Udvikling, Myndighed og Psykiatri

Høringssvar fra MED-udvalget i Social Indsats og Udvikling, Myndighed og Psykiatri

MED-udvalget repræsenterer medarbejdere og ledere på det voksenspecialiserede område indenfor myndighed og psykiatri.

Udvalget har en generel bekymring for, at vi som kommune bliver ved med at skære i ydelserne til de mest udsatte borgere. Herunder ikke mindst de forebyggende indsatser, der i den grad medvirker til at borgerne får den rette hjælp i rette tid og som forebygger behovet for dyrere og mere indgribende indsatser.
Flere af de indsatser der lige nu står til besparelse, vil utvivlsomt betyde en merudgift i andre instanser, både internt i vores egen kommune, men også eksternt bl.a. og ikke mindst i sundhedsvæsenet og ved politiet/retsvæsnet mv.

Vi oplever i forvejen, at det er vanskeligt at følge med pga. højt arbejdspres, herunder at overholde sagsbehandlingsbehandlingsfristerne og vil opleve et yderligere pres og få endnu vanskeligere ved at overholde økonomien der er udlagt til området.
Vi har et ønske om at man kommunalpolitisk vil tage bekymringen om kommunernes generelle udfordring med at have den nødvendige økonomi til at kunne løfte forpligtelserne på de specialiserede område med videre til landspolitisk niveau.
Vi vil henlede jeres opmærksomhed på at de nedenfor skrevne høringssvar ikke kan beskrive det fulde borgerperspektiv. Særligt de psykisk sårbare og borgere med psykisk sygdom vil ofte ikke have det fornødne overskud eller netværk til at kunne gøre deres stemme gældende i en sådan høring.

Vi ønsker desuden at gøre opmærksom på at vi står overfor flere lovændringer, som kræver ressourcer for at implementere tilstrækkeligt, herunder Housing First, STU og Barnets lov. Implementeringen af dette vil uden tvivl have en indflydelse på økonomien. Vi ser ikke i nuværende budgetforslag at der er taget tilstrækkeligt højde for tiltag der understøtter implementeringen af de nye lovgivninger.


Høringssvar til følgende fremsatte forslag:SIOU40-08-råd24 Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt

Arbejdet med selvværd og trivsel i den tidlige indsats er afgørende. Vi ser i den tidlige ungdom flere unge der mistrives. Vi ser en stigning af unge der har overvægtsproblemer og udvikler f.eks. diabetes, spiseforstyrrelser eller andre lidelser som følge af overvægt.
Vi tror på, at man ved at gribe børn og unge tidligt i livet, vil kunne nedsætte behovet for en indsats senere i livet betragtelig.

SIOU40-17-råd24 Nedlæggelse af fællesstøtte til Slotshaven

Boligområdet Slotshaven er et samarbejde mellem Lejerbo og Holbæk kommune, for at afhjælpe kommunens boligsociale behov for billige boliger.
I boligområdet bor en del sårbare og ensomme, som benytter tilbuddet til netop at forebygge dette, samt skabe fællesskaber og relationer, som bidrager til en forbedret livskvalitet. Konsekvensen ved at spare fællestiden med pædagogisk personale, vil være en øget udvikling i andelen af ensomme beboer i områderne. Personalet understøtter trivslen gennem aktiviteterne i husene, samt ved opsøgende arbejde ved blandt andet underretninger fra fagpersoner på tværs i kommunen.
En anden konsekvens kan være at flere af beboerne vil være i risiko for at droppe ud af uddannelse, blive ledige, i det mange bruger fællestiden på at får råd og vejledning når de møder svære perioder i deres liv. Det pædagogiske personale er med til at fastholde beboerne i den gode udvikling og afhjælpe de udfordringer som opstår løbende i livet, så de ikke ender med at isolere sig derhjemme og komme på offentlig ydelse.
Hvis besparelsesforslaget vedtages, vil det ikke længere være muligt i fællestiden at arbejde med at skabe tryghed i boligområderne, idet der løbende har være situationer hvor der har været en del utryghed i form af salg af stoffer, unge som bruger det til mødested, hærværk på beboernes ejendele.

SIOU40-28A-råd24 Reduktion af §18 midler

Vi arbejder i SIOU efter politikker og udviklingsplaner der er politisk godkendt. Her er flere af målene at inddrage civilsamfundet og styrket brugen af flere frivillige, ligesom vi arbejder med at forebygge og lave flere tidlige indsatser.
Her udtrykker vi derfor bekymring for at reducere yderligere i §18 midlerne, som afledt konsekvens vil begrænse og reducere samarbejdsaftaler med civilsamfundet og frivillige organisationer. F.eks. for at nævne nogle, er Kirkens Korshær en aktiv medspiller i kampen mod hjemløshed og har tilkendegivet samarbejdsmuligheder i forhold til implementeringen af den nye Housing First lovgivning. SIND ungdom – som arbejder sammen omkring bl.a. med ensomme unge og Medusa, som rådgiver nogle af vores borgere, hvor det forventeligt vil blive dyrere, hvis ikke de kan det.
Der vil med reduktionen i midlerne ikke være muligt at understøtte udbredelse af allerede kendte indsatser som vi ved virker eller byde nye indsatser velkommen.

SIOU40-29- råd24 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet

Hvis man vælger at beskære personaleressourcer i DSI mener vi, at der vil være risiko for at skabe ventelister med deraf følgende forværring af borgers tilstand. Området vil således blive beskåret med en tredjedel og således kun bestå af to forebyggende medarbejdere. Det vil resultere i, at der bliver bevilliget en dyrere og længerevarende foranstaltning hvis man ikke har mulighed for at ”gribe ” borger inden livssituation udvikler sig i uhensigtsmæssig retning, ligesom det vil give længere sagsbehandlingstid både hos DSI og i Voksen Myndighed.
Vi er bekymrede for, at man ved eventuel reduktion i DSI, påvirker vores meget gode og tætte samarbejde mellem DSI og de enheder, som arbejder på udfører-siden sammen med DSI omkring hurtig indsats for borgerne. Vi oplever både positive resultater og positive tilbagemeldinger fra borgerne.
Det meget tætte samarbejde med DSI gør, at der hurtigt igangsættes en indsats samt at der løbende bliver fulgt op på, om de indsatser der er bestilt, bliver leveret til både myndigheds og borgers tilfredsstillelse.
Vi er bekymrede for at det på sigt vil give et negativt afsæt på kommunens økonomi at kigge ind i denne effektivisering.
Det er vores oplevelse, at vi i samarbejde med DSI imødekommer kommunens ønske om fokus på den forebyggende indsats og, der er derfor stor med undren vi kan læse DSI endnu en gang er i spil forhold til effektivisering.


Myndighed både i DSI og i Voksen Myndighed har i forvejen høje sagsstammer og netop øget sagsbehandlingstiden fra 4 til 8 uger, hvilket uden den tidlige forebyggende indsats i DSI, vil blive øget yderligere.
Vi foreslår i stedet at man midlertidig ansætter flere sagsbehandlere for at hjælpe med at få sagsstammen ned og implementeringen af BDO-anbefalingerne og den nye Housing First lovgivning.
Rekrutteringsmulighederne er udfordret i forvejen. Vi ønsker at være en arbejdsplads der er attraktiv for både nyuddannede men også mere erfarende.
SIOU-03- råd24 De små hold – Lov om specialundervisning - For psykisk sårbare

En bekymring for ved nedlæggelse af dette tilbud, at andelen af borgere som skal modtage STU vil stige, eftersom der mangler et tilbud til særligt, udsatte unge og voksne ved nedlæggelse af dette forløb.
Vi ser ud over bevarelse af dette tilbud et behov for at styrke området, man kunne med fordel have et 10. klassestilbud for gruppen, da dette vil kunne give adgang til ungdomsuddannelser der kan imødekomme deres behov.
Vi genkender de beskrevne konsekvenser.


På vegne af det samlede MED-udvalg i Social Indsats og Udvikling, Myndighed og Psykiatri

18. september 2023

Næstformand
Steen Mathiasen, Arbejdsmiljørepræsentant Karlsvognen

Formand
Sabine Heissel, Strategisk leder, Social Indsats og Udvikling, Myndighed og Psykiatri

Senest opdateret 19-04-2024