Indsigelse mod nedskæring på Det neuro-pædagogiske undervisningstilbud

Som kursist og modtager af undervisning fra DNU er det imod min retsopfattelse at nedskære som foreslået.

12.09.2023

Af Michael Brünnich

 

Michael Brünnich
Skolevænget 5, Knabstrup
4440 Mørkøv
Tlf.: 3963 0660 /4144 0660
E-mail: mbruennich@pc.dk

Høringssvar

Problem :
Der gives en vurdering af Holbæk kommunes ønske om at nedskære ydelserne fra Det neuro-pædagogiske undervisningstilbud (DNU) - juridisk samt betimeligheden heraf.

Sagsfremstilling :
Jeg håber, at læseren af nærværende høringssvar bærer over med mig, når jeg påstår, at jeg føler mig som hovedpersonen i Joseph Hellers roman "Punkt 22". I romanen skal hovedpersonen overbevise myndighederne (ic. militæret) om, at han ikke har kvalifikationer til at udføre sit job. Men netop det faktum, at han sagligt kan overbevise myndighederne, viser , at han absolut ikke er uegnet.

Jeg er modtager af undervisningen fra DNU. Jeg har haft en blodprop i hjernen, og min familie og omgivelser mente, at jeg havde et behov for at modtage professionel hjælp til at komme mig over følgerne. Jeg tvivler på, at andre kursister svarer på nærværende besparelsesforslag. Jeg tillader mig derfor at antage, at jeg taler på vegne af alle de deltagende kursister.

Jeg er ved starten af mit andet semester, og jeg - og min familie - kan se betydelige gevinster ved den modtagne undervisning, Men der er behov for meget mere tid til at få bistand til at komme mig over skaden. Jeg vil dog ifølge min egen mening antage, at der blandt kursisterne er nogle med et langt større behov for et længerevarende behandlingstilbud.

Det føles, at nedskæring på livskvalitetsgivende tilbud på vort område er for nemt, fordi vi tilhører gruppen af borgere, som hører under "Undskyld vi er her"- bevægelsen.

Kommunerne overtog i 2007 opgaverne , idet man dengang formodede, at de i nærdemokratiets ånd var bedre til at varetage de svages tarv. Det synes, at såfremt Holbæk kommune vedtager et besparelsesforslag som det nærværende, så er man ikke på rimelig vis sin opgave voksen.

Juridisk har kommunen en ramme på et år (minimum) til to år (maksimun). Det er dog nok på kanten af kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen nu træffer en beslutning om nedskæring på et område, der som her virkelig forringer borgernes (kursisternes) velfærd.

Jura :

Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 15. juni 2015, med den ændring, der følger af § 11 i lov nr. 1052 af 30. juni 2020.

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. ...

Vejledning om specialundervisning for voksne. VEJ nr 9396 af 02/07/2009
Kapitel 1
Indledning
Specialundervisning for voksne er undervisning og specialpædagogisk bistand, som har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap (kompenserende specialundervisning), og som har været givet efter en selvstændig lov om specialundervisning for voksne siden 1. januar 1980.

Kapitel 2
Tilbuddet om specialundervisning for voksne
Kommunalbestyrelsens opgaver og forpligtelser i henhold til lov om specialundervisning for voksne retter sig mod alle borgere i kommunen over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap som følge af funktionsnedsættelser, der har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

... Ansøgning om specialundervisning for voksne kan ikke afvises eller udsættes af økonomiske årsager.

Det kan udledes : "Undervisningen anbefales op til 2 år (fire semestre)."

Kommunalfuldmagten : Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet gennem de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og opleves ofte som vanskelige at håndtere. Beslutninger må således vurderes i henhold til kommunaldfuldmagtsreglerne - samt de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger som grundsætningen om saglighed i forvaltningen, lighedsgrundsætningen og grundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende hensyn (magtfordrejning) - om kommunen lovligt kan træffe beslutninger, der forringer borgernes velfærd.
Konklusion :
Holbæk kommune vil med vedtagelsen af nærværende besparelsesforslag overtræde de kommunale retsgrundsætninger.

Vedtagelsen vil medføre en væsentlig forringelse af velfærd for en gruppe borgere, der ikke på rimelig vis kan svare for sig, (OBS , Undskyld vi er her )

Med venlig hilsen
Michael Brünnich

Senest opdateret 18-04-2024