Spring til indhold

AHLI, MED udvalg:Sundhed og Pleje

Dato: 10.10.2019
Navn: Liselotte Bonde
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar på budget 2020- 2023 fra Sundhed og Pleje Budgetreduktioner 2020-2023: En overordnet betragtning på besparelser og budgetreduktioner: MED udvalget Sundhed og Pleje ønsker samlet, at udtrykke en dyb bekymring for, at der er besparelser med så mange penge på sundhed og ældreområdet.

Vi står med store rekruttering og fastholdelsesproblematikker og i årene fremover vil befolkningen rumme mange flere ældre og kroniske syge borgere der har behov for indsatser. Vi ser derfor med stor bekymring på hvordan vi fremadrettet skal lykkes med at løse vores kerneopgaver for og med borgerne.

Omprioritering af midler til Værdighedspolitikken,

N- AHLI1: Hovedemne Livskvalitet: At fjerne midlerne her betyder, at det kan blive sværere at rekruttere frivillige. Anerkendelsen fjernes (takkearrangement) og idet muligheden for at uddanne frivillige til særlige opgaver ikke eksisterer, vil de frivillige kunne stå i situationer hvor de skal håndtere samspil med demente borgere de ikke er vejledt eller undervist i.
Hovedemne Selvbestemmelse: At fjerne midlerne her undrer os, idet vi tænker at demensfestival, et stort samlet fokus i hele kommunen frem for små mindre arrangementer, hænger sammen med lancering af den nye demensstrategi samt tankerne om en ”demens-venlig” kommune.
Hovedemne Mad og ernæring: At fjerne midlerne her betyder, at det vil blive sværere at lave reminiscens arbejde med de demente, da pengene er blevet brugt til pølsevogn, isbod m.m. Det betyder også at den mulighed der er i hverdagen for at indkøbe vin eller øl til hygge og til en fødselsdag, at skabe et værdigt ældreliv bortfalder. Pengene til det ekstra kræs er med til at opretholde en form for variation i borgernes hverdag. Afskaffelse af klippekort på Plejecentre,

N-AHLI2 Dette vil gøre meget ondt. Der er mange aktiviteter der ikke vil eksistere: banko, gåture, busture, historier, gudstjeneste, en til en samtaler, mandehørm, gymnastik, ingen ledsagelse til læge, en klar forringelse af borgernes livskvalitet. Det vil betyde, at vi ikke er en demensvenlig kommune. Borgerne vil mangle socialt samvær og det vil for pårørende opleves som ren opbevaring af borgerne. Vigtigt med en politisk udmelding om, at der ikke er aktiviteter – særligt til pårørende, Hvis borgerne ikke stimuleres med aktiviteter vil den øgede inaktivitet betyde mindre selvhjulpenhed og kan føre til funktionstab og indlæggelser. Det er ikke muligt at lave meningsfuld beskæftigelse, manglende mulighed for blomstringsfacilitering, der vil være fare for eksklusion af den enkelte borger. Der er borgere der ikke fungerer/passer ind i større grupper og som har behov for at aktiviteten er en til en. Disse borgere vil vi tabe. Den manglende inddragelse i hverdagsaktiviteter og manglende rehabilitering vil også betyde risiko for øget udadreagerende adfærd pga. manglende aktiviteter. Dette kan føre til flere arbejdsskader eller flere situationer med vold eller voldsomme hændelser. Det kan evt. medføre anmærkninger i forbindelse med tilsyn. Egenbetaling vedr. kørsel til dagscenter,

N-AHLI3 Den øgede administrative opgave kan betyde en mindre besparelse end det beskrevne, eller også skal opgaven passes ind i en eksisterende normering og vil øge presset/ ressourcetrækket her. Sen implementering i 2020 af 30 procent flere elever og frafald skal nedbringes,

N-AHLI4 Vi er bekymret for, at hvis det ikke lykkes os at mindske frafaldet med 30 procent, vil det betyde at dele af de 2,1 mill der er lagt ind som en besparelse skal findes inden for rammebudgettet og derfor formentlig blive en besparelser i den enkelte enheds budget. Dette vil betyde serviceforringelser på enhedsniveau. Kommunale Plejecentre øger udnyttelsesgraden med 1 procent,

N-AHLI5 Hvis medarbejderne skal pakke lejlighed ned, og der skal fortages registrering og foto dokumentation m.m betyder det, at medarbejderne skal gå fra andre borgerrelaterede opgaver i enheden, og det medfører serviceforringelser i forhold til de andre borgere. Da boligerne i vores plejecentre er privat ejet af ejendomsselskab, vil betingelser i lejeloven samt ejendomsselskabets egne retningslinjer med 3 måneders opsigelse kollidere med ønsket om at øge flowet/ den hurtige udskiftning i boligerne. Det er parametre vi ikke har indflydelse på. Borgere der står på venteliste til bolig, og som siger nej tak, betyder indimellem at boliger står i tomgang. Løsninger som skal findes i 2020,

N-AHLI6 Det er umuligt at give høringssvar på dette punkt, men det er med dyb bekymring at der skal findes yderligere besparelser på lige nu ukendte områder. Besparelser budget 2020-2023 Nedbringe pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed, B- AHLI1 N- AHLI7 og B- AHLI1 er samme forslag. Er det en fejl eller er den samme besparelse skrevet ind 2 gange? Lukning af cafeer, der sælger under 10 portioner med, B-AHLI3 Reduktion i antallet af caféer vil have en negativ indvirkning på flere ældre borgeres sociale liv. De ældre som benytter kommunens caféer holder sig i gang og oplever et socialt samvær med andre mennesker når de kommer og spiser i caféerne. Når caféen forsvinder vil mange af dem ikke længere komme ud hver dag.
Det vil have stor betydning for deres sociale liv og for nogle også deres fysiske formåen, i og med at besøget i caféen er en aktivitet, som holder borgeren i gang. Borgere som ikke længere kommer i caféen kan have et øget behov for hjemmepleje f.eks. til opvarmning og servering af mad, og dermed flyttes en udgift over til hjemmeplejen.
Besparelsen vil have nogle personalemæssige konsekvenser. Den kombinerede funktion af rengøring og opgaver i cafe opleves som værende af stor værdi for den enkelte medarbejder. Besparelsen vil måske ikke have den effekt som det ønskes idet husassistenter fortsat skal være tilknyttet det enkelte hus i forhold til rengøring. Hvis husassistenterne skal ud at køre mellem de Aktive centre, vil der bruges en del tid på transport. Når brugerrådene i de Aktive centre afholder arrangementer, er der et tæt samarbejde mellem husassistenter og frivillige i forhold til at understøtte det enkelte arrangement. Det betyder at de frivillige vil stå mere alene med arrangementer.

Fravalg af aktiviteter på værdighedspolitikken, B-AHLI5.

1)Værdig død: Kan betyde noget i forhold til rekruttering. Der vil ikke være midler til at fastholde den indsats, der er brugt en masse ressourcer på og vi er bekymret for de konsekvenser vi vil mærke om et par år.

2b) Kvalitet og tværfaglighed Vi er af den oplevelse af en lukning af 2 pladser ikke stemmer overens med besparelsen på 1.190.000 Pladserne vil mangle, borgere strande på sygehuset. Vi er bekymret for at, som belægningsprocenten pt. er på Stenhusbakken vil 2 færre pladser øge presset på sygehuset og hjemmeplejen. Hvis de meget dårlige borgere med stort behov for hjemmepleje udskrives til eget hjem, vil det betyde øget pres på hjemmeplejen. Tværfagligheden på Stenhusbakken kan gå tabt fordi medarbejdere må opsiges for at finde besparelsen. Den rehabiliterende indsats bliver forringet, der bliver en øget pres på basisplejen på Stenhusbakken, dette betyder serviceforringelser. Besparelsen vil i stedet gå til medfinansiering til sygehuset eller øget behov for hjemmepleje.

2c) koordinerende indsatser for den ældre medicinske patient. Vi ser med stor bekymring på at den tværsektorielle funktion geriatrisk team nedlægges. Borgere som er håndteret i dette team har ofte mange problemstillinger og er multisyge. Geriatrisk team har haft et godt overblik over hele borgerens situation, både medicinsk, fysisk og kognitivt, og har været en god sparringspartner fra sygehuset. Det har været en stor fordel at teamet både har haft adgang til sygehuset journaler, samt kommunens dokumentation. Samarbejdet har været effektivt, når borgers almene tilstand har bremset for fremskridt i genoptræningen. Ofte er borgeren enten blevet reguleret i medicin, eller genindlagt, og forløbet er blevet evalueret undervejs og planlagt ud fra realistiske mål, på baggrund af flere faglige perspektiver. Denne tovholderfunktion på kommunens mest sårbare borgere med begrænsede ressourcer vil vi miste, og kommunikationen vil fremadrettet skulle gå igennem egen læge, som i forvejen har en travl kalender. Vi kan frygte at det vil forlænge borgernes forløb unødigt, øge genindlæggelserne, og derved blive en økonomisk belastning for kommunen.Feedback

Sidst opdateret

10.10.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen