Spring til indhold

Dagtilbud Holbæk By

Dato: 01.01.0001
Navn: Belinda Jurlander
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag 2022-2055.

Først og fremmest er det vigtigt for os at slå fast, at man fra kommunalbestyrelsens side, tidligere har profileret sig på at prioritere dagtilbudsområdet, i det man har sagt at man modsat andre kommuner investerer i dagtilbud. Alligevel vælger man – en enig kommunalbestyrelse – at ophæve vores aftale om et hegn, omkring vores økonomi og samtidig beder man os tage stilling til en række såkaldte effektiviseringsforslag. Dette tolker vi som et klart signal på, at vores økonomi nu ikke længere er fredet, og da vi ikke længere kan se en tydelig rød tråd imellem det sagte og det gjorte, har vi draget den konklusion, at det ikke længere forholder sig sådan, at man oprigtigt ønsker at prioritere dagtilbud.

Hermed får I vores kommentarer på effektiviseringsforslagene.

LAER-1E – Skemalægning for dagtilbud Med andre ord, vil man spare 1,7 medarbejder væk, vel at mærke ved at benytte et digitalt system som endnu ikke er taget i brug, eller færdigudviklet og som der blot er afsat 300.000,- til. Vi vil blot lige minde om at det kun er 3-4år siden at man postede intet mindre end 17 millioner i ”Børn i Holbæk”, for derefter at nedlægge systemet og indføre Aula, som endnu ikke fungerer optimalt ude i børnehusene. Havde man tidligere udvist rettidig omhu, havde vi ikke stået i denne situation, hvor vi skulle spare på varme hænder. En besparelse på varme hænder kan vi som forældrebestyrelse naturligvis ikke bakke op om.

LAER- 2E – Tomgangspladser I vores dagtilbud anvendes der tomgangspladser af årsager som er utroligt godt beskrevet i høringssvaret fra vores MED udvalg, at skære ned på tomgangspladser ser vi dels som en udfordring at realisere rent teknisk og derudover skal man være opmærksom på at det er en væsentlig serviceforringelse at foreslå at anvende tomgangspladser til gæstebørn – dette vil betyde at vi som forældre vil skulle aflevere vores børn til en voksen som barnet ikke kender. Det seneste år, hvor legestuen har været nedlagt, har børnene i langt mindre grad fået kendskab til andre dagplejere end deres primære. Det vil derfor svare til at aflevere vores børn til en fremmed, dette kan vi på ingen måde bakke op om.

LAER 3-E 5-børnskontrakt Vores dagpleje rummer mange børn, både børn fra familier med sociale vanskeligheder, flygtningebørn og nogle børn som har særlige udfordringer (f.eks. for tidligt fødte), derudover kan børnene starte allerede ved den fyldte 6 måned. Dagplejen er indrettet på en måde, så den i særlig grad tilgodeser de børn som har behov for ekstra omsorg. At tage 5barns kontrakter i brug, vil ligeledes være en væsentlig serviceforringelse og det vil ikke være trygt i det tilfælde at en dagplejer har adskillige helt små børn. Dagplejen kan netop rumme disse børn, fordi der max er 4 børn.

LAER 4-E Den pædagogiske ledelse i børnehusene Dette effektiviseringsforslag kommer bag på os, da I netop for 1år siden, foreslog at hvert hus, skulle have lokal ledelse. Denne kovending tager vi som endnu et tegn på at der er langt imellem intention og handling, men det ville være ønskeligt, ikke mindst for trygheden for os forældre, at I kan træffe en beslutning og stå ved den i mere end 12måneder. Denne form for ændring af organisationen som vinden blæser, er med til at skabe uro og utryghed ude i børnehusene. At vi som forældre ikke kan være sikker på at kunne henvende os til en leder, når vi besøger børnehuset, må siges at være en forringelse af servicen.

LAER 5-E Tilpasning af åbningstider i børnehusene Holbæk kommune vil på den ene side utroligt gerne tiltrække tilflyttere fra Københavns området, men når man samtidig skærer i åbningstiden, hvordan har man så tænkt sig at forældre skal have mulighed for at passe deres job i København? Dette er- IGEN – en væsentlig serviceforringelse, og vil medføre at endnu flere familier vil være nødt til at gå ned i tid, dette vil skabe en ond spiral, hvor I får færre skattekroner i kassen, og så står vi her igen til næste år. Man bør i stedet udvidde åbningstiden, og dermed give flere forældre mulighed for at varetage fuldtidsjobs. Derudover vil dette forslag i højere grad støtte flugten fra kommunale dagtilbud, over mod de private tilbud, som har bedre åbningstider og færre/ingen lukkedage.

LAER 6-E – Øget fleksibilitet i dagplejen. Ingen kommentarer

LAER 7-E Eksterne digitale netværksmøder Så længe man ikke foreslår at udskifte det fysiske møde, imellem fagpersoner og børnene/ forældre med en skærm, så har vi ingen kommentarer.

LAER 8-E Flere skærmbesøg i sundhedsplejen Der er i forvejen skåret helt ind til benet, hvad angår besøg fra sundhedsplejen. Når man mødes fysisk, så får man et helt andet indtryk, end hvis man mødes bag en skærm. De fysiske indtryk er halvdelen af oplevelsen, i forhold til hvilket miljø der omgiver barnet. Vi vil som forældre ikke bifalde en yderligere nedskæring i servicen fra sundhedsplejen, da dette vil være en væsentlig serviceforringelse.

TVÆR 1-E Mindsket tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder Ingen kommentarer.

TVÆR 2-E - Sygefravær Vi kan ikke genkende billedet, og bemærker at hvis vi medtager covid-19 relateret sygefravær, så oplever vi i vores område ikke et lavere sygefravær, da medarbejdere i snit har været længere hjemme grundet karantæne og isolation. Dette fører en del frustrationer med sig, i det man som ansat ved, at ens kolleger knokler for at få enderne til at mødes, imens man selv står tilbage og ikke kan melde sig på banene før end isolationen/karantænene officielt ophører.

På vegne af forældre bestyrelsen I Dagtilbud Holbæk By Belinda JurlanderFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers