Spring til indhold

Høringssvar fra CSU Holbæk MED-udvalget

9. september 2021 Høringssvar

– CSU Holbæk 2021 CSU Holbæk varetager undervisningen for unge, voksne og ældre borgere med særlige behov. Det er en kompleks og sårbar borgergruppe. CSU Holbæk er som uddannelsesinstitution meget nysgerrig på, hvordan vi i samarbejde kan lave undervisningsmæssige tiltag, som underbygger at borgerne klarer sig godt og samtidig trænes i at kunne mestre færdigheder, der giver dem mulighed for at leve et så selvstændigt voksenliv som overhovedet muligt!
Et eksempel på dette er at, når Holbæk kommune skal have flere virtuelle møder, så skal CSU Holbæk tilrettelægge en undervisning, så borgerne trænes i at afholde virtuelle møder, så borgeren kan navigere i at kommunen laver en besparelse/effektivisering, som lægger op til en adfærdsændring for borgerne.

Til de indkomne forslag, som berører aktiviteter på CSU Holbæk, har vi følgende indlæg.

AHLI SU 3a-L Procentreduktion på 1% point på alle takstinstitutioner En stor del af skolens økonomi på takstområderne går direkte til lønudgifter. I skolens STU er det ca. 85%. Derfor vil en besparelse få en konsekvens i hverdagen, da STU er bygget op om individuelle forløb. En bred besparelse på taksterne stiller CSU som andre takstfinansierede institutioner, men det er en pointe at tilbagevendende procentbesparelser langsomt udhuler området. Samtidig er det et dilemma i at ønske mere skærmarbejde hjemme, når man har lærere og pædagoger ansat. Personer med meget borgerkontakt har svært ved at lykkes med mere hjemme/skærmarbejde. Samlet set diagnosticeres flere skolebørn og der ses en stigning indenfor psykiatri, angst og ADHD, hvilket naturligt har ført til øget efterspørgsel på CSU´s tilbud, såvel indenfor STU som i Kommunikationscentrets tilbud for psykisk sårbare unge på vej mod ordinært job og uddannelse.

Løsninger på stigende priser og mængder mv. Kvalitetsstandard på senhjerneskadeområdet -0,5 Under dette punkt findes denne opdeling:

Der afholdes hvert år udgifter til følgende rammeaftaler:

- CSU Slagelse om voksenspecialundervisning mv. på 4,2 mio. kr.

- CSU Holbæk om kommunikation senhjerneskadede og dysleksi på 0,2 mio. kr.

- CSU Slagelse syns- og hørehandicap (aftale fra 2019, der løber indtil ultimo 2021) på 0,1 mio. kr.

- Center for døve, konsulentordning Døvblinde på 0,04 mio. kr.

Det er derfor ikke gennemskueligt, hvordan denne besparelse rammer CSU Holbæk. CSU vælger at opfatte det således at der efterfølgende skal være en forhandling på disse 4 områder. Dysleksiområdet figurer via IDV (indtægtsdækkende virksomhed) på statens taxameter ordning for ordblindetest og ordblindeundervisning. Derfor kan man ikke operere med en budgetbesparelse her.
På hjerneskadeområdet bestyrer CSU en abonnementsordning indenfor taleundervisning, informations- og kommunikationsteknologi og neuropædagogisk rehabilitering. Her er aftalegrundlaget lavet i samarbejde med Odsherred kommune. Besparelser og effektivisering fra Holbæk kommune vil således skulle forhandles med Odsherred Kommune, hvis serviceniveauet sænkes, i forhold til det vores ydelseskatalog jf. rammeaftalen med Region Sjælland foreskriver.
På hjerneskadeområdet bør der også være en opmærksomhed på, at der på landsbasis som lokalt sker en øgning af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau ved udskrivning fra sygehusene, hvilket pt. indebærer at Holbæk køber døgnrehabiliteringstilbud udenfor kommunen, fordi tilbuddene til specialiseret genoptræning ikke findes indenfor egne rammer. Hvis udgiften til eksterne rehabiliteringstilbud skal sænkes, indebærer det, at Holbæk Kommune ny-udvikler genoptræningstilbud på specialiseret niveau indenfor kommunens rammer, således at hjerneskaderamte borgere kan hjemtages tidligere fra eksterne tilbud. Dette vil betyde, at der både er flere borgere med hjerneskade, og stigende behov for længerevarende rehabiliteringsforløb indenfor Holbæk kommune. Dette kræver øget antal rehabiliterende indsatser fra Kommunikationscentret ved CSU Holbæk til den enkelte borger, her er der tale om ydelserne indenfor taleundervisning, informations- og kommunikationsteknologi, neuropædagogisk rehabilitering og hjerneskaderådgivning. Arbejdsbyrden per enkelt sag er øget for hjerneskaderådgiveren, da forløbende er blevet komplekse og borgerne ofte har et stort plejebehov.
I Holbæk kommune har vi ikke indsatser og rammer til at rehabilitere disse borgere og de skal derfor koordineres ud af kommunen i samarbejde med visitationen og social indsats – disse forløb er ofte lange og fylder derfor meget i Hjerneskaderådgivningen Tendensen til stigning i antal borgere med hjerneskade ses af nedenstående opgørelse fra CSU Holbæk´s hjerneskaderådgivning pr 1. september 2021:
Forløb med erhvervet hjerneskade: 2021 Pr. 1. september 2021, efter 8 måneder: Involveret i 86 rehabiliteringsforløb på avanceret niveau, dvs. rehabiliteringsforløb indenfor Holbæk kommunes rammer (nogle af disse er i 2020 startet som specialiseret rehabilitering i rehabiliteringstilbud købt udenfor Holbæk, men er overgået til avanceret rehabilitering i Holbæk Kommunes regi i 2021) 2020 108 rehabiliteringsforløb på avanceret niveau indenfor Holbæk Kommunes rammer (nogle af disse er i 2019 startet som specialiseret rehabilitering købt udenfor Holbæk, men er overgået til avanceret rehabilitering leveret i Holbæk i 2020) 2019 82 rehabiliteringsforløb på avanceret niveau 2021 Efter 8 måneder: 9 nytilkomne rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau i 2021, dvs. døgndækkede rehabiliteringstilbud købt udenfor Holbæk Kommune. Formentlig 2 mere på vej. 2020 Hjerneskaderehabiliteringen involveret i 18 rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau købt udenfor Holbæk kommune. 2019 12 rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau Ifm. budgetforslag omkring hjemtagning af rehabiliteringsopgaver og udarbejdelse af kvalitetsstandard for hjerneskaderehabiliteringsområdet foreslår vi, at man inddrager den tværgående kommunale ”Styregruppe for hjerneskaderehabilitering” og Hjerneskaderådgivningen ved CSU i nærmere vurdering.

På vegne af MED-udvalget på CSU Holbæk. Lisbeth Kudahl Peer Sjørslev Afd. leder kommunikationscentret, CenterlederFeedback

Sidst opdateret

13.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers