Reduktion ift abonnementsaftale vedr lov om specialundervisning til voksne - DNU - SIOU40-27-råd24

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland indgiver hermed et høringssvar, hvori vi vil argumentere for, at besparelsesforslaget SIOU40-27-råd24 fjernes fra besparelserne, da det vil påvirke familierne og bremse genoptræningen for borgere med en senhjerneskade

15.09.2023

Af Lise Kiving, Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har som lokalafdeling i årevis haft tæt kontakt til og samarbejdet med vores medlemmer i Holbæk og Odsherred Kommuner i hverdagen. Vi er derfor kendt med den enorme betydning, som det specialiserede undervisningstilbud (DNU - Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud på CSU Holbæk) igennem årene har haft og stadig har for både de senhjerneskaderamte, deres pårørende (ægtefæller og børn), de ramtes netværk og fagpersonalet i kommunerne.
Den sidste gruppe omfatter BÅDE det neuropædagogiske personale tilknyttet DNU, det personale, som i øvrigt dagligt yder støtte til de ramte familier samt en lang række fagpersoner og behandlere, som henter uvurderlig faglig viden på DNU til arbejdet med disse familier og netværket. En faglig viden, som vi som frivillig forening også trækker på i mange sammenhænge.
Ifølge oplægget til besparelser på hjerneskadeområdet lægges der desværre op til en betydelig reduktion af det fantastiske tilbud, som Holbæk og Odsherred Kommuner gennem abonnementsaftalen kommunerne imellem har været i stand til at tilbyde borgerne.
Hvis besparelsen bliver gennemført som beskrevet (som et af de meget hårde og indgribende besparelsesforslag) vil tilbuddet nu risikere at blive reduceret til et undervisnings- og livsmestringstilbud på 1 år.
For nogle år tilbage under tidligere besparelsesrunder blev det enestående tibud desværre reduceret fra 2 til 1,5 år, og det vil være en ulykke for de ramte borgere, hvis det nu reduceres yderligere.
I Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har vi som nævnt rigtig mange medlemmer, som har haft uendelig stor gavn af undervisningen, støtten og genoptræningsindsatserne og det netværk, der skabes ifm undervisningen på DNU.
Dette er også gældende under de forløb, deres ramte ægtefæller er og har været tilknyttet, hvor de alle har haft mulighed for at hente uvurderlig og nødvendig viden om og forståelse for deres pårørendes hjerneskader.
I løbet af årene på samme måde, som det sker i dag, har kursisterne knyttet sig til de stærke netværk, som er en stor del af tilbuddene på DNU. Og også vi har som frivillig forening, som holder en del af vores medlemsmøder på CSU oplevet, at disse netværk ofte bliver grundlaget for HELE familiens engagement i det anderledes, nye liv, som opbygges i fritiden og i civilsamfundet.
Et liv, der blev reddet og vendt på hovedet så at sige, men som vi i Hjerneskadeforeningen siger - også fremover skal leves.
Vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at dette forslag fjernes fra besparelseskataloget, idet vi desværre må forudse, at der vil komme store merudgifter på andre af Holbæk Kommunes og Socialudvalgets konti både vedrørende de ramtes manglende genoptræning, mulighed for genoptagelse af et arbejdsliv samt et stærkt forringet helbred og dårligere livskvalitet og herunder tænker vi af erfaring også på de pårørendes, ja hele familiens livskvalitet og helbred.
Der kan således efter vores vurdering på grund af denne store besparelse med nedlæggelse af et helt årsværk, være en stor risiko for, at familien - både den ramte, ægtefællen og evt. børn psykisk såvel som fysisk vil komme til at mistrives, og børnene og de unge i familien vil få et større behov end tilfældet er i dag for kommunal støtte og hjælp fra Socialudvalgets og skolevæsenets side.
Vi har i årenes løb set og stadig oftere ser i kommuner, der ikke har et tilbud af en kvalitet, som Holbæk og Odsherred Kommuner har på, at disse kommuners borgere med en senhjerneskade og deres pårørende, ikke får de muligheder i "livet med en hjerneskade", som vi oplever i netværket, som i forløbene på DNU får en vigtig mulighed for at komme videre efter de professionelle og fagligt baserede tilbud her.
Kursister, som har deltaget i specialundervisningen på DNU (og deres familier) oplever vi i meget høj grad bliver selvhjulpne og kommer ganske simpelt godt videre i den nye hverdag på rigtig mange områder.
Besparelsen her vil således kunne risikere at blive betyderligt dyrere for kommunen/kommunerne end den kortsigtede løsning at reducere tilbuddet fra halvandet år til et år i årene fra 2024 og frem.
Så blot for at gentage vores helt klare og utvetydige anbefaling: "Tag denne besparelse af bordet og bibehold tilbuddet på DNU i sin nuværende form."

Senest opdateret 18-04-2024