Spring til indhold

AKBI's høringssvar

Dato: 01.01.0001
Navn: Gitte Melchior
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

ALLE KAN BIDRAGE MED

– UDVALGET Dato: 26.4.2021 Sagsb.: gc Sagsnr.: 21-000734 Notat: Høringssvar fra AKBI vedr. 2 tvær-gående effektiviseringer – henholdsvis sygefraværet samt interne virtuelle mø-der.

1. Baggrund Den 14. april 2021 besluttede Økonomiudvalget at sende de 2 tværgående forslag i høring med en høringsfrist den 29. april 2021 kl. 12.00.

2. Høringsprocessen i AKBI Høringsprocessen er gennemført via AKBI’s MED-udvalg. Medarbejdere- og ledelsesbemærkninger indgår som et fælles høringssvar i nærværende notat.

3. AKBI’s høringssvar

Sygefravær: AKBI har allerede effektiviseret kr. 168.000 i år 2021 på sygefravær, hvilket gør det svært at se, at AKBI igen kan effektiviserer yderligere på sygefravær. Derudover er sygefraværet taget fra en tid under Corona, hvorfor vi mener det ikke er retvisende. Vi finder det tvivlsomt om der er et skjult sygefravær ved, at vi har arbejdet hjemme. Vores tvivl går på, at medarbejderne måske ikke altid har fået meldt sig syge, da man har kunne gå til og fra opgaverne løbende over dagen, hvilket ikke kunne ske, hvis vi skulle have været på arbejde. Derudover kan der være medarbejdere der har fået skavanker efter at have siddet hjemme siden foråret 2020. Derfor forventer vi, at når vi igen må vende tilbage fysisk på Jernbanevej, så vil sygefraværet igen blive større, og derved vil der ikke kunne opnås en besparelse.

Interne virtuelle møder: AKBI tager til sig, at der skal være en anden mødestruktur i Holbæk kommune, men det er vigtigt, at være opmærksom på, at der også er noget socialt i at afholde møder fysisk. Vi anbefaler og har en forventning om, at alle Kerneområder i Holbæk kommune aftaler nærmere i forhold til, hvordan der kan afholdes virtuelle interne møder, dog så man ikke mister det sociale ele-ment. Endvidere fordrer det, at der er et fornuftigt internet på Jernbanevej, hvilket der ikke er på nuværende tidspunkt, og skal indregnes som investering. Herunder siddes der i storrum og med meget få møde-rum efter ombygningen af Jernbanevej i 2021, dette skal der tages højde for. Det er ikke alle digitale møder der egner sig til at blive afhold i storrum, og digitale møder kan virke forstyrrende for de med-arbejdere der i øvrigt sidder i storrummet.

Økonomiudvalgets effektiviseringer – Medarbejderne bemærker: Vi ser effektiviseringerne under Økonomiudvalget som besparelser. Helt overordnet svarer en årlig besparelse på 1.7 mio. kr. en personalenorm reduktion på 4-5 medar-bejdere. Vi har i Jobcentret, som vi ser det, ikke andre steder at spare end lønudgifter. Vi oplever i forvejen et voksende arbejdspres i flere afdelinger. Vi står overfor en sammenlægning af UAUN og AKBI, som givet vil påvirke produktionen. Vi kan ikke se, at man kan holde produktionen med færre medarbejdere, end vi er i dag. De foreslåede besparelser under økonomiudvalget er baseret på foruddiskonterede effekter. Vi har kun vag eller ingen erfaring med, hvad effektiviseringerne betyder for tidsforbruget.

AKBI 1-E Ingen bemærkninger

AKBI 2-E Ingen bemærkninger

AKBI 3-E Etablering af en videoplatform til brug for vejledning af borgerne inden samtalerne er i sig selv en god ide. Vi finder bare, at den vundne tid skal bruges til at øge servicen eller svare på de spørgsmål videovejledningen afføder. Vi skal under alle omstændigheder sikre lovmedholdighed i forbindelse med vejledningen. Vi arbejder også med at øge værdigheden i sagsbehandlingen. Samtalerne og sikringen af god vejledning er en væsentlig del heraf. Vi mener, at man bør bruge videoplatformen til at øge værdighed og kvalitet i samtalerne, ikke til at spare årsværk. Værdien af videoplatformen vil være meget varierende fra borger til borger.

AKBI 4-E For så vidt angår dokumentation i forbindelse med jobsamtaler, er det vores opfattelse, at det allere-de pågår i stort omfang. Vi kan derfor ikke forstå, at det skulle medføre yderligere besparelser i det nævnte omfang. Metoden medfører ikke, som vi ser det mere værdighed i samtalen, når jobkonsulen-ten sidder med en computer mellem sig og borgeren.

AKBI 5-E Ingen bemærkninger

AKBI 6-E Vi anerkender, at der er en vis erfaring med selvbooking, men man estimerede en besparelse på 300.000 kr. ved implementeringen i 2020. Denne besparelse er nu vokset med yderligere 600.000 kr. Det forstår vi ikke. 900.000 kr. svarer til mere end to årsværk. Det virker urealistisk. Som et eksempel herpå kan gives, at vi kan forvente en væsentlig forøgelse af partshøringer i forbindelse med borgers selvbooking. Erfaringerne fra sygedagpenge er svært sammenlignelige med eksempelvis kontant-hjælpsborgere. Det tager 2-3 minutter at indkalde en borger til møde i dag. AKBI 7-E For så vidt angår Viktorappen, så har vi på nuværende tidspunkt ikke nogen erfaring med appen, som kan give os et retvisende overblik over tidsbesparelsen. Vi er skeptiske, når det estimeres, at der kan spares 450.000 kr. svarende til mere end et årsværk.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers