Bygningsforbedringsfonden

Gammel bindingsværksgård

Private bygningsejere kan få økonomisk støtte til bygningsbevarende tiltag. Det sker gennem Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune.

Hvad er Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune?

Bygningsforbedringsfonden er en selvejende fond. Den er stiftet efter lov om byfornyelse i 1992 af Grundejernes Investeringsfond, Bygge- og Boligstyrelsen og Holbæk Kommune.

Fonden giver rente- og afdragsfrie lån til vedligeholdelse og forbedring af bygninger og bygningsdetaljer.

Tidligere hed fonden "Holbæk Bygningsforbedringsfond". På grund af forandringer i kommunen blev navnet ændret, så fonden i dag hedder "Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune". Alle områder af Holbæk Kommune skal nemlig kunne tilgodeses med fondens midler.

Fondens formål

Fondens formål er at yde private, økonomisk tilskud. Det kan være til afhjælpning af kondemnable og vedligeholdelsesmæssige mangler på bygningers klimaskærme. 

Det vil sige alle udvendige bygningsdele som tag, gesims, skorsten, kvist, vindue, dør, mur og lignende. Istandsættelsen skal sikre en byggeteknisk og æstetisk korrekt bevarelse af udvendige bygningsdele.

Regler for lån

Fonden kan yde rente- og afdragsfrie lån til ejere af bygninger, som skal sættes i stand i overensstemmelse med formålet. Lånet tinglyses på ejendommen og skal indfries ved ejendommens salg eller ejerskifte.

Indfriede lån indgår i fondens beholdning og kan genudlånes. Det er først, når bestyrelsen har godkendt det udførte byggearbejde, at lånet kan blive udbetalt.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra de tre stiftende institutioner.

  • For Grundejernes Landsforening er det advokat Klaus Søborg Jørgensen (kasserer).
  • For Bygge- og Boligstyrelsen er det Ole Peter Borch Nielsen (midlertidig afløser for Peter Sorenius). Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune.
  • For Holbæk Kommune er det Kommunalbestyrelsesmedlem Stampe Duus og Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Nielsen.


Byfornyelsesadministrationen i Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, har sekretærfunktionen for Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune.

Ansøgning og kontakt

Når der er midler i fonden, som kan søges, vil det blive annonceret på hjemmesiden eller i pressen. Det står Bygningsforbedringsfonden for.

Hvis man vil søge tilskud, skal man lave en ansøgning. Den skal indeholde en detaljeret projektbeskrivelse, herunder hvordan projektet forholder sig til husets originalitet og brug af materialer. Der skal også være billeder og 2-3 forskellige tilbud på istandsættelsesarbejdet.

Fondens bestyrelse vil løbende behandle indkomne ansøgninger.

For yderligere information kan fonden kontaktes. Det sker gennem sekretær Mie Vollbrecht Larsen på e-mail: bygningsbevaring@holb.dk (skriv Bygningsforbedringsfonden i emnefeltet) eller telefon: 72 36 36 36.

 

Der er midler i fonden, ansøgning skal modtages inden udgangen af uge 2, uge 16, uge 30 og uge 43, 2024

Ved ansøgning om lån:
Send en mail til bygningsbevaring@holb.dk med emne: ”Bygningsforbedringsfond - efterfulgt af adresse”


I mailen skal der være en detaljeret projektbeskrivelse, herunder:

  • hvordan projektet forholder sig til husets originalitet
  • brug af materialer
  • billeder
  • 2 eller 3 forskellige tilbud på istandsættelsesarbejdet.

I Holbæk Kommune giver vi tilskud til landsbyfornyelse.

Det vil sige, at du kan søge tilskud til istandsættelse og nedrivning af nedslidte bygninger.

En bygning skal ligge i det åbne land eller i en by med færre end 4000 indbyggere.

Læs om Landsbyfornyelse

Senest opdateret 15-05-2023