Spring til indhold

Høringssvar fra Ældrerådet, Holbæk kommune

15-09-2021 Ældrerådets høringssvar til administrationens udkast til Budget 2022 og overslagsårene specifikt omkring ældre.

Ældrerådet i Holbæk Kommune har vurderet det fremlagte materiale fra administrationen til budget 2020 og overslagsårene og skal tilkendegive følgende:

Generelt om budgettet:

Ældrerådet har i de tidligere års høringssvar til budgettet, konstateret at disse ikke har givet det velfærdsløft på ældreområdet, som politikerne har lovet, tværtimod er Holbæks kommune sakket bagud i forhold til de afgivne løfter. Ældrerådet er meget tilfredse med, at Holbæk kommune har ladet gennemføre en undersøgelse og analyse af ældreområdet, der dog viser, at Holbæk på mange parametre har store udfordringer.
Det er lykkedes at skabe en god likviditet, men på bekostning af velfærdsydelser. Desværre forhindrer budgetloftet, at ældre og sundhedsområdet kan løftes til det ønskede niveau. Der er dog et råderum i servicerammen. Vi syntes, at en stor del af dette råderum bør tilfalde ældre og sundhedsområdet.
Vi mener også, at effektiviseringsgevinster bør bringes tilbage til ældre og sundhedsområdet. Ældrerådet mener overordnet, at budgettet skal tilpasses kommunens serviceniveau og ikke omvendt. Effektiviseringsforslagene bør trækkes tilbage.
På budgetmødet i Rotationen blev det oplyst, at to områder trænger til et løft - ældreområdet og Socialområdet. Ældreområdets budget er øget med 8,4 millioner, og der forventes en yderligere øgning svarende til den demografiske tilskrivning.
Vi er dog ikke specielt imponerede, idet der i budgettet ligger effektiviseringer svarende til 5,3 mil. på sundhedsområdet og 10,4 millioner kroner på ældreområdet - der er endda fundet flere effektiviseringer end måltallet. Det kan undre, at sundhedsområdet alene er øget i forhold til den demografiske fremskrivning, herefter reduceret i forhold til effektiviseringer - hvordan kan der så sikres flere tiltag i forhold til indsatserne for forebyggelse i 2022?

Ældrerådets pulje til støtte af frivillige aktiviteter for ældrerådets målgruppe - forebyggende initiativer reduceres med 100.000 kr. - igen bliver muligheden for tiltag i forhold til forebyggelse mindsket. Budgettet bør tilføres flere midler.

Fokusområder og bud på:

• Anlæg yderligere et plejecenter (forslag: Holbæk have). Ældrerådet har tidligere påpeget mangel på plejeboliger.

• Oprettelse af akutpladser og definere midlertidige pladser og placering.

• Se på muligheder i det nære sundhedsvæsen med oprettelse af sundhedsklynger.

• Rekruttering og udvikling af kompetencer (bedre bemanding) (arbejdsmiljø).

• Hjemmepleje

• Rehabilitering

• Mere konkret forebyggelse Ældrerådet har gennemgået analysen af ældreområdet i Holbæk og er i store træk enige i alle analysens konklusioner, og det er Ældrerådets forhåbning, at Holbæk kommune vil prioritere Ældreområdet i kommunen.

Dette vil Ældrerådet gerne medvirke til med en positiv dialog og Ældrerådet stiller sig til rådighed ved implementeringen af ny ældrepolitik og sundhedspolitik.

På projektgruppens vegne Johnny Petersen Formand for ÆldrerådetFeedback

Sidst opdateret

15.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers