Spring til indhold

AUBO – MED-udvalget vedrørende Ungepakken

MED-udvalget i AUBO har behandlet forslaget vedrørende Ungepakken. MED-udvalget ser positivt på to af forslagene, 4.8 - Investering i IPS Ung og 4.9 - Investering i fritidsjobindsats. MED-Udvalget er betænkelig ved forslag 4.10 - Investering i opbygnin
26.02.2024

Af Gitte Melchior, AUBO-Staben

MED-Udvalget i AUBO stiller sig positivt, at udvalget går videre med to forslag i Ungepakken. Det drejer sig om forslag 4.8 - Investering i IPS Ung og forslag 4.9 - Investering i fritidsjobindsats.

I forhold til forslag 4.10 – Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruster unge til job og uddannelse har MED-Udvalget flere betænkninger/bemærkninger:

MED-Udvalget udtrykker sin bekymring for, om investeringen står mål med det opnåelige potentiale.

MED-Udvalget i AUBO gør opmærksom på, at tilbuddet i Esbjerg endnu ikke er eksternt evalueret. De foreløbige data viser her, at 43% af de unge er i uddannelse eller job tre måneder efter, at deres forløb er afsluttet. Den tilsvarende andel for kommunens traditionelle tilbud til målgruppen (”Uddannelseshuset”) er 26%. Tilbuddet i Esbjerg er for de 16 – 27-årige.

MED-Udvalget i AUBO har ikke opgørelse alene for aldersgruppen 16 – 27-årige, men kan oplyse, at 52,4% af de unge i aldersgruppen 20-24 år er i uddannelse eller job tre måneder efter, at der forløb er afsluttet. For de 16 - 19-årige gælder, at 47,3 % er i job eller uddannelse tre måneder efter deres forløb er afsluttet og for de 25 – 29-årige er tallet 46,5%.

Holbæk Kommune har således allerede højere procentsatser i alle 3 alders-inddelinger end det, der oplyses, at Esbjerg har opnået i projektet.

Esbjerg Holbæk (2022-tal)
16 – 27-årige 16 – 19-årige 20 – 24-årige 25 – 29-årige
Andel, der er i job eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet forløb
43% 47,3% 52,4% 46,5%

Foruden bekymringen for, hvorvidt det er muligt at opnå det ønskede potentiale, ser MED-Udvalget med bekymring, hvorvidt projektet er placeret hensigtsmæssigt i den valgte organisering af Holbæk Kommune:

”Indsatsen placeres væk fra Jobcenteret i rammer, der ikke opleves ”kommunale”.”
o Ved organisationsændringen i 2022, hvor Uddannelse til alle unge blev nedlagt og indsatsen placeret sammen med det øvrige Jobcenter var en af gevinsterne, at borgere under og over 30 år blev samlet på samme matrikel. MED-Udvalget er derfor bekymret for, at en placering udenfor Jobcentret og med rammer, der ikke må opleves som kommunale vil betyde, at kommunen bevæger sig væk fra ideen med at samle Jobcentrets indsatser på tværs af alle målgrupper.

”Helhedssyn: De unge bliver mødt med tid, forståelse og interesse for deres livssituation. De får hjælp og støtte til alt fra bolig og økonomi til problemfyldte familierelationer. De unge har indflydelse på eget forløb. De får hjælp til det, de selv mener, de har brug for og bliver mødt med positive forventninger”
o Der har siden organisationsændringen i 2022 været afviklet kompetenceudviklingsforløb, hvor Min Plan med tydelige job- og/eller uddannelsesmål har været omdrejningspunktet, herunder en plan for, hvordan målet nås. Sideløbende hermed er AUBO sammen med SIOU i tæt dialog og udvikling omkring KUI-forløb, der netop sikrer, at de unge får hjælp til det, der står i vejen for at nå deres mål. I mødet med den unge er der naturligvis fokus på ressourcespotting.

”Fællesskab med andre unge: De unge er sammen om deres forløb. De spejler sig i hinanden, deler erfaringer, hygger og støtter hinanden.”
o I dag har Holbæk Kommune allerede en række tilbud til unge, det gælder blandt andet mestringsforløb og andre tilbud for unge efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. MED-Udvalget i AUBO ønsker at gøre opmærksom på, at der findes mange frivillige, der tilbyder fællesskaber for unge og som med fordel bør anvendes fremfor kommunalt finansieret fællesskaber.Feedback

Sidst opdateret

26.02.2024

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund