Spring til indhold

AHLI-Myndighed

Dato: 17.10.2019
Navn: Jette Nørrekær Lund
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Notat AKTIV HELE LIVET

Dato: 15-10-2019

Sagsb.: Medudvalg

Sagsnr.: Myndighed

Høringssvar på Budget 2020 – 2023

Med udgangspunkt i bilaget ”Samlet overblik budgetreduktioner, der er indarbejdet i budget 2020 Udvalget for Ældre og Sundhed 9,6 mio. kr. i 2020

NA-AHLI1 Omprioritering af midler til Værdighedspolitikken 1 mio. kr. - samlet reduktion

 • Af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2020+ er der et tydeligt fokus på forebyggelse på både ældre- og det specialiserede område. Dette harmonerer efter vores mening ikke med at fjerne midler, som skal indgå i en forebyggende indsats.
 • Vi har en undren på hvorfor der skal tilføres 700 000 kr. når der er borgerbetaling på maden.

N-AHLI2 Afskaffelse af klippekort på plejecentre 4,6 mio. kr. Samlet reduktion Afskedigelser svarende til 10,2 årsværk.

 • Generel bekymring for kvaliteten på plejecentrene og mulighederne for den enkelte borger til at blive understøttet i individuelle aktiviteter. Vil reduktionen på 10,2 årsværk medføre afske-digelser, eller vil det kunne løses ved omplacering? -

N-AHLI3 Egenbetaling vedr. kørsel til dagcenter 800 000 kr. indtægt Borger skal betale 50 kr. tur, retur.

 • Det er vigtigt at de etablerede kørselsformer fortsætter så de berørte borgere ikke selv skal finde kørsel, men kun betale for kørslen.
 • Hovedparten af de borgere der anvender kørsel kan ikke administrere kørslen selv. De skal have hjælp til at bestille kørsler, f.eks. hos flextrafik.
 • Er det muligt at indføre en graduering ift. borgernes økonomiske situation.

N-AHLI4 Sen implementering i 2020 af 30 pct. flere elever & frafald skal 2,1 mio. kr. samlet reduktion

 • Ingen kommentarer

N- AHLI5 Kommunale plejecentre øger udnyttelsesgraden med 1 pct. 0,7 mio. kr. samlet reduktion

 • Bekymring om dette og tvivlende om samarbejdet med boligselskaberne kan optimeres itht. praksis. Det vil forudsætte nye samarbejdsaftaler med boligselskaber, da boligselskaberne ofte er længere tid om at gøre boliger klar til ny borger.
 • Vi oplever i dag at boligselskaberne siger nej til at borgere kan overtage hurtigt, når de er visiteret, da boligerne først skal sættes i stand.
 • Forslaget forudsætter en stramning af kvalitetsstandarden. På nuværende tidspunkt er det intet højeste niveau for hvor mange timers hjemmehjælp eller hvor mange besøg pr. døgn en borger kan blive visiteret til. Besparelsen forudsætter at det primært er borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen, som skal motiveres til at flytte. Dvs. en tydelig stramning af kvalitetsstandarden. Borgerne ønsker ofte at blive i eget hjem og kan få den samme hjælp i hjemmet, som på plejecenter.

N-AHLI6 Løsninger som skal findes i 2020 4,5 mio. kr. samlet reduktion i 2021

 • Hvor realistisk er det at blive ved med at finde effektiviseringer. Holbæk Kommune har i for-vejen et meget veldrevet ældreområde, når der sammenlignes med andre kommuner.

N-AHLI7 Nedbringe pulje til styrkelse af brugerråd og frivillighed 0,1 mio. kr. samlet reduktion

 • Kan have betydning for de forventninger der er, til den forebyggende politik i Kommunalbe-styrelsens arbejdsprogram 2020+, dvs. forebyggelse på det specialiserede område og æld-reområdet.

N-AHLI8 Faste læger på plejecentrene

 • implementeres ikke 0,3 mio. kr. samlet reduktion Ingen kommentarer Med udgangspunkt i bilaget ”Overblik over besparelser, der indarbejdes i budget 2020-2023 efter Direktionens anbefaling”

B-AHLI1 Midler til frivillige 0,1 mio. kr. samlet reduktion Vi forstår det som 0,1 mio. kr. hvis beløbet er 0,2 mio. kr., er det vores opfattelse at det er meget ud af puljen.

 • Kan have betydning for de forventninger der er, til den forebyggende politik i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet.
 • B-AHLI3 Lukning af cafeer 0,3 mio. kr. samlet reduktion
 • Konsekvenser heraf kan være en øget udgift til hjemmepleje.
 • Bekymring for borgere med ensomhedsproblematikker
 • Hvilke og hvor mange cafeer, det fremgår ikke.

B-AHLI4 Egne sociale tilbud i Psykiatri og handicap, bofællesskaber skal løfte opgaver personlig og praktisk bistand. 1,0 mio. kr. samlet reduktion

 • Vi vedkender at der kan spares på kørsler ved at der kun er 1 person som får ansvaret for SEL pgf.83, Personlig og Praktisk bistand og SEL pgf.85 Socialpædagogisk Støtte, men tvivler på at der kan hentes 1 mio. kr. ind på en optimering af arbejdet og befordring. Det fremgår at der skal effektiviseres i de sociale tilbud, så personalet kan løfte flere opgaver inde for samme økonomiske ramme.

B-AHLI5 Fravalg af aktiviteter på værdighedspolitikken 2,6 mio. kr. samlet Afskedigelser svarende til 6 årsværk.

 • Som nævnt i N-AHLI2 så medfører de besparelser som nævnes under dette forslag en generel bekymring for kvaliteten på plejecentrene og mulighederne for den enkelte borger til at blive understøttet i individuelle aktiviteter. Derudover gives der udtryk for at det med besparelserne ikke bliver muligt at øge kapaciteten. Det er ikke i overensstemmelse med befolkningsudviklingen på borgere + 80 år.
 • At lukke 2 midlertidige pladser vil få den konsekvens, at vi bliver udfordret på at tage borgere i aflastning/rehabforløb, når de er meldt færdigbehandlet fra Sygehuset. Det vil betyde vi skal betale for borgeren efter de er færdigbehandlet.
 • Igen forslaget hænger ikke sammen med Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram for 2020+ om at forebygge.

SU-AHLI1, SU-AHLI2, SU-AHLI3, SU-AHLI4, SU-AHLI1 LUKNING AF KLUBTILBUD Kig ind

 • Handicap, Banehuset-Handicap, Banehuset-Psykiatri, Kasernen-Psykiatri 1,6 mio. kr. samlet Årsværk?
 • Igen, forslaget hænger ikke sammen med Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogrammet for 2020+ om at forebygge
 • Lukning af disse tilbud vil betyde risiko for forringelse af livskvalitet, ensomhed for de borge-re der ikke længere kan benytte tilbuddet.
 • Besparelsen ved at lukke de uvisiterede tilbud, vil medføre øget udgift i Myndighed-AHLI.
  • På nuværende tidspunkt henviser Myndighed borgere til de uvisiterede tilbud, fremfor at be-vilge støtte efter SEL pgf. 85 - derfor må det forventes, at borgerne vil ansøge om støtte via SEL pgf. 104 ”Aktivitets-og Samværs-tilbud” eller SEL pgf. 85 ”Socialpædagogisk støtte.
  • Det vurderes, at flere borgere vil være i målgruppen for støtte. Der er derfor en reel risiko for, at den forventede besparelsen ved lukning at disse tilbud, i stedet medfører en udgift, som er højere end besparelsen.
 • Hvilke personalemæssige konsekvenser medfører besparelsen?

SU-AHLI5 Revisitation fra midlertidige botilbud efter SEL § 107 til egen bolig 0,4 mio. kr. samlet - For at indfri denne besparelse skal borgerne være indstillet på at flytte i egen lejlighed. Det er en strategi, som har været benyttet gennem flere år og erfaringen er at borger og pårørende skal være indstillet på det. Når borger har været i en form for bo-tilbud med det formål at botræne for at bo i egen lejlighed, kan det skabe utryghed og modstand hos både borger og pårørende, når borger flyttes i lejlighed.

 • Der er flere borgere, som er i målgruppen for et midlertidigt botilbud, fremfor at bo i egen lej-lighed, da de psykiatriske afdelinger udskriver borgere, som færdigbehandlet langt tidligere end hidtil. Det bevirker at borgernes funktionsniveau ikke svaret til at kunne bo i egen lejlig-hed med støtte.
 • Det forudsætter en høj prioritering af disse borgere på akutboliglisten, som administreres af AKBI.
 • Der må forventes øget antal klager til Ankestyrelsen, hvis borger ikke er enig i afgørelsen om at flytte i egen bolig.

SU-AHLI6 Reduktion § 18 midler

 • Hvad er der reduceret med? I forhold til hvad?


Feedback

Sidst opdateret

17.10.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skou Poulsen