Vedr. budget 2024 - Bekymring for det frivillige arbejde, samt for beredskab ift. vold i nære relationer

I forbindelse med budget 2024, som er sendt i høring d. 04/09-2023, vil vi fra Foreningen Medusa hermed fremkomme med en stor r bekymring ift. reduktionen af §18 midlerne (SIOU 40-28-råd24).

20.09.2023

Af Gitte Olin Larsen, Foreningen Medusa - et liv uden vold

Konkret er vi bekymrede for, at Foreningen Medusas partnerskabsaftale med Holbæk Kommune fremadrettet kan komme i fare, hvorved vi vurderer, at Holbæk Kommunes beredskab ift. vold i nære relationer forringes betydeligt.
Med de budgetmæssige spareforslag vedr. § 18 midlerne sender Holbæk Kommune et signal til borgerne om at det frivillige arbejde, de udfører, ikke er vigtigt. Det ved vi, med erfaring fra praksis, at det er! Samtidig er det vigtigt at se på at netop foreningerne og organisationerne, der organiserer det frivillige sociale arbejde i kraft af deres virke i Holbæk Kommune derved tilfører værdi til kommunen.
Foreningen Medusa – et liv uden vold afhjælper den kommunale forpligtigelse:
Foreningen Medusa er et ambulant tilbud, som er af afgørende betydning for en omfattende forebyggende indsats bl.a. for at undgå at familier skal bryde op fra deres dagligdag og tage ophold på Krisecenter. Denne forebyggende indsats har kommunen ”ellers” forpligtelse til at yde jf. servicelovens § 1 hvor det fremgår at formålet bl.a. er ” at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer”.
Medusa har siden 2009 hjulpet kvinder udsat for vold. Vi har løbende haft et stigende antal kvinder, som har fået råd og vejledning af vores dygtige fagfrivillige. Trods Coronakrisen viser tallene fra 2021, at vi havde 118 nye henvendelser og i 2022 havde vi 134 nye henvendelser fra kvinder, der er eller har været udsat for vold, og hvor langt størstedelen havde børn.
I november 2022 fik vi, via §18-midlerne, forlænget partnerskabsaftale med Holbæk Kommune. Vi fik som ønsket forhøjet vores tilskud med 20.000 kr. til 160.000 kr. årligt i modsætning til de tidligere 140.000 kr.

Foreningen Medusa sparer kommunen for øgede udgifter:
En besparelse ift. det frivillige arbejde i Foreningen Medusa vil være en kortsigtet besparelse, da det må formodes at nogle kvinder i stedet vil søge ophold på krisecenter fremfor den ambulante behandling. Kommunen er her forpligtet til jf. § 109 i serviceloven at tilbyde ophold på krisecenter.
Et kvindekrisecenter er takstfinansieret og beløber sig til ca. 2.500 kr. pr. døgn, afhængigt af hvilket krisecenter der benyttes, og varer typisk 3 måneder.
Hvis én kvinde, frem for ambulant behandling, tager ophold på et krisecenter vil den økonomiske udgift (som kommunen jf. serviceloven § 109) beløbe sig til 50 % af ca. 220.000 kr. (Grundet 50 % statsrefusion på kommunale udgifter til Krisecenterophold.) Det vil sige, at hvis vi i det ambulante tilbud bare forbygger ét enkelt gennemsnitsophold, så sparer kommunen på et enkelt gennemsnitsophold ca. 110.000 kr. Hvis det ambulante tilbud ud af de i alt 252 nye henvendelser i 2021 og 2022 bare forhindrede 10 gennemsnitsindskrivninger, så vil besparelsen svare til 1.100.000 kr. over en 2-årig periode.
Udover det økonomiske aspekt på kort sigt, er der en lang række konsekvenser som forbygges ved en tidligere og anonym indsats, men som ikke direkte kan omsættes til kroner og øre her og nu, svarende til fx livskvalitet, tilknytning til arbejdsmarkedet, retten til et liv uden vold mv.
Foreningen har gennem sit 13-årige virke opbygget en særlig viden om vold, bl.a. gennem vores helt unikke uddannelse af alle frivillige i foreningen. Denne voldsfaglige viden vil tage år at opbygge i kommunalt regi. Den forebyggende indsats i Foreningen Medusa udgør derfor i sig selv en besparelse for kommunen.
Konsekvenser:
I budgetforslaget omhandlende § 18 midler fremgår følgende:
”Foreningerne vil kunne mærke, at der er færre midler til rådighed til deres frivillige sociale arbejde. Hvis forslaget vedtages, vil det ikke være muligt at støtte det frivillige sociale arbejde i samme omfang som tidligere. Det kan betyde færre frivillige tilbud af forebyggende karakter til borgerne, hvilket kan bidrage til øget ensomhed og mistrivsel hos udsatte borgere. Besparelsen kan også sende et negativt signal til de foreninger og frivillige, som vi gerne vil styrke samarbejdet med fremover”
Vi er enige i administrationens beskrivelse af konsekvenserne, det bemærkes dog at det ikke er alle konsekvenser der er listet op, og vi ser en lang række andre negative, også økonomiske, effekter af besparelsesforslaget, som f.eks. manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
Merværdi:
Foreningen Medusa formår udover det kommunale tilskud at øge finansieringen til det ambulante tilbud betragteligt, sidste år fik vi udover de kommunale midler 340.000 kr. Foreningen bidrager derved med en betydelig økonomisk merværdi, en merværdi kommunen vil gå glip af, hvis kommunen skal varetage opgaven selv jf. servicelovens § 1. Hvilket kommunen vil være nødsaget til, da Medusa ikke vil kunne drifte tilbuddet uden det kommunale tilskud.
Det er derfor vores klare vurdering, at tilskuddet til Medusa er billigt, og uden tilbuddet vil kommunen få langt flere udgifter end på nuværende tidspunkt.
Civilsamfundsstrategi:
Vi oplever, at §18 midlerne er af stor betydning for en lang række foreninger, som yder en stor social indsats for grupper, som enten ikke vil blive hjulpet, eller som i stedet skal hjælpes af kommunen. Og ser derfor med stor bekymring på forslaget om at spare §18-midler.
Kommunen har i flere sammenhænge fokus på civilsamfundets store betydning. Dette fremgår bl.a. af ”Politik for børn, unge og voksne med særlige behov” hvor der f.eks. står:
”De kommende år vil vi gerne se et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger og organisationer på det sociale område.”
Men i kommunens kommende arbejdsprogram har man også dette fokus, hvor følgende bl.a. fremgår:
”Vi vil løse flere opgaver og finde flere løsninger i samarbejde med frivillige og andre eksterne parter.”
Store dele af arbejdsprogrammet har også fokus på forebyggende indsatser. Medusa er et af disse forbyggende tilbud – og kan derfor ikke forstå forslaget om en reducering af § 18 midlerne og nedprioritering af det forebyggende frivillige arbejde.
Vi håber I vil tage ovennævnte tanker med i jeres overvejelser ift. §18-midler og forslag om besparelser på aftaler med foreninger/organisationer, der driver frivilligt socialt arbejde i Holbæk Kommune.
På vegne af Foreningen Medusa – et liv uden vold
Venlig hilsen
Gitte Olin Larsen – Leder
Lise Løvschall – Bestyrelsesformand

Senest opdateret 19-04-2024