Spring til indhold

FOA Vestsjælland - Område Holbæks høringssvar til Budget 2022

Indledningsvis vil vi fra FOA Vestsjælland – Område Holbæk gerne tilkendegive vores tilfredshed med, at der ikke er lagt op til yderligere besparelser/effektiviseringer i budgetforslaget end de allerede vedtagne sådanne. Ligeledes er det med tilfredshed, vi konstaterer, at der foreslås en betydelig ressourcetildeling til det specialiserede område.

Vi vil imidlertid gøre opmærksom på, at det efter vores vurdering ikke er nok i forhold til at løse problematikken med budgetoverskridelser. Budgetoverskridelser, der alt andet lige primært skyldes adskillige års økonomiske udsultning af præcis dette område. For så vidt angår ældreområdet må vi desværre konstatere, at ambitionsniveauet på dette område, sådan som det kommer til udtryk i budgetforslaget, er alt, alt for lavt, hvilket partierne i kommunalbestyrelsen tilsyneladende også mener – om end der ikke umiddelbart lægges op til en ressourcetilførsel, der matcher behovet.
Vi ved, at der er massive rekrutteringsproblemer på dette område, men en del af denne problematik er selvforskyldt jf. såvel kommunens neddroslede dimensionering af elevstillinger på social- og sundhedsuddannelserne som den i nærværende høringssvar senere adresserede arbejdsmiljøproblematik. Vi har en reel bekymring for, at dette område kollapser, hvis der ikke gøres noget nu for at løse de massive arbejdsmiljømæssige problemer. En bekymring, vi ikke er ene om, jf. en artikel på jyllandsposten.dk d. 15. september 2021, hvor Ældre Sagen citeres for at forudse en humanitær krise i ældreplejen.

Vi kan også kun stille os undrende overfor det forhold, at den foreslåede ressourcetildeling til de almene dagtilbud er faldende fra 2022 og frem, på trods af at de af regeringen vedtagne minimumsnormeringer skal være fuldt implementerede i 2024. Hvis 85 % af området skal være uddannelsesdækket inden udgangen af 2024, må det alt andet lige forudsætte en øget ressourcetildeling, hvis målet skal nås – og her kan vi i øvrigt anbefale, at man retter opmærksomheden på muligheden for at ansætte pædagogiske assistenter/uddanne de ansatte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter.
I den forbindelse vil vi i øvrigt også slå et slag for, at kommunen ansætter flere pædagogiske assistenter på det specialiserede område som alternativ til at ansætte ufaglærte på dette område Vi har generelt betragtet en stor bekymring for arbejdsmiljøet på de områder, vi overenskomstdækker i kommunen, hhv. ældreområdet, dagtilbuds- og skoleområdet, det specialiserede hhv. børne- og voksenområde samt det tekniske serviceområde. Der er en dybt bekymrende ubalance mellem opgavemængde og personaleressourcer, der udfordrer medarbejdernes arbejdsmiljø i en sådan grad, at det tangerer det sundhedsskadelige at gå på arbejde i Holbæk Kommune.
Vi har medlemmer, der langtidssygemeldes pga. stressrelaterede lidelser, når de bukker under for et nærmest umenneskeligt pres grundet utilstrækkelige ressourcer i hverdagen, manglende muligheder for at holde pauser, så de kan restituere sig selv og en ærgerlig udsigt til, at det ikke bliver bedre – snarere tværtimod. Vi ved godt, at der er rekrutteringsproblemer indenfor de store kernevelfærdsområder i kommunen, hvilket bidrager til det ovenfor nævnte dårlige arbejdsmiljø. En delforklaring på disse rekrutteringsproblemer er imidlertid, at mange søger væk fra det kommunale og søger ansættelse indenfor det private eller i andre kommuner, fordi de ikke kan holde til arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet i Holbæk Kommune, og så har vi en selvforstærkende ond spiral.
Holbæk Kommune er i skarp konkurrence med såvel andre kommuner som det private arbejdsmarked i kampen om medarbejdere, og hvis man skal lykkes med at rekruttere den fornødne kvalificerede arbejdskraft, vil væsentlige parametre for at lykkes med dette være såvel et sundt arbejdsmiljø som attraktive løn- og ansættelsesforhold – så kan det også være, at der er flere, der vil søge optag på bl.a. social- og sundhedsuddannelserne og de pædagogiske uddannelser. Vores primære opfordring til politikerne i kommunalbestyrelsen er derfor: Gør noget ved arbejdsmiljøet nu!
Som ansættelsesmyndighed har kommunen et entydigt ansvar for det psykiske arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser jf. Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra Beskæftigelsesministeriet. Læg pres på Folketingets partier i forhold til kommunernes økonomiske råderum, så der kan skabes sunde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives, i stedet for at nedslides og nedbrydes.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers