SIOU-03-råd 24

”De Små Hold” på CSU Holbæk. Fremsat forslag som i praksis betyder en nedlæggelse af tilbuddet, som Holbæks lovbestemte forsyningsforpligtigelse for undervisningstilbud til psykisk sårbare unge og voksne jf. Loven om Specialundervisning for voksne.

20.09.2023

Af Peer Sjørslev, CSU Holbæk

Høringssvar vedr. forslag SIOU-03-råd 24.

Der er udarbejdet forslag om at reducere økonomi med 830.000 kr. årligt. Forslaget betyder i praksis nedlæggelse af ”De Små Hold”.
”De Små Hold” dækker med to specialuddannede lærere Holbæks lovbestemte forsyningsforpligtigelse for undervisningstilbud til psykisk sårbare unge og voksne jf. Loven om Specialundervisning for Voksne. ”De Små Hold” benyttes gennemsnitligt af 40 unge og voksne årligt.

Hvem er ”De Små Hold”?
De Små Hold benyttes af psykisk sårbare unge og voksne for at forbedre skolefærdigheder og gennemføre den 9. klasses eksamen i dansk og matematik, som mangler pga. dårlige skoleerfaringer, skolevægring og ophør i andre undervisningstilbud. Målgruppen er typisk unge, som ikke falder inden for STU målgruppen. Der er samtidig tale om unge, som ikke har kunnet klare undervisningsform, krav og klassestørrelser på FGU og VUC. Formålet med De Små Hold er, at den unge opnår gode skoleerfaringer, som giver psykisk ballast til at starte i ordinær ungdomsuddannelse med støtte til overgangen som del af underviseropgaven. Undervisningen varetages pt. af to erfarne speciallærere, som begge, udover linjefag i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk, er uddannede ordblindelærere og psykiatrivejledere.
Optagelse på De Små Hold sker efter henvisning fra den unges sagsbehandler / UU-vejleder. Undervisningsforløb aftales i tæt samarbejde med den unge og dennes sagsbehandler. Den unge kan maksimalt modtage 18 måneders undervisning på De Små Hold fordelt på 3 semestre. Sagsbehandler får ugentlig opfølgning på den unges fremmøde og skriftlig status på individuelle undervisningsmål hver 6 måned, jf. Lov om Specialundervisning for Voksnes forskrifter og Holbæk Kommunes politik om sammenhæng i indsatsen.
Konsekvenser ved besparelser:
Ved en besparelse på 830.00 kr. fordelt på nuværende to stillinger vil det ikke længere være muligt at bevare og oprette undervisningshold.
Det betyder, at der ikke længere findes kompenserende specialundervisning, som tager højde for såvel undervisningsmiljøet som den nødvendige helhedsorienterede indsats omkring den unge ved psykiske og sociale vanskeligheder som:
• angst
• skolevægring
• misbrugsproblemer
• søvnproblemer
• anoreksi
• psykiatriske diagnoser som borderline og skizofreni
• somatiske lidelser
• sociale vanskeligheder i forbindelse med omsorgssvigt, boligforhold og forsørgelsesgrundlag
Det betyder også:
• At muligheden for at træne den studiekompetence det er, at sidde blandt andre elever på et hold ikke længere vil være mulig.
• At der ikke længere er mulighed for at forbedre sine skoleresultater, samtidig med at der sker behandling for psykiske lidelser som angst og andre diagnosticerede psykiske lidelser i tæt samarbejde med den unges speciallærere og sagsbehandler.
• At hjælpen til at overskue og gennemføre en 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik i et skånsomt miljø forsvinder.
• At der sker en forværring af den unges psykiske og fysiske helbred, isolation og manglende udvikling af potentialer med øget sagsbehandleropgave og behov for andre udgiftskrævende tilbud til den unge som følge.
• At unge der ikke kan klare de store klassemiljøer på VUC og FGU må henvises til STU, fordi der ikke ligger andre undervisningsmuligheder i Holbæk, samtidig med at STU er et dyrere 3- årigt skoleforløb tiltænkt en anden målgruppe.
Konsekvenserne ved nedlæggelse illustreres af følgende udsagn, som er tilsendt os fra henvisende sagsbehandlere og UU- vejledere, som reaktion på det politisk fremsatte forslag om reduktion:
Udtalelse fra henvisende sagsbehandler om nødvendigt fokus på de konkrete skolevanskeligheder, og risiko for længerevarende offentlig forsørgelse ved nedlæggelse, fordi De Små Hold er en del af en sammenhængende social indsats:
Det gode ved forløbet er, at der er et tæt samarbejde mellem lærerne og sagsbehandlerne, de unge kan få hjælp til de faglige udfordringer, som de hver især har og skal ikke et helt pensum igennem som andre steder. Der undervises med forholdsvis få borgere på holdene, hvilket er en fordel for mange af vores unge, da de ofte også har sociale problemstillinger. Hvis de unge ikke vil have muligheden fremover, så vil det betyde at de sårbare unge vil få svære ved at komme tættere på ordinær uddannelse. Det vil også betyde at borgerne vil være længere på offentlig forsørgelse fordi mange af dem ikke vil kunne starte/sidde i en klasse med 25 andre kursister som f.eks. på VUC (citat sagsbehandler 5. september 2023).
Udtalelse fra sagsbehandler i Jobcentret om fokus på skolefærdigheder, den unges psykiske sårbarhed og nødvendigheden af De Små Holds indsats for, at den unge kommer videre i ordinær ungdomsuddannelse:
Jeg peger ofte på de små hold til psykisk sårbare unge, som har svært ved at deltage i ordinær klassesammenhæng, men som stadig gerne ønsker faglig opkvalificering. De små hold er det eneste tilbud vi har i beskæftigelsesindsatsen der både tilgodeser psykisk sårbarhed og faglig opkvalificering.
Jeg oplever et tæt samarbejde med undervisere på de små hold. De er gode til at kontakte sagsbehandler hvis der er udfordringer med den unges fremmøde eller andet, så vi kan tilrette planen sammen med den unge og dermed øge muligheden for at gennemføre forløbet og blive klar til at påbegynde uddannelse. Jeg oplever ligeledes at undervisere på de små hold er med til at sikre at de unge får tilmeldt sig eksamen på fx VUC og dermed støtte den unge i overgangen mod uddannelse.
Hvis vi fremadrettet ikke får muligheden for at henvise til de små hold, kan det medføre at de unge får længere varighed på uddannelseshjælp, da vi ikke har et lignende tilbud hvor den unge kan få faglig opkvalificering i trygge rammer. Jeg oplever, at der på de små hold ikke kun er fokus på faglighed, men at de unge samtidig støttes i at håndtere deres angst eller lign. udfordringer som også fordrer at de unge bliver hurtigere klar til at påbegynde uddannelse (citat sagsbehandler i jobcentret 8. september 2023).
Uddannelsesvejledningen beskriver behovet for at de unge genvinder troen på egne evner gennem gode skoleerfaringer og konkrete faglige resultater på De Små Hold som følger:
Uddannelsesvejledningen i Holbæk kommune har forpligtigelse til at finde passende uddannelsestilbud til unge op til 30-årsalderen. Dette kan lade sig gøre, så længe der er kommunale tilbud, såsom De små hold, der rent faktisk kan løfte den stillede opgave.
Mange af vores 12.000 unge mellem 15 og 30 år har haft en afbrudt skolegang med skolevægring, angst, udredning osv. og har derfor ofte misset store dele af deres undervisning, hvilket også har medført, at de ikke har de afgangsprøver der skal til, for at de kan komme videre i uddannelsessystemet.
På de små hold har de kunnet tilbyde den langsomme opstart, det reducerede skema, de relevante fag, for at vores unge igen får lidt tro på egne evner, kommer over folkeskolens traumer, bliver motiveret til fremtidens mulige uddannelser og får øjnene op for, hvad det vil sige at tage nogle selvstændige valg og blive behandlet som voksne mennesker.
Besparelserne på De små hold, ville betyde, at vores sårbare unge bliver væsentlig dårligere stillet og der måske endda bliver nødt til at blive indtænkt flere midler til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) – for at imødekomme de udfordringer, som ikke er til at diskutere (citat UU-vejleder 8. september 2023).
Om sagsbehandlingens behov for De Små Holds undervisningsfaglige vurdering, når det viser sig at uddannelses ønsket ikke stemmer med den unges faktiske formåen:
Ved forløb hvor undervisning har vist sig ikke at være den rigtige vej for den unge lige nu, gives der fagligt funderet argumenter herfor. Underviserne har haft samtaler med den unge om hvilke arbejdsområder/veje de da kunne tænke sig. På den måde kan jeg som sagsbehandler hurtigere og mere effektivt ligge en ny plan sammen med den unge og det er samtidig sikret, at den unge ikke stopper et forløb før de er oplyst om, hvad der så vil være af muligheder for dem (citat jobsagsbehandler 7. september 2023).

Konklusion Anbefaling om fortsat tilbud om Specialundervisning for Voksne som vejen til job og uddannelse er illustreret af ovenstående.
Vi konkluderer derfor: De Små Hold underviser psykisk sårbare unge, som faktisk har muligheden for at blive voksne selvforsørgende borgere, hvis hjælpen til at genvinde troen på egne evner og opnåelsen af de konkrete nødvendige skoleresultater som forudsætning for adgang til almindelige ungdomsuddannelser hjælpes på vej.
Det sker nu gennem den sammenhængende indsats i samspil mellem socialsagsbehandling, jobsagsbehandling, UU- vejledning og De Små Holds undervisere. Nedlæggelse af De Små hold vil efterlade unge som passivt forsørgede. Vi fraråder derfor nedlæggelse af De Små Hold.
Høringssvaret er i fællesskab fremsendt af:
MED udvalget ved CSU Holbæk og bestyrelsen ved CSU Holbæk.

Tillæg fra Bestyrelsen:
Både ”De små hold” og ”DNU” underviser under lov under specialundervisning for voksne og er en del at abonnementsordningen i Holbæk. Når der i Holbæk Kommune lægges op til at 1,5% i gennemsnit skal hensættes til råderum kan det undre, at CSU endnu engang skal lægge ryg til besparelser, der for abonnementsordningens vedkommende løber op i en 14 % besparelse.

Senest opdateret 19-04-2024