MED Voksen Handicap - Høringssvar

Bekymring ved at der endnu en gang ses besparelser i indsatser til de mest udsatte borgere, ikke mindst på forebyggende indsatser.

19.09.2023

Af Lotte Vandel, Holbæk Kommune, Social Indsats og udvikling - Voksen Handicap

Høringssvar MED Voksen Tilbud Handicap

MED Voksen Tilbud Handicap, den ene halvdel af det voksenspecialiserede område, har en generel bekymring ved at der endnu en gang ses besparelser i indsatser til de mest udsatte borgere som er en del af SIOU’s målgruppe, også selvom disse besparelser ikke ligger direkte indenfor vores voksen handicapområde.
Særligt i relation til vores område ønsker vi at uddybe konsekvenserne ved følgende:
SIOU40-27- råd24 Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne
SIOU40-28Aråd24 Reduktion af § 18 midler
SIOU40-29- råd24 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
Fælles for alle overnævnte besparelser er at de harmonerer dårligt med de politisk besluttede politikker og arbejds- og udviklingsprogrammer, samt ikke mindst selve kerneopgaven i SIOU, som vi jo af jer politikere er sat i verden for at leve op til.
”SIOUs kerneopgave
Social indsats og udvikling betyder, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over eget liv.
Som en stærk medspiller har kommunen den opgave at skabe forudsætningerne for, at udsatte børn, unge og voksne kan leve et meningsfuldt liv med udvikling, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder.”

Vi ser med skærpet bekymring på at flere af indsatserne indstillet til besparelse er forebyggende, herunder stillingen i DSI, yderligere beskæring af §18 midler og det neuro-pædagogiske undervisningstilbud DNU.
Nedlæggelse af én ud af tre stillinger i DSI-voksen, altså en tredjedel af indsatsen, har vi desuden vanskeligt ved at se i sammenhæng med kommunalbestyrelsens arbejdsprogram hvor man ønsker at styrke de forebyggende indsatser, så problemer opdages og løses inden de vokser sig for store og bliver uoverskuelige. Ligeledes kolliderer det med politikken ”Børn, unge og voksne med særlige behov”, hvor det forebyggende også er et fokusområde til prioritering.
Ved at beskære en tredjedel af det forebyggende arbejde, pålægger vi yderligere pres på Voksen myndighed, som i forvejen opleves udfordret af at følge med den sagsmængde, der er hos dem.
Vi vil få flere borgere der ender i mistrivsel og vil få behov for længerevarende indsatser og oplever forværring af deres livssituation, er vores klare overbevisning.
Yderligere besparelser af §18 midler, som går til frivillige organisationer, svarende til en halvering siden 2018, så der nu kun i alt er én million kroner tilbage, harmonere ligeledes dårligt med gældende politik og arbejdsprogram på området. Der fremgår i politik for ”Børn, unge og voksne med særlige behov” følgende:
”De kommende år vil vi gerne se et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger og organisationer på det sociale område. Vi vil se flere frivillige på de kommunale tilbud for borgere med særlige behov. Og vi vil se, at flere borgere med særlige behov benytter de frivillige organisationers tilbud.”
Dette ser vi ikke kan understøttes med færre midler.

Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne. I relation hertil, hvis ikke borgerne får den nødvendige neuro-pædagogiske undervisning op til de anbefalede 2 år, forventer vi at se et merforbrug ved andre instanser, herunder flere der kan få brug for et botilbud og/eller mere personlig hjælp og støtte. Dertil kommer den livskvalitet den enkelte og dennes pårørende kan opnå ved at få de bedst mulige forudsætninger for at være ”pilot i eget liv” og være en del af et fællesskab.
Vi ønsker desuden at gøre opmærksom på følgende besparelser i AHLI:
AHLI-08 Nedlæggelse af sårspecialister
AHLI-01 Dosisdispensering
Vi ser en risiko for at overnævnte besparelsesforslag vil have en negativ effekt på SIOU voksenområdet. Hvor færre borgere forventeligt vil kunne få den fornødne sårpleje i tide. Dette kan have store konsekvenser for f.eks. diabetikere, som vi ser en stigning af på vores botilbud.
Dosisdispensering støtter vi op om. Vi ønsker dog at gøre opmærksom på at dosisdispensering ikke er for alle borgere og der fortsat er borgere der har brug for at få kompenserende hjælp til at administrere medicinen.
Flere af de indsatser der lige nu står til besparelse, vil utvivlsomt betyde en merudgift i andre instanser, både internt i vores egen kommune, men også eksternt bl.a. i sundhedsvæsenet. Det sidstnævnte har ikke en nu og her synlig konsekvens på SIOU, AHLI eller kommunens øvrige økonomi, men ud fra et samfundsansvarligt perspektiv er det problematisk og vil også i sidste ende forventeligt have en unødig negativ økonomisk konsekvens for Holbæk Kommune som helhed.

Slutteligt vil vi nævne at MED-handicap finder det anerkendelsesværdigt at der på økonomiudvalgets område er afsat penge til en buffer på 20 mio. kr.

Senest opdateret 19-04-2024