Spring til indhold

AHLI Sundhed og forebyggelse høring budget 2022-2025

Høringssvar til Budget 2022-2025 fra MED udvalg i Sundhed og Forebyggelse under Aktiv hele livet

Sundhed og forebyggelse er opdelt i flere forskelligartede enheder, hvorfor vi i MED udvalget har besluttet at fremsende høringssvar fra hver afdeling.

Hjælpemiddelafdelingen
Budgettet er det er meget overordnet, så det er svært at se om der specifikt er afsat lønkroner til vores afdeling. I forbindelse med de effektiviseringsforslag der forlægger, vil der være et større forbrug. Det er estimeret i effektiviseringsforslagene alene, at der ligger et helt årsværk, men dette fremgår ikke af budgettet.
Derudover presser de tidligere udskrivelser driften hos både terapeuter og på depotet. Antallet af akutte sager er stærkt stigende. Det er utydeligt, om der er taget tilstrækkelig højde for demografien og det stigende antal bor-gere.

Opmærksomhed på prisstigninger
Manglende transparens i budgettet på kommende prisstigninger. Fokus på, at der er prisstignin-ger i FUS udbud og øvrige kontraktaftaler.

Visitation og rehabiliteringsteamet
Løsninger på fjernelse af robotstøvsuger i hjemmeplejen og plejecentrene - En besparelse på 1, 4 mio. Umiddelbart synes det ikke gennemskueligt, hvordan denne besparelse rammer visitationen og rehabiliterende team i Holbæk. Vi anser det ikke som en mulig besparelse for visitation og reha-biliteringsområdet idet vi kan være bekymret for, at det kan aflede ekstra visiterede ydelser og større arbejdsbyrde pr. enkelt sag. Jf. ældreanalyse. Det vil betyde en ekstra systematisk indsats fra det rehabiliterende team med henblik på, at sikre borgerne ” aktiv hele livet”. Direktionen har tidligere ud-meldt om ekstra tilførelse af midler til ældre og sundhedsområdet, Center for Aktiv hele livet grundet udviklingen i antallet i ældre – vil det også aflede yderligere stigning af praktisk hjælp,

Bedre udnyttelse af Cafe tilbud.
Som udgangspunkt er der frit valg for borgerne, hvor de ønsker maden leveret. Den stigende antal af ældre samt oveni svært mobiliserede ønsker borgerne ofte, at indtage deres mad i hjemmet og fravælger derfor Cafe tilbuddet. Vi ser umiddelbart ikke den store besparelse for visitationen på Cafe område. Men det er en rigtig god ide at skabe en større udnyttelse af Cafe tilbuddet i kommunen ex. til socialområdet, borger i bofællesskab, der anmoder om indkøb i visitationen. Der er bestemt mange andre gevinster såsom sociale fællesskaber og samværs aktiviteter m.m.

Nedenstående er inddraget i vores høringssvar, idet løsningen kan have afledte øko-nomiske konsekvenser for Visitations – og rehabiliterende område.

Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet - 0,5 Umiddelbart synes det ikke gennemskueligt, hvordan denne besparelse skal udmøntes og om det evt. rammer Visitationen og rehabiliterende team i Holbæk.
Vi vælger at opfatte det således at der efterfølgende skal være en forhandling eller muligheden for høring for netop at vide kon-sekvens af besparelse, der kan aflede ekstra omkostninger for et andet forvaltningsområde. Vi retter derfor et opmærksomhedspunkt. På hjerneskadeområdet bør der også være en opmærksomhed på, at der på landsbasis som lokalt sker en øgning af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau ved ud-skrivning fra sygehusene, hvilket pt. indebærer at Holbæk køber døgnrehabiliteringstilbud uden-for kommunen, fordi tilbuddene til specialiseret genoptræning ikke findes indenfor egne ram-mer.
Hvis udgiften til eksterne rehabiliteringstilbud skal sænkes, indebærer det, at Holbæk Kommune ny-udvikler genoptræningstilbud på specialiseret niveau indenfor kommunens rammer, således at hjerneskaderamte borgere kan hjemtages tidligere fra eksterne tilbud. Dette vil betyde, at der både er flere borgere med hjerneskade, og stigende behov for længerevarende rehabilite-ringsforløb indenfor Holbæk kommune. Dette kræver øget antal individuelle rehabiliterende ind-satser fra både visitationen og rehabiliterende team samt pres på anvendelse af de midlertidige pladser.
Arbejdsbyrden per enkelt sag bliver øget for visitator, idet de ofte er koordinerende i de mange rettede koordineringsopgaver og forløbende ofte er blevet komplekse og borgerne ofte har et stort plejebehov.
I Holbæk kommune har vi ikke indsatser og rammer til at rehabilitere disse borgere og de skal derfor koordineres ud af kommunen i samarbejde med visitationen og social indsats – disse forløb er ofte lange og fylder derfor meget i Visitationen.

Ifm. budgetforslag omkring hjemtagning af rehabiliteringsopgaver og udarbejdelse af kvalitets-standard for hjerneskaderehabiliteringsområdet foreslår vi, at man inddrager den tværgående kommunale ”Styregruppe for hjerneskaderehabilitering” og Hjerneskaderådgivningen ved CSU i nærmere vurdering.

Sundhedscenter

Forslag om Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet AHLI SU 4-L
Vi er enige i, at der skal udarbejdes en kvalitetsstandard for hjerneskaderehabiliteringsområdet. Vi foreslår, at man inddrager den tværgående kommunale ”Styregruppe for hjerneskaderehabi-litering” og Hjerneskaderådgivningen ved CSU i denne proces. Det er særdeles vigtigt at kvalitetsstandarden indeholder viden og retning for et serviceniveau på den store tværfaglige opgave et hjerneskadeforløb repræsenterer. Her tænker vi særligt på den øgede kompleksitet der er kommet i opgaven de sidste 2-3 år. Tidlige udskrivelser af bor-gere med senhjerneskade, fra afdelinger på sygehuse med specialviden inden for neuro rehabi-litering, betyder at borgere med komplekse sygdomsforløb med svære fysiske og kognitive ud-fordringer skal håndteres i kommunerne.
Håndtering af disse borgere kræver i en kommunal kontekst særlig neurofaglig viden, kompe-tencer og ofte mere tid for alle aktører der er involveret i et hjerneskadeforløb Kvalitetsstandarden skal afspejle de retningslinjer og anbefalinger der er på hjerneskadeområ-det. Jnf sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjer-neskade. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-erhvervet-hjerneskade

Hvis der skal opnås en besparelse på rehabilitering af borgere på specialiseret niveau ved en hjemtagelse og tværfaglig rehabilitering i en kommunal kontekst skal der fokuseres på uddan-nelse og opkvalificering af flere aktører. Derudover er det en opgave der kræver flere ressour-cer for de faggrupper der fungerer som tovholdere i et hjerneskadeforløb (genoptræningstera-peuter og visitatorer) men også til genoptræning, pleje og hverdagshåndtering af disse kom-plekse borgere med svært kognitive og fysiske funktionsnedsættelser.
Sen hjerneskadeområdet er på nuværende tidspunkt allerede udfordret i en kommunal kontekst pga. af tidlige udskrivelser, hvor genoptræningsterapeuter og (rehabiliteringsterapeuter) bruger en del af deres træningsressourcer til at støtte og vejlede plejepersonale i håndtering af borge-re med senhjerneskade. I et forløb med stor kompleksitet og hvor borgerne er svært kognitivt udfordrede, er der i særlig grad brug for kontinuitet i de medarbejdere der kommer i hjemmet.
Plejen skal kunne opretholde deres viden og erfaring på området for at kunne være medvirken-de til at gøre forløbet værdifuldt og effektivt, noget der også vil være en gevinst for økonomien i kommunen. Hjemtagelse af den specialiserede opgave vil også betyde udgifter i hjælpemiddelafdelingen.

Stop for opdrift på rygestopmidler (medicin) AHLI 1-L
I Sundhedscentret har der altid været et tilbud om rygestop til kommunens borgere, herunder særligt til borgere med kroniske sygdomme. Vi har søgt om midler til rygestop medicin i 2022, idet vi i 2021 har gjort os den erfaring, at rygestopmedicin er en stor understøttende faktor hos mange sårbare borger, for at kunne opnå rygestop. Hvis vi ikke kan tilbyde rygestopmedicin, vil flere borgere med multisygdom ikke nå i mål med deres rygestop med risiko for forværring af deres kroniske sygdom fx hjertesygdom, diabetes, KOL og/eller psykisk sårbarhed. Dette kan på længere sigt betyde flere genindlæggelser og øget behov for behandling eller lægebesøg til følge for den enkelte borger.

Fælleskøkken, caféer og rengøring AHLI-2L:
Bedre udnyttelse af cafétilbuddet: Café og rengøringsområdet er en del af Sundhed og Forebyggelse. Caféerne er et tilbud, som er en vigtig brik i arbejdet med at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og dårlig ernæ-ringstilstand. En reduktion i antallet af caféer kan have en negativ indvirkning på flere ældre borgeres sociale liv. De ældre som benytter kommunens caféer holder sig i gang og oplever et socialt samvær med andre mennesker når de kommer og spiser i caféerne. Når caféen forsvinder, vil mange af dem ikke længere komme ud hver dag. Det vil have stor betydning for deres sociale liv og for nogen også deres fysiske formåen i og med at besøget i caféen er en aktivitet, som holder borgeren i gang.
Borgere som ikke længere kommer i caféen, kan have et øget behov for hjemmepleje f.eks. til opvarmning og servering af mad, og dermed flyttes en udgift over til hjemmeplejen. Når borgerne spiser alene derhjemme, vil der ikke på samme måde som i café-en være en opmærksomhed på om borgerens appetit ændrer sig eller om der er behov for æn-dringer i kosttype til f.eks. en anden konsistens. Dette kan have store konsekvenser for borge-rens ernæringstilstand. Jo flere der benytter cafétilbuddet jo flere muligheder er der for at forebygge ensomhed. Dog opleves der i dag et stærkt socialt netværk i flere af de caféer, hvor under 10 personer spiser. Her har måltidet en stor social betydning, og borgerne hygger sig sammen omkring måltidet. Frem for at lukke caféerne kan der arbejdes videre med at udnytte tilbuddet bedre ved at for-søge at tiltrække flere borgere til kommunens caféer. Der er allerede igangsat flere initiativer vedr. dette: Tættere samarbejde med visitationen og trivselsvejlederne for at fremme kendskabet til tilbud-det. Fokus på caféernes indretning, så der skabes en endnu bedre måltidsoplevelse øget opmærksomhed på at gøre ny indflyttede borgere i ældreboliger opmærksomme på café-ernes tilbud og muligheder. Velkomstbesøg fra husassistenterne.

AHLI-7 L: Robotstøvsugere i hjemmeplejen og på plejecentrene Husassistenterne i café/ rengøring har mange års erfaring med at anvende robotstøvsugere. Der bør være en opmærksomhed på at det er en tidskrævende opgave at tømme, rengøre og vedligeholde robotstøvsugere. Er der indtænkt arbejdstid til denne opgave i forslaget? Robotstøvsugere er egnede til lokaler hvor der ikke kommer mange mennesker og hvor der er sparsomt møbleret og ingen løse tæpper. Borgernes boliger vil ofte ikke være velegnede til ro-botstøvsugere, da de vil sætte sig fast i møbler og tæpper og effekten derved vil udeblive.

Forebyggelse og Frivillighed

I Forebyggelse og Frivillighed kan vi ikke på vores område se, at der i budgettet tages højde for den demografiske udvikling i forhold til de opgaver der varetages af sundhedsvejledere og spe-cialister. Det opleves tydeligt hos sundhedsvejledere, specialister i demens – kontinens – sår og kompression, at der bliver flere borgere. Alle områder har gennem de senere år oplevet et væ-sentligt stigende behov for både de forebyggende og behandlende indsatser, vi tilbyder borgere i Holbæk Kommune. Der er behov for øgede ressourcer, hvis kvalitet af ydelsesniveau skal fastholdes. Alternativt er der behov for en politisk prioritering af, hvad der skal fravælges af indsatser.
Vi efterlyser også, at der er i budgettet, er afsat ressourcer til kompetenceudvikling. Som spe-cialister på hvert vores felt, skal der være mulighed for løbende at være opdateret, så vi er helt i front med den nyeste udvikling og viden. For at udvikle medarbejdernes kompetencer yderli-gere, er der også behov for yderligere efteruddannelse. For sundhedsvejleder kunne det være uddannelse til sorgrådgiver, for demens-specialister er der også uddannelsesmoduler, hvor de kan dygtiggøre sig mm.

Vedr. effektiviseringsforslag: Robotstøvsuger: Det er vores vurdering, at robotstøvsuger ikke vil give den ønskede besparelse. Dels har det været afprøvet tidligere, det er fint uddybet i høringssvar fra Holbæk Fælleskøkken. Vi vil gerne yderligere tilføje, at der mistes en del ved fravær af personlig kontakt. Der ligger også en væ-sentlig forebyggelse i at se borgeren og ved besøg erfare, hvis der er funktionstab.

Bedre udnyttelse af cafe: Der kan være rigtig mange positive effekter af cafe-tilbuddet, som igen er fint uddybet i hø-ringssvar fra Holbæk Fælleskøkken. Vi vil gerne tilføje, at det af borgere opleves begrænsende, hvis prisen er for høj. Her er det også et problem, at der er forskel på pris for visiterede og ikke visiterede. Det kan være et problem, at der skal bestilles 5 dage forud, hvis man som syg og ældre svækket borger jævnligt ikke er i stand til at komme alligevel.

På vegne af MED udvalg Elin Rasmussen, TR og medarbejderrepr. Helle Klink, leder af Sundhed og forebyggelseFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers