Budget 2024 er vedtaget

Alle partier i Kommunalbestyrelsen stod bag vedtagelsen af Budget 2024-2027.

Dyk ned i budgettet

Budget 2024-2027 øger kommunens investering i velfærd og anlæg uden at give køb på den økonomiske balance.

Du kan se dagsordenspunktet fra 2. behandlingen og dermed den endelige vedtagelse af budgettet her 

Partier og lister har indgået en politisk aftale som ændringsforslag til det oprindelige budgetforslag. 

Du kan læse pressemeddelelsen og den politiske aftale her

OBS: Som beskrevet i dagsordenspunktet til 2. behandlingen er der herudover enkelte andre ændringer i budgettet i forhold til den politiske aftale. 

Budgettet i overskrifter

 • Investering i forebyggelse og børn og unges trivsel: Rådgivning tæt på dagtilbud og skoler samt flere sagsbehandlere på børnespecialområdet.
 • Forbedring af arbejdsmiljøet i Holbæk Kommune med fokus på attraktive arbejdspladser og målrettede indsatser for bestemte medarbejdergrupper for at nedbringe sygefraværet.
 • Styrkelse af sammenhængen mellem land og by, blandt andet en pulje til professionel hjælp til fondsansøgninger.
 • Midler til kulturelle aktiviteter og begivenheder
 • Bufferpulje til uforudsete økonomiske udfordringer
 • Oprettelse af et erhvervsudviklingsråd, der skal være med til at skærpe kommunens erhvervspolitik og udpege områder med potentiale for erhvervslivet. 
 • Anlægsmidler til særligt velfærdsbyggerier
 • Styrkelse af biodiversitet og miljøbevarelse i kommunen.

Besparelser og effektiviseringer i oversigt

Partierne og listen bag budgettet har som en del af den politiske aftale annulleret en del af de besparelser og effektiviseringer, som var indarbejdet i førstebehandlingen af Budget 2024-2027.

Se, hvad der blev til noget og ikke blev til noget nedenfor.

Besparelser og effektiviseringer, som er indarbejdet i budget 2024-2027

Økonomiudvalget

 • Optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer
 • Optimering af betalingshåndtering, udbetaling og fakturering
 • Ny tele- og dataaftale samt optimering af abonnementer
 • Besparelse på kontingent til Fælles Ledelses og Informationssystem (FLIS)
 • Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
 • Reduktion i AHLI Fagsekretariat
 • Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer
 • Optimering af bestilling hos eksterne leverandører
 • Effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv
 • Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af SIOU's tilbud

Udvalget for Børn og Skole

 • Overopfyldelse af måltal i forbindelse med besparelser og effektiviseringer i budget 2023-2026
 • Lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling
 • Indkøbsoptimering af vikarydelser
 • Tilpasning af udgift pr. elev på BSC i forhold til fremmøde
 • Udbud af digitale læremidler

Udvalget for Ældre og Sundhed

 • Dosisdispensering
 • Indkøbsoptimering via øget brug af analyser og opfølgning
 • Øget brug af kendte hjælpemidler på plejecentre
 • Nedlæggelse af HUSKE-ugen
 • Ændring i visitation til befordring til genoptræning

Socialudvalget

 • Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt
 • Nedlæggelse af fællesstøtte til Slotshaven
 • Overperformance i forhold til måltal fra effektiviseringer i budget 2023-2026
 • Reduktion i administrationen på CSU Holbæk
 • Hjemtagelse af samværsopgaver til Familiehuset

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

 • Reduktion af kontrakt med redningsberedskab (VSBV)

Udvalget for Kultur og Fritid

 • Bibliotek - Optimering kørselsordning, kopi- og printløsning samt betalingsløsning
 • Sekretariat - Reduktion af ramme
 • Sekretariat - Nedlæggelse af 60+ pulje
 • Observatoriet - ingen genbesættelse af servicemedarbejder
 • Bibliotek - Opsigelse af serviceaftaler og medlemskaber
 • Sekretariat - statstilskud Sjællands Teater

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

 • Reduktion af midler til løntilskud
 • Udmeldelse af Gate 21

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

 • Ny fejemaskine med ekstra udstyr
 • Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3 veje

Besparelser og effektiviseringer, som blev annulleret via den politiske aftale om budget 2024-2027

Udvalget for Ældre og Sundhed

 • Nedlæggelse af sårspecialister
 • Effektivisering af træning i borgeres eget hjem
 • Øget egenbetaling på kørsel til dagcenter og §86 træning
 • Reduktion af rehabiliteringsterapeuter
 • Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre
 • Stop for tilskud til omlægning til økologi
 • Stop for engagement i sundhedsdagen

Socialudvalget

 • De små hold - specialundervisning for psykisk sårbare borgere
 • Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. specialundervisning til voksne
 • Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
 • Reduktion af midler til § 18-puljen

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

 • Isrosen holdes lukket 2023/2024

Kontakt

Holbæk kommune
Telefon:72 36 36 36
Senest opdateret 05-04-2024