Spring til indhold

Fra Ældre Sagen Holbæk kommune

15-9-21 Ældre Sagens høringssvar til budgetforslag 2022

Ældre Sagen har med bekymring læst analysen, som belyser forholdene på ældreområdet i Holbæk kommune, samt 4K rapporten. Begge viser med al ønskelig tydelighed, at der er et stort behov for at få hævet standarden. Holbæk kommune ligger stadig godt under landsgennemsnittet på ældreområdet, og hvis vi sammenligner os med andre kommuner af tilsvarende størrelse, så halter vi langt bagefter på de fleste parametre. Det vil i de kommende år kræve en massiv indsats på ældreområdet at få rettet op på tingene.
Når vi så ser udkastet til budgetterne for de kommende år for kommunens ældre, kan vi ikke se, at der er taget initiativ til at forbedre de områder, som analysen har fremhævet som vigtige indsatsområder, men blot foretaget mindre justeringer med udgangspunkt i det stigende antal ældre borgere. Skal kommunen nå op på standarden i en gennemsnitskommune, skal der tilføres væsentligt flere midler end foreslået i budgetoplægget. Vi har i dette høringssvar valgt at fokusere på de nødvendige ændringer, som må sættes i værk hurtigst muligt, i stedet for at se på de enkelte budgetforslag, og opfordrer samtidig politikerne til at komme med deres bud på, hvordan de vil udmønte analysens konklusioner i praksis.

Plejeboliger Plejeboligkapaciteten i kommunen er alt for lav, hvilket Ældre Sagen har påpeget gentagne gange. For tiden stiger antallet af borgere, som venter på en plejehjemsplads, og listen består nu af henved 100 borgere. Behovet bliver ikke dækket med det kommende plejehjem, som desværre først står færdigt omkring 2024. Der er derfor behov for omgående at få gennemført analysen om, hvor og hvornår det næste plejehjem skal bygges, og herunder se på, om der kan findes muligheder for en udvidelse af de bestående plejehjem. Demografien fortæller os, at behovet vil være voksende over de kommende år, så vi må i gang NU.

Akutpladser og aflastningspladser Kommunen har så få aflastningspladser, at det praksis er nærmest umuligt f.eks. for en pårørende til en dement at få bevilget aflastningsophold med et rimeligt interval. De få pladser, der er, bruges til borgere, der er skrevet op til en plejehjemsplads eller til akutpladser. Vi støtter analysens anbefaling af en nærmere kapacitetsanalyse for området, men indtil denne foreligger, kunne kommunen undersøge mulighederne for midlertidigt at kunne benytte tidligere plejelokationer, f.eks. plejehotellet i Regstrup.

Visitation og rehabilitering Ældre Sagen mener, at visitation og rehabiliteringsindsats altid skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation, og udgangspunktet skal således ikke være den økonomiske ramme. Med det stigende antal demente, vi kan forvente i de kommende år, er det også nødvendigt at sikre den rette træning, således at den ældre kan være mest muligt selvhjulpen og fortsat kan have et værdigt liv. Det stigende antal demente betyder også, at der allerede i dag er mange pårørende, der har brug for væsentlig mere aflastning end den halve eller hele dag, de kan få tilbudt hver 14. dag. De kommende års budgetter bør derfor tage højde for denne udvikling og tilføre de nødvendige midler til området, så det bliver borgerens behov for rehabilitering og pleje i hjemmet, og den pårørendes behov for aflastning, som bliver tilgodeset i budgettet.

Hjemmeplejen I analysen kan vi læse, at hjemmeplejen i Holbæk kommune er meget effektiv, og det er positivt, hvis kvaliteten af plejen opleves tilfredsstillende af borgeren. Omvendt kan Ældre Sagen være bekymret for, om den personlige kontakt mellem medarbejderen og borgeren bliver for overfladisk. Vi finder det problematisk, at der er mangel på uddannet arbejdskraft, samt at man derfor er nødt til at benytte et skiftende antal vikarer. I kontakten til skolerne i kommunen bør man blandt andet fremhæve de mange muligheder, der ligger i SOSU-uddannelsen. Analysen viser, at 118 borgere i gennemsnit modtog mere end 30 timers hjemmehjælp pr. uge. Da en plejekrævende borger i hjemmet koster 230.000 kroner mere pr. år end den tilsvarende borger på et plejehjem, kan der spares store beløb ved at sikre en plejehjemsplads til de borgere, som ønsker det – hurtigst muligt. Før dette sker, får man kun begrænsede forbedringer ud af de 23,1 millioner, som ældreområdet forøges med.

Demografi og effektiviseringer Budgetforslaget tilfører demografimidler i de kommende år, men foreslår alligevel effektiviseringer, så det bliver uklart, hvor stort et beløb man reelt vil tilføre ældreområdet. I følge bemærkningerne til budgettet vil demografireguleringen sikre et uændret serviceniveau på ældreområdet, men det vil være ganske utilstrækkeligt, når vi befinder os langt fra gennemsnittet i de danske kommuner.
Grafen over beløb pr. ældre borger +65 viser et fald pr. borger fra 2022 og fremover. Det kan undre, og hvis vi ser på KV4 rapporten, er Holbæk kommune den kommune, hvor antallet af ældre stiger mest, samtidigt med at udgiften til de ældre ligger i bund. Med andre ord: Det hænger ikke sammen.

Ældre Sagen foreslår, at der ud fra analysens konklusioner bliver sat de nødvendige midler af i 2022 til forbedringer samt til et pilotforsøg med mindre hjemmeplejeteams, der tilgodeser, at den ældre møder færre hjælpere i hjemmet, samt at processen for plejehjem nummer to speedes kraftigt op.

Ældre Sagen håber på, at analyserne fra rapporten bliver den øjenåbner, som sikrer, at: ”Nu er det de ældres tur”.

15. september 2021 Ældre Sagen i Holbæk kommune Brit Jensen og Bjørn AndersenFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers