Spring til indhold

Høringssvar budget 2022 - Dagtilbud Katrinedal MED udvalg og bestyrelse

Dagtilbud Katrinedals MED udvalg og bestyrelse har besluttet at udarbejde et fælles høringssvar, der primært har fokus på de budgetterede effektiviseringer samt konsekvensen for daglig praksis.

Vi er bevidste om, at dette er en høringsperiode for budget 2022, men da effektiviseringer er en del af det samlede budget, har vi behov for at tydeliggøre hvilke konsekvenser det vil få for børnenes hverdag i dagtilbud Katrinedal, hvis de varslede effektiviseringer gennemføres.

Vi skal på dagtilbud finde en effektivisering på en lille ½ mio. Det via mindre ledelsestid, skemalægningsprogram, øget brug af digitale møder, samt mindre sygefravær.

Ledelsestid: Vi har i dag 2 pædagogiske ledere der er leder af 2 børnehuse. Da det for et par år siden blev besluttet at alle matrikler skulle have selvstændig pædagogiske ledere, ønskede bestyrelse, MED og ledelse at bibeholde princippet, med en pædagogisk leder til 2 mindre børnehuse. Dette særligt set i lyset af at der ikke blev tilført midler til opgaven, hvorved gennemførelsen ville få konsekvenser for børnetimerne.
Vi søgte om dispensation hos kommunalbestyrelsen, hvilket vi fik bevilget. Derfor er det ikke muligt for os at finde effektivisering på ledelsestiden. Efter tæt dialog med husenes skemaansvarlige, vil konsekvensen af den udmeldte besparelse være at vi skal bruge ca. halv så meget tid på vores skemalægning, sammenlignet med i dag. Da det ikke er fysisk muligt, er der kun et sted vi kan finde pengene, det er ude på stuerne hos børnene, ved at der er færre timer til børnene. Derved vil resultatet af denne effektivisering kun være en besparelse.

Dagtilbud Katrinedals sygefravær er allerede i dag lavere end vores udmeldte måltal. Vi arbejder altid på at sikre så højt et fremmøde som muligt. Samlet set er de udmeldte effektiviseringer i vores øjne ikke en effektivisering, men en besparelse. En besparelse som vi ikke har mulighed for selv at dække, da vi med stor undring kunne konstatere at vores mindreforbrug fra 2020 ikke blev overført som forventet.

Hvis vi skal spare, så fair nok, det er jer der sidder med det store overblik over kommunens samlede budget, men så kald det en besparelse og ikke en effektivisering. Vores indstilling er, at de udmeldte effektiviseringer på dagtilbudsområdet trækkes tilbage, da vi som bestyrelse og MED-udvalg ikke kan forsvare, at der reduceres i børnetimerne på gulvetFeedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers