SIOU40-29-råd24

Nedlæggelse af stilling i Den Sociale Indgang

20.09.2023

Af Anne-Lise Pedersen, Medarbejdere i SIOU - Den Sociale Indgang

Høringssvar vedrørende budgetforslag 2024-2027

Ad. SIOU40-29-råd24 Nedlæggelse af stilling i Den Sociale Indgang på voksenområdet.
Den Sociale Indgang har på kort tid styrket fokus på forebyggelse og afklaring på hele det specialiserede socialområde med afsæt i servicelovens forebyggende bestemmelser, herunder på voksenområdet med kun 3 medarbejdere. Det er sket gennem en hurtigere, styrket og positiv borgermodtagelse med udgangspunkt i fokusområdet ”Pilot i eget liv” (Politik for børn, unge og voksne med særlige behov):
Via tidlig, forebyggende indsats kan DSI og voksensagsbehandlere foretage hurtig afklaring og tilbud om hurtig og effektiv rådgivning og vejledning der bygger ovenpå det, borgeren selv kan, og sammen med borgeren og pårørende/netværk, undersøger vi – og følger vi op på, hvilken støtte/kompensation der er brug for.
I praksis udfører voksensagsbehandlerne de facto sammenhængende borgerforløb, samt et stort sagsflow hvor sager hurtigt afklares med en rådgivende eller forebyggende indsats, der foregriber en tungere, dyrere indsats.

Der løftes en langt større forebyggende opgave, end hvad der fremgår af forebyggelsesparagraffer i Serviceloven, herunder opgaver fra det tidligere Akuttilbud og Akuttelefonen, overgang fra Efterværn til Voksenmyndighed, Handicap og Psykiatri, Borgercenteret, Visitationen, Ydelsesservice mv. Eksempelvis har Akuttilbuddets nedlæggelse været tydeligt mærkbar for voksenområdet i DSI, hvor de tre sagsbehandlere formår at løse mentale sundhedsudfordringer hos borgere, der tidligere har henvendt sig I Akuttilbuddet, ligesom der er fast deltagelse i Åben Rådgivning, samt samarbejde og hjælp af borgere på Stenhusbakken.

Disse opgaver løses pt. af kun tre medarbejdere, som allerede er udsatte ift. at skulle løfte et stort antal sager, herunder henvendelser der løses vha. rådgivning og derfor undgår at blive en socialsag. Konsekvensen af nedskæring af en medarbejder vil være længere sagsbehandlingstid, flere og tungere sager, samt mere vidtgående foranstaltninger.
Ved reduktion af medarbejdere er det ikke muligt at dækning ind ved sygdom, ferie eller kompetenceudvikling og dermed opretholde voksensagsbehandlingsenhed i DSI.

Den Sociale Indgang arbejder i tæt samarbejde mellem sagsbehandlere for børn og voksne, så vi kan gribe de unge og unge voksne, som har behov for en hurtigt, effektiv og kompetent indsats. Vi frygter at denne mulighed vil forsvinde med en nedskæring af voksensagsbehandlere til kun 2 medarbejdere. Siden opstart af Den Sociale Indgang er det lykkedes at skabe de facto sammenhængende borgerforløb for barnet, den unge, voksne og familien; sagsbehandlerne på voksenområdet understøtter således samarbejde på tværs af familien og forebygger langt ud over den enkelte voksne borger. Dette kan ikke ses løftet ved kun 2 stillinger – det er for sårbart og for lidt i forhold til opgaven. Det vil de facto være en nedlæggelse af forebyggelse på voksenområdet!
Resultatet af en besparelse af stilling på voksenområdet vil medføre venteliste, større pres på øvrige medarbejdergrupper, ikke alene i Den Sociale Indgang, men også andre teams under DSI. Det forudses at 2 medarbejdere på voksenområdet ikke kan løse opgaven alene. Det er for sårbart med den arbejdsmængde og det forebyggende islæt forsvinder, når behandlingstiden automatisk vil blive øget til f.eks. 8 uger. I perioder vil det forekomme at opgaven skal løses af en enkelt medarbejder fordi der skal afholdes ferie eller sygdom også vil kunne forekomme.
På voksenområdet er der meget og hyppig opfølgning i DSI; der er et hurtigt flow i sagen fordi vi rykker hurtigt ud, der er mange borgere igennem, ligesom vi lukker flere sager end vi sender videre til længerevarende forløb. Det betyder et stort sags-flow i sagerne på voksenområdet i DSI og at sammenligne mængden af længerevarende kontinuerlige sager mod sager i råd og vejledning og forebyggelsesarbejde er som at sammenligne pærer med bananer.
Et andet eksempel er at DSI voksensagsbehandlere hjælper borgere på Stenhusbakken. Sagsbehandler kommer ud og hjælper med at få kontaktet bank, fordi kontoen er lukket. Tager i banken for at aflevere regning til betaling og kontakter andre instanser fordi borger som er indlagt i aflastning ikke selv er i stand til det og det ikke er en opgave som løses af plejepersonalet. Det opleves jævnligt at ældre og svage borgere ikke har noget socialt netværk. Der er f.eks. også lavet aftaler med borgere om at mødes ved pengeinstituttet for at følge dem ind og være behjælpelig med at få sat betaling til madordning i gang – til en ældre borger med svagt dansk sprog.

Antal sager afsluttet eller til anden forvaltning:

Holbæk i tal Den Sociale Indgang

Holbæk i tal Den Sociale Indgang

 

Derudover er der skyggesager som ikke bliver registreret fra hhv. åben rådgivning og åben telefonisk rådgivning.
I DSI har vi flere ledere til få ansatte hvilket skaber undring, hvis det er lønkroner der skal spares på.

Arbejdsmiljø - risiko
Vi gør opmærksom på at de fleste spareforslag handler om serviceforringelser – men i tilfældet med DSI handler det om nedskæringer. Medarbejdergruppen på tre voksensagsbehandlere har været stærk berørt af nedskæringsforslag ved genåbning af budget 2023 i februar og nu igen i september 2023. Samtidig har samme medarbejdergruppe været ramt af omorganiseringsforslag for DSI i maj 2023, hvor der var forslag om at adskille organisatorisk fra resten af DSI. Det har pt. konsekvenser i form af længerevarende sygemelding og der er en stærk bekymring for psykiske pres det sætter på enkelte medarbejdere.
Der peges på en afdeling som lykkes og har fungeret upåklageligt siden starten i august 2021. Arbejdsmiljøet har været i orden, men er voldsomt under pres nu fordi det et 3. gang i år der konkret peges på nedskæringer i en lille afdeling med 3 medarbejdere, hvilket også påvirker resten af DSI. Der bliver skabt usikkerhed og utryghed i afdelingen. Det skaber samtidig også stor undren at Kommunalbestyrelsen har et udtalt fokus på forebyggelse og mestendels omprioriterer midlerne, da der er overskud i Holbæk Kommune.

Senest opdateret 19-04-2024