Spring til indhold

Høringssvar fra staben i Social Indsats og Udvikling

Staben for Social Indsats og Udvikling har arbejdet sammen siden organisationsændringen den 1. august. Vi er meget engageret i den fælles opgave med at få det nye kerneområde godt i gang og sammen udvikle nye løsninger for at fremtidssikre området og servicen overfor vores borgere - samtidig med at vi overholder budgettet.
Imidlertid tager det også tid og kræfter at starte forfra med en ny organisering, samtidig med at den daglige drift skal køre videre. Vi har en høj indflyvning med flere års økonomiske udfordringer, og de gode, langtidsholdbare løsninger kommer til at tage tid at udvikle og implementere. Det kan vi også se en anerkendelse af i budgetforslaget – og vi håber, budgettet holder denne gang.
Vi har brug for ro om budgettet i 2022, så vi sammen kan fokusere på at nå i mål med nogle af de udfordringer, som både står skitseret i BDO-rapporten ”Analyse af det voksenspecialiserede område”, og som opleves af medarbejderne i dagligdagen.

Kommentarer til konkrete punkter i budgettet

AHLI SU 3a-L - 1% REDUKTION PÅ ALLE UDFØREENHEDER
Dette høringssvar er primært møntet på voksenområdet. Men reduktionen på 1% (svarende til 1,3 mio. kr.) dækker både enheder på voksenspecialområdet og børnespecialområdet. Vi har følgende kommentarer:
1. Den største udgift på udføreinstitutionerne er løn. Derfor vil det være lønbudgettet, som primært rammes af en generel pris- og lønreduktion. Det betyder, at der vil blive færre personaler til at understøtte borgerne i dagligdagen. Der er derfor risiko for, at borgerne ikke får den indsats, de har behov for, og at indsatsen ikke lever op til det serviceniveau, som er vedtaget i Holbæk Kommune.
2. Derudover er der vedtaget en ny lov for Socialtilsynet, hvor Socialtilsynet skal være meget mere inde over de økonomiske forhold på tilbuddene for at sikre sammenhæng mellem borgernes behov og de ressourcer, der er afsat. Udfører bliver dermed mødt med højere krav fra Socialtilsynet, hvor de hvert år (i forbindelse med årsregnskaberne) skal indberette, hvor stor en procentdel af de samlede omkostninger, der går til personale, kompetenceudvikling og udgifter til ejendom, sygefraværsprocenter og personaleomsætning. Der skal redegøres for afvigelser fra det ene år til det andet.
3. Det ligger det i skrivende stund ikke helt fast, hvilke afledte konsekvenser, organisationsændringen pr. 1. august vil få for udfører, i form af hvor mange administrative medarbejdere og tværgående ledere, der skal aflønnes af taksterne fremadrettet. Det seneste italesatte scenarie er, at der skydes et ledelseslag ind mellem leder for voksenområdet og udfører (en leder for hhv. handicap og psykiatri), som også skal aflønnes af taksterne. Det betyder, at de afledte omkostninger øges, hvilket igen betyder færre medarbejdere omkring borgerne. Dette vil ramme endnu hårdere, hvis driftstaksten samtidigt bliver reduceret, som følge af en generel reduktion på 1%.
*Den tekniske forklaring: I relation til ovenstående vil vi gerne bruge lidt af vores faglige viden på en kort uddybning, som forhåbentlig kan bringe større forståelse for et komplekst område. De ressourcer, det koster at opretholde det besluttede serviceniveau, er bl.a. bundet op på den tid, medarbejderne reelt har sammen med borgerne – den såkaldte ata-tid (ansigt-til-ansigt-tid). En fuldtidsmedarbejder er ansat 100%. Herfra skal trækkes timer til overenskomstsikret afholdelse af ferie, helligdage, omsorgsdage, seniordage og lignende. Det efterlader en ata-tid på ca. 80%. Derfra skal trækkes tid til uddannelse, møder, transport og lignende, hvilket så giver en ata-tid på omkring 72%, og hvis man også trækker det estimerede måltal for sygefravær ud, så ender det tal på 66% arbejdstid til at løse de borgerrelaterede opgaver.
I Holbæk kommunes botilbud er den ata-tid, der ligger som en forudsætning i takstberegningerne flere steder 80%, I vores Bostøtterammer (Hvor medarbejderne bl.a. kører ud til borgerne) er ata-tiden 68%. Til sammenligning er ata-tiden for hjemmeplejen i AHLI i 2021 budgetteret til 58%.
Derfor: Hvis der er budgetteret med ata-tid på 80%, men det reelle tal er 66%, så vil der naturligt være en difference imellem det, som forventes leveret (80%) og det som reelt kan leveres (66%).

TVÆR 1-E – MINDSKET TIDSFORBRUG GRUNDET OMLÆGNING AF FYSISKE MØDER TIL VIRTUELLE MØDER
Det er for nuværende en udfordring at leve op til ambitionen om, at 25% af vores møder skal foregå virtuelt. Det skyldes bl.a. at det nødvendige udstyr (som skærme og højttalere) fortsat mangler i en del lokaler, hvilket vanskeliggør afholdelsen af hybridmøder, hvor nogle deltager fysisk og andre virtuelt. Vi anerkender, at der er et potentiale i forhold til en bedre udnyttelse af tiden, men vi ser gerne, at løsningerne er fundet og potentialet er udnyttet, før pengene tages fra budgettet.

TVÆR 2-E – SYGEFRAVÆR
Vi er bekymrede for, om sygefraværet har været unatuligt lavt under corona grundet lange perioder med hjemsendelse af flere medarbejdergrupper. Hvis sygefraværet stiger igen, så kan vi ikke overholde denne budgetforudsætning. I så fald vil der i stedet være tale om en besparelse på medarbejdere, som i forvejen har rigtig travlt. I staben er der desuden ingen vikardækning ved sygdom, så her ses ingen reel besparelse – kun et øget pres på de tilbageværende medarbejdere. Dette har stor betydning for arbejdsmiljø og trivsel.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers