Reduktion af driftstilskuddet til beredskabet

Ved reduktion af driftstilskuddet til beredskabet, anser ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen ikke længer at budgettet for robust.

06.09.2023

Af Lars Karlsen, Beredskabsdirektør

Vestsjællands Brandvæsen modtog i marts 2023 brev fra ejerkommunerne om, at driftstilskuddet til Vestsjællands Brandvæsen ville blive reduceret med 2%, hvilket svarer til en samlet reduktion af ejerkommunernes betaling på ca. 900.000 kr. Holbæks Kommunes andel af reduktionen udgør ca. 420.000 kr.
Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 16. juni 2023 budgettet for 2024, hvor budgetreduktionen var indarbejdet. På samme møde blev besluttet, at der på Beredskabskommissionens møde den29. september 2023 skal fremlægges et perspektivnotat, som beskriver de fremtidige økonomiske og ressourcemæssige udfordringer, Beredskabet ser for sig i fremtiden.
Det vil af perspektivnotatet fremgå, at ledelsen, som følge af de besparelser, der er blevet gennemført siden dannelsen i 2016 og senest i selskabets budget 2024, ikke længere anser budgettet som robust. Hvilket bl.a. skal ses i lyset af den ændrede beredskabssituation (klimaforandringer, sikkerhedssituationen i Europa, cyberangreb m.v.) samt stigningen i kompleksiteten og mængden af myndighedsopgaver i forbindelse med bolig- og virksomhedsbyggerier m.v.
Et robust budget er en forudsætning for at opretholde et robust og omstillingsparat redningsberedskab. Såfremt Vestsjællands Brandvæsen indenfor de givne budgetmæssige rammer skal genetablere en robust økonomi, vil det forudsætte væsentlige ændringer i organiseringen af det operative beredskab.

Senest opdateret 12-04-2024