Spring til indhold

effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole 2022+

Dato: 01.01.0001
Navn: Marianne Poulsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Baggrund Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at etablere en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen, at det fremover kun er en effektiviseringsstrategi, og der derfor ikke længere arbejdes med besparelser. Idet Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam med glæde støtter op om dette, konstaterer vi samtidig, at formålet med effektiviseringsstrategien er at skabe et årligt økonomisk råderum på 28 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har en forventning til, at effektivisering fremfor besparelse betyder, at serviceniveauet ikke bliver forandret, men at aktiviteten udføres for færre penge. Vores vurdering er, at det på et i forvejen presset område ikke vil være muligt at indføre effektiviseringer uden, at det indirekte vil medføre besparelser i de enkelte børnehuse.

Det er ligeledes meget vigtigt at pointere, at vi mener, at Kommunalbestyrelsen bør tænke langsigtet. I stedet for at effektivisere på området og herved fjerne midler, burde der i stedet tilføres flere. Vi er langt fra i mål, hvad angår den anbefalede normering på én pædagog til tre vuggestuebørn og én pædagog til seks børnehavebørn – og det er vel at mærke pædagoger på gulvet. Børn har brug for tryghed og stabilitet for at blive rustet til de udfordringer, livet byder på – nu og i fremtiden. Reducering af midler på dagtilbudsområdet bevirker tilmed, at problemerne skubbes videre til folkeskolen, som I netop med den nye skolestruktur prøver at gøre bedre. Derfor er det fortsat meget problematisk, at når der investeres i folkeskolen, så effektiviseres og spares der på dagtilbudsområdet og om-vendt. Dette er uhensigtsmæssigt på mange måder men især fordi, at dagtilbuddet er fødekæde til skolen, og det er derfor yderst nødvendigt med nære relationer og et godt samarbejde dagtilbud og skole imellem.

Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam ønsker med dette høringssvar at gøre indsigelse mod de for børneområdet relevante effektiviseringsforslag.

Skemalægning – dagtilbudsområdet, Effektiviseringsforslag nr. LAER 1-E Dagtilbudsområdet skal i foråret tage stilling til deltagelse i et pilotprojekt vedr. skemalægning på dagtilbudsområdet. Målet med pilotprojektet er at minimere den administrative opgave, i at skemalægge personalegruppen optimalt og mere smidigt op mod børnegruppen og det efterfølgende rulles ud til alle dagtilbud i kommunen. Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam imødeser en udvikling hen imod mere digitalisering i de administrative opgaver – herunder ligeledes i skemalægning af personalefremmøde. Idet der er tale om et pilotprojekt vil det dog ikke være hensigtsmæssigt at udrulle effektiviseringen og den underliggende budgetreduktion førend pilotprojektet er tilendebragt og evalueret. Det er bestyrelsens vurdering baseret på drøftelser med ledere og personale på området, at omend digitalisering vil være en positiv udvikling på området, vil en digital løsning for skemalægning ikke kunne tage højde for den menneskelige faktor og variation, som er den mest tidskrævende del af skemalægning i børnehusene. Hertil kommer, at der bør indregnes en væsentligt øget belastning i opstartsfasen til introduktion og ibrugtagning af et nyt digitalt værktøj, som erfaringsmæssigt kan være behæftet med udfordrende og ekstra opgaver for brugerne. Således anbefaler Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam, at der investeres i den digitale løsning, som i forbindelse med pilotprojektet testes og afprøves og undergår en grundig evaluering, førend løsningen eventuelt kan udrulles bredt i kommunen og en reel gevinst i form af effektivisering kan konstateres.

Den pædagogisk ledelse i børnehusene, Effektiviseringsforslag nr. LAER 4-E I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der som udgangspunkt skal være én pædagogisk leder ved hvert børnehus. Forældrebestyrelserne havde mulighed for at søge dispensation for beslutningen, hvilket Område Kildedam fravalgte. Baggrunden for prioriteringen af én leder pr. matrikel er, at der ønskes effektiv ledelse og drift med høj kvalitet i de enkelte børnehuse. Den lokale ledelse er med til at sikre rettidig indgriben i personale- og børnesager og dermed sikre udvikling, trivsel og god økonomistyring. Fra forældreperspektiv opleves det generelt som værdifuldt, at der er en tilstedeværende leder - og fra medarbejdersiden er det generelt vigtigt, at der er en leder, hvor der kan søges sparring, når der opstår usikkerhed. Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam er fuldt ud enige i baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har prioriteret én leder pr. matrikel, og vi mener, at nærværende ledelse er ultimativt for en effektiv og tryg drift af et børnehus, hvor både personale og børn får de bedst mulige vilkår i en hverdag, som danner rammerne for børnenes udvikling og herved danner grundstenen for deres videre vej til skolen. Derfor kan vi ikke støtte Kommunalbestyrelsens effektiviseringsforslag på området, som vil reducere ledelsestiden i dagtilbudsområdet. Vi ønsker fortsat en dedikeret og stærk leder i hvert af Område Kildedams børnehuse. Vi ønsker ledere, som til enhver tid kan stå til rådighed som leder. Funktionsadskillelse er ikke i praksis muligt for lederne ude i børnehusene, idet det enten vil begrænse vedkommendes muligheder for at bedrive ledelse, når det er nødvendigt, eller den pågældende leder vil være nødsaget til at træde ud af normeringen på uhensigtsmæssige tidspunkter for at håndtere akutte ledelsesmæssige opgaver, telefonopkald, forældrehenvendelser mv. Dertil kommer, at vi i Område Kildedam har en gruppe af yderst kompetente og stærke ledere ansat. Disse ønsker vi at fastholde og udvikle til gavn for hele Område Kildedam – personale, forældre og børn. Vi ønsker derfor at fastholde de attraktive og ledelsestunge stillinger og funktioner, som er så vigtige for børnehusene, og hvor vores ildsjæle kan udfolde deres ledelse med fokus på børneperspektivet. Det er vores vurdering, at ledere skal forblive ledere. Det vil ikke være muligt at gennemføre en effektivisering af denne funktion uden at påføre børnehusene en indirekte besparelse på andre områder.

Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse, Effektiviseringsforslag nr. LAER 5-E Det anbefales ikke af Dagtilbudsbestyrelsen i Område Kildedam på nogen måde at indføre begrænsninger af forældres frie valg af institution. En begrænsning vil dog blive den afledte effekt af indførslen af effektivisering i form af reducerede åbningstider i syv børnehuse i Holbæk Kommune. I områder med flere børnehuse er åbningstiden i forvejen tilrettelagt, så der så vidt muligt åbnes og lukkes forskudt af hinanden, hvorfor gevinsten er relativt beskeden, mens ulempen for de børn, som vil blive direkte påvirket af en godkendelse af dette forslag, vil være betydelig.

På vegne af Dagtilbudsbestyrelsen område Kildedam, Marianne Poulsen, FormandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers