Spring til indhold

Bestyrelsen for Dagtilbud Område Skovvejen

Dato: 01.01.0001
Navn: Mette Kalludan Larsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar vedrørende effektiviseringer 2022+ Udvalget for Børn og Skole På vegne af Dagtilbud Område Skovvejen er her sammenfattet høringssvar til samtlige effektiviseringsforslag vedrørende Udvalget Børn og Unge. 

Skemalægning

Først og fremmest vil bestyrelsen stille sig undrende overfor, at man vil implementere et system, som ikke er afprøvet endnu. Et system, som heller ikke bliver præsenteret og man derfor heller ikke kan ytre en klar holdning om eller tage stilling til. Hvad er systemets konkrete fordele og ulemper? Det mener bestyrelsen er grund nok til ikke, at rulle dette projekt ud før der ligger en grundig introduktion til et afprøvet system. Vi vil alligevel komme med et par opmærksomheds- og bekymringspunkter i forbindelse med dette forslag. Antaget at vi har med et køreklart system, at gøre. Den planlægningsmæssige del af skemalægningen i dag tager udgangspunkt i et grundskema. Dette grundskema passer langt fra sig selv, da en dag i et børnehus er dynamisk. Det er vigtigt for os, at understrege, at ved denne effektivisering angående skemalægning lader det til, at der ikke er taget højde for, at vi taler om mennesker, som arbejder med små mennesker. Det må være klart for enhver, at ingen dage er ens. Som strukturen er nu, skal den pædagogiske leder tilpasse skemaet flere gange ugentligt. Hvis det nye system hjælper med et fast skema/grundskema – er vi i gang med, at bruge penge på den del som i forvejen virker og kræver ganske lid tid – kræver til rettelse 3 til 4 gange årligt. Men hvis det nye system kan tilpasse sig selv hver gang der er en ændring i arbejdstid, sygemeldinger, omrokeringer i forhold til antal børn er vi i bestyrelsen meget spændt på, at se hvordan det kommer til, at se ud. For det er netop de sidstnævnte, som kræver lederens tid og skal tilses af en person og ikke et program. Men igen er det rigtig svært, at give et klart høringssvar på et system, som ikke bliver ordentligt præsenteret. Igen må vi blot understrege, at det er en usandsynlig dårlig ide at rulle et system ud, som ingen kender eller er blevet præsenteret for. Og som ikke er afprøvet.

Tomgangsplads

Som udgangspunkt forholder bestyrelsen sig positiv i forhold til effektiviseringsforslaget vedrørende tomgangsplads. Vi vil dog gerne opfordre til, at man notere sig i samme forbindelse, at der opstår ledige pladser i længere tid end nødvendigt når forældrene skifter mening mellem privat og kommunalt. Det er en generel oplevelse, at der kan ligge aftaler, som bliver aflyst samme dag fordi forældrene ikke har meldt pladsen fra i det kommunale tilbud og samtidig har en aftale om opskrivning i privat regi. Vi vil derfor hejse en opmærksomhed omkring, at disse systemer ikke taler sammen og man derfor bør være mere opmærksomme på, at oplyse forældre herom.

5-børns kontrakt

Vi forholder os positive i henhold til dette forslag. Vi vil dog gerne have, at man notere sig, at der fortsat bør være en mulighed for overlap i forbindelse med søskende, hvor den ene starter og den anden er på vej i børnehave. Det giver super god mening for børnene og familierne.

Den pædagogiske leder i børnehusene

Det overordnede perspektiv, vi kan give med et forældresyn må være, at hvis de ledere, som er i husene ikke er en del af børnenes liv vil det helt naturligt komme til udtryk på mange forskellige måder. Ved at skemalægge lederens tid, som en del af normeringen viser man lederen en mistillid omkring, at de ikke er bevidst om, eller har interesse for, at være en del af huset. Flere af os forældre fra bestyrelsen bemærker, at hvis vi fik en lignende melding på vores arbejdspladser, vil engagementet og motivationen helt naturligt dale. Har man overvejet, om hvilken tillid man ønsker, at vise de pædagogiske ledere i denne forbindelse? Om hvilken effekt det har på arbejdsmiljøet for de pædagogiske ledere og dermed personalegruppen som helhed? Har man overvejet hvad denne effektivisering er værd i kroner og øre i forhold til trivsel ude i børnehusene, som er den pædagogiske leders ansvar at løfte? En leder vil altid være en leder i forældrenes øjne. Det er forventeligt at et personale ikke kan blive i en samtale med en forælder i døren, da de indgår i normeringen og har flere børn at se til. Det er en tanke, at man som forælder ikke har den samme opfattelse af lederen. For hvornår skal forældrene vide, om de kan åbne et emne eller ej, hvis lederen i det minut indgår i personalegruppen? Bestyrelsen for dagtilbud i Område Skovvejen ser det som en kæmpe styrke, at hver børnehus har en leder, som er synlig og som man kan henvende sig til når behovet opstår. Det skaber tryghed blandt forældre og styrker samarbejdet mellem institution og hjem. Den pædagogiske leder har helt naturligt opgaver at se til, som hører sig stillingen til. Det bemærkes, at disse opgaver lander på lederens bord når issuet opstår og nødvendigvis ikke når lederen synes det er belejligt og passer ind i skemaet. I de tilfælde vil lederen altid svigte en stue. Desuden er det en helt fast opgave hos lederen, at skulle observere på børnehuset kontinuerligt. Bestyrelsen mener ikke, at denne model med skemalagt tid på stuerne er fair – hverken overfor børn, personale eller leder. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at man giver den pædagogiske leder den tillid de fortjener i deres job hvor de har valgt, at arbejde med børn. Man må spørge sig selv, om det er nødvendigt, at skemalægge tid for lederne sammen med børnene, som selv har søgt et job, som pædagogisk leder for et børnehus. Vores børnehuse har de bedste forudsætninger for god energi og sunde miljøer når vi alle har tillid til hinanden. Den tillid må starte oppe fra og ned. Lederen bør kunne være fri til, at planlægge sin tid, som det passer bedst ind i pågældende børnehus. For hvem ellers kender det pågældende børnehus bedst?

Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse

Vi bemærker ved dette forslag, at det på en meget tydelig måde ikke imødekommer forældre, som pendler eller som generelt har beskæftigelser, som er tilrettelagt ud fra en helt gængs hverdags tidsramme. Det forstås, at man med dette forslag kan presse familier til, at vælge et børnehus som har længere åbent, for således at kunne skære i åbningstiden i et andet. Men man bør spørge, om man synes det er at skabe en god situation for brugerne af dagtilbuddene og om man forholder sig til, at ville være et attraktivt tilbud for børnefamilier i Holbæk kommune? I vores øjne drejer det sig både om, at vælge et børnehus, som passer ind i de logistiske puslespil i hverdagen, men det drejer sig også om, at have muligheden for, at finde et dagtilbud som er et godt match mellem familie og institution. Øget fleksibilitet på dagplejen Her ønsker vi, at man tænker over, om det er forsvarligt at kunne inddrage overtid i form af udbetaling og udelukkede tilbyde afspadsering. Desuden vil vi gerne sætte en obs på, at når man tilbyder dagplejeren afspadsering vil det give fire andre dagplejere et ekstra barn og denne skal så modtage gæstevederlag. Spørgsmålet er så, om det ikke er bedst for børnene, at blive hos sin vanlige dagplejer, når der alligevel skal udbetales penge – blot til en anden dagplejer og gange fire?

Eksterne digitale netværksmøder

Vi vil ikke kommentere væsentligt på dette forslag. Det er ad den digitale vej hele verden går i øjeblikket og det skaber en masse muligheder og fleksibilitet. Vi vil dog nævne, at fremmøde bør være en option såfremt det er forsvarligt og et ønske for mødedeltagerne.

Flere skærmbesøg i sundhedsplejen

Vi vil på det kraftigste fraråde dette forslag til effektivisering. Sundhedsplejen i Holbæk, er set ud fra vores synspunkt, et område som bør få et løft og bestemt ikke et sted hvor vi bør lede efter midler vi kan frigive. Et skærmbesøg vil ikke give sundhedsplejersken en mulighed for, at opleve hjemmet som helhed. Det fremgår ikke helt tydeligt, om skærmbesøgende skal afløse de fysiske besøg. I det sidstnævnte tilfælde ser vi kun, at det vil skabe store udfordringer – især for sårbare familier. Det er meget væsentligt for en god start hos de nybagte familier, at der er besøg med fremmøde fra en sundhedsplejerske, som kan tage hånd om familien og vejlede grundigt. Vi vil gøre opmærksom på, at de penge man sparer her, kan hurtigt være brugt senere hen på andre udfordringer i de ikke besøgte familier.

Sygefravær

Her vil vi kommentere på, om det er en god ide, at basere en effektivisering på baggrund af et ustabilt år med Corona. Denne effektivisering ville have meget bedre basis, at stå på næste år. Det kan være risikabelt ikke at budgettere med niveauet for sygefravær som det er nu, hvis det skulle vise sig, at falde tilbage til som det var før Corona.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers