Her må valgplakaten ikke hænges op

Valgplakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretning til forsyningsvirksomhed. Det er kun tilladt at ophænge valgplakater med strips og snore. Det er ikke tilladt at save eller beskære for at kunne hænge valgplakater op.

Valgplakater må ikke hænges op på nedenstående steder:

  1. På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
  2. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  3. I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder.
  4. På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
  5. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
  6. Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant (asfaltkant) eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  7. Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
  8. Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
  9. På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Har du stadig spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte Vej & Trafik på telefon 72 36 41 60 eller vejogtrafik@holb.dk.

Find mere info hos Vejdirektoratet

Senest opdateret 11-04-2024