SIOU-02-råd24

Der er fremsat forslag om at reducere administrationen på CSU Holbæk, som leverer administrativ hjælp til borgere og medarbejdere i alle dele af CSU Holbæk.
Det påtænkes at reducere administrationen med 0,4 årsværk.

20.09.2023

Af Peer Sjørslev, CSU Holbæk

SIOU-02-råd24
Der er fremsat forslag om at reducere administrationen på CSU Holbæk, som leverer administrativ hjælp til alle dele af CSU Holbæk.
Det påtænkes at reducere administrationen med 0,4 årsværk.

CSU Holbæk – er en uddannelsesinstitution for unge, voksne og ældre borgere med særlige behov.
For det administrative personale på CSU Holbæk betyder det, at kontorets opgave er at hjælpe borgerne med de spørgsmål, der opstår i forbindelse med fremmødet.

For borgere med særlige behov kan uforudsete situationer være vanskeligere at håndtere og have stor betydning for, om det bliver en god dag. Derfor kræves der en anden type af koordination for at sikre, at borgerne oplever struktur og forudsigelighed i deres uddannelsestilbud.

Borgere med særlige behov har brug for en anden grad af hjælp end normalt forventeligt. Eleverne i STU har behov for, at det administrative personale tager del i den sociale træning, så det her kan foregå i en rummelig og tryghedsskabende atmosfære.

Det er svært at sammenligne alle CSU Holbæks opgaver med opgaver, der findes andre steder i Holbæk kommune. CSU Holbæk er eneudbyder på flere områder – herunder STU og tilbud under lov om specialundervisning.
Det betyder også, at mængden og kompleksiteten af de administrative regler er større end på almindelige skoler og bosteder, der arbejder under en enkelt paragraf i loven.
En uddannelsesinstitution/CSU Holbæk har også mange ad-hoc opgaver – busser der er forsinkede, borgere/gæster der kommer uanmeldt og andre typer af akutopgaver. Ligeledes ender kontoret på CSU Holbæk med at løse akutopgaver for de mange, der benytter Seminariet i forskellige anledninger i løbet af en dag.
Opgaverne løses af en administration, da flere af opgaverne ellers vil ende med at blive taget i
undervisernes tid og derved gå ud over borgeren/holdet/gruppen/klassen.

Konsekvenser ved effektuering af besparelsesforslag
I forslaget står der at besparelsen skal opnås ved følgende:

• Mere automatisering via robotløsninger
• Reduktion i tidsforbruget på koordinering af buskørsel ved ny licitation

Administrationen har på nuværende tidspunkt indført robotløsninger på betalingsområder, hvor det har kunnet lade sig gøre. Det er sket at de afdelinger, som har skullet hjælpe med løsningerne, er blevet overraskede over kompleksiteten i CSU Holbæks konstruktion og kun sporadisk har kunnet levere løsninger, som kan bruges af CSU Holbæk. CSU Holbæk har mange forskellige administrative kontaktflader. Der er fx mange tilbud til borgerne, der skal konteres flere steder. CSU Holbæk har også mange borgere fra andre kommuner og private institutioner end lige Holbæk kommune. Så der er en stor arbejdsopgave i at skabe robotløsninger, der er komplekse nok til at reelt effektivisere det administrative arbejde.

Koordinering af buskørsel er en kompleks opgave. Administrationen har daglig kontakt med chaufførerne, pga. udfordringer med kørslen, og kørselsudfordringerne skal oftest løses hurtigt – så borgerne kan komme trygt afsted eller hjem.
Administrationen er for borgerne et kendt personale og en del af hverdagen, så vi sikrer at borgerne er trygge ved at komme og fortælle om evt. ubehagelige episoder med chaufføren, under transporten, at chaufførerne kommer for sent eller for lang transporttid. Her er tillid mellem borger og administrationen altafgørende.
Det har også stor betydning, at chaufførerne har en direkte/hurtig kontakt til administrationen, så pludselig opståede situationer kan løses med det samme. En længere ”kommunikationsvej”, kan få borgerne til at opgive fremmødet til undervisningen.

CSU Holbæk har skiftet udbyder på visiteret transport. CSU Holbæk har tidligere været serviceret af VBT, men nu har DITO-bus overtaget driften.
I en overgangsfase kan der være en del opstartsvanskeligheder. Det har vi desværre også oplevet:
elever der ikke er hentet, elever der kommer for sent, eller der har svært ved at kommunikere med chaufføren og elever som er glemt af busselskabet.

Desværre har vi allerede erfaret, at det er en tidsmæssig meget stor opgave for en medarbejder at sikre borgernes transport – gennem koordinationen med DITO-bus.
Derved bruger vi i øjeblikket mere arbejdstid end CSU tidligere har brugt på denne opgave.

En sikker og forudsigelige buskørsel er for nogle elever altafgørende for deres lyst til at fremmøde i skolen. Borgerne har brug for en forudsigelig og struktureret dag – lige fra buskørsel til undervisning. Så derfor knokler CSU administration for at sikre den gode transport – så borgerne får den bedst mulige skoledag.

At reducere i administrationen på CSU Holbæk vil betyde, at de forskellige afdelinger skal bruge mere tid fra løntunge fagpersoner, da disse fagpersoner skal løse opgaverne – f.eks. buskoordination. For lærere og pædagoger vil det samtidigt tage deres tid væk fra de borgernære opgaver som undervisningen.

CSU Holbæk har mange opgaver omkring økonomi, udarbejdelse af tilbud, budgetter, journalisering, elevregistrering og konteringer. Det kræver god faglighed og et stort overblik at servicere de mange forskellige kommuner på de mange forskellige lovgrundlag, som CSU Holbæk har tilbud under. En reduktion i det administrative personale vil betyde:

• En øget administrativ arbejdsbyrde til de “varme hænder”.
• En større chance for øget fejlprocent i de opgaver der lige nu varetages af administrationen på CSU Holbæk

Høringssvaret er lavet i fællesskab mellem

MED udvalget på CSU Holbæk og Bestyrelsen på CSU Holbæk

Senest opdateret 19-04-2024