Spring til indhold

Høringssvar budget 2022 - 2025 - BUPL Midtsjælland

Høringssvar budget 2022 – 2025 Til Kommunalbestyrelsen

BUPL Midtsjælland ønsker hermed at afgive høringssvar til Budget 2022 – 2225.

Indledningsvis noterer vi os og glæder os over, at der overordnet set er mere styr på økonomien, uden at det har medført forringelser på de store velfærdsområder.

På pædagogernes områder er der ikke i budgetforslaget lagt op til væsentlige ændringer, ud over at især dagtilbuddene må bære store effektiviseringer/nedskæringer, da hele skoleområdet er friholdt for disse.
Omkring de almene dagtilbud ser vi frem til at nå et punkt, hvor det enkelte dagtilbud for sit budget kan ansætte pædagoger og medhjælpere til en minimumsnormering med 1 ansat pr. 3 vuggestuebørn og 1 ansat pr. 6 børnehavebørn. Derfor er vi meget bekymret for den manglende budgetfremskrivning i overslagsårene.
Der er en betydelig vækst i både antallet af 0 – 2 årige og 3 – 6 årige fra 2023 og frem, og derfor vil der umiddelbart skulle ske direkte nedskæringer, hvis ikke budgettet opskrives tilsvarende. Vi er fuldt klar over at beløbet pr. barn kan blive lavere når man ser på 0 – 5 årige pga. aldersblandingen, men der kan ikke være manglende økonomisk opskrivning med et stigende børnetal, når man samtidig skal nå op på minimumsnormeringer i perioden. Problemstillingen kan udledes af tabel 4.a , del III., Specielle bemærkninger for Udvalget For Børn og Skole.
Vi har indtil videre forgæves, efterlyst en udredning af dette. Vi vil derfor opfordre jer til at sikre en fremskrivning der senest i 2025 giver dagtilbuddene et budget der kan give minimumsnormering, og også gerne midler til at forebygge, og til gøre den institution inkluderende så mangfoldigheden af børn ikke bare rummes men også udvikles.

På skoleområdet er der derimod grund til at råbe vagt i gevær. Vi glæder os over at skolerne har fået stabiliseret og udvidet økonomien og at Holbæk er med i frihedsforsøget, der skal bidrage til en ny og bedre skole for børnene og en mere udviklende lovgivningsmæssig ramme. Men under dette ligger der store udfordringer for de pædagoger der er beskæftiget i skolen, børn i udsatte positioner og de børn, som stadig benytter skolens tilbud om SFO.
I forbindelse med Corona epidemien har der været et fald i antallet af børn i skolefritidsordningerne, især børn på overgangen til mellemtrinnet. Det har, sammen med den nye skolestruktur bevirket, at byrådet har måttet bevillige 2,8 mio. kr. til at sikre driften af SFO, da ressourcetildelingsmodellen til SFO er så stram, at man især på de mindre skoler ellers ikke har kunnet dække dagen ind. Hertil komme at især frihedsforsøget udmønter sig i korte undervisningstid, hvilket medfører længere åbningstid i SFO, uden at der en del steder kompenseres med ressourcer til SFO til denne åbningstid.
Ved den politiske behandling af tildelingsmodel til skole og SFO forlængede man for SFO delen tildelingsmodellen med et år + bevillingen af de 2,8 mio kr.
Vi ser ikke at der i budgetforslaget er prioriteret økonomi til udvikling Med igangsættelsen af ”Fremtidens specialundervisning”, som sigter mod at flest mulige børn rummes og udvikles i den almene folkeskole, fokus øges på skolens fler- og tværfaglighed, hvor især lærernes og pædagogernes kompetencer bringes i spil for at sikre børne læring og trivsel, både kognitivt, socialt og emotionelt i hele skoletiden, både i undervisningen og fritiden. Det vil naturlig skabe behov for flere pædagoger i barnets hele skoledag. Der er ikke i de foregående år, med en række bevillinger til skoleområdet, prioriteret penge til pædagoger: Som vi ser det er det nu nødvendigt for at honorere de mål som Holbæk kommune sætter.
En velfungerende, attraktiv og rummelig folkeskole, som har fokus ikke bare på folkeskolens fagrække, men også på trivsel, dannelse, udviklende og kreativ fritid og frigørelse fra negativ social arv, skal trække denne udvikling. En folkeskole med glade, læringsparate, tolerante, kreative og involverede børn kommer ikke af sig selv. Her er pædagogerne helt afgørende for succes.

Med venlig hilsen Maria Ladefoged Andersen Claus Clemmensen Fællestillidsrepræsentant Faglig konsulent Pædagogerne i Holbæk BUPL MidtsjællandFeedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers