Spring til indhold

Høringssvar - Borgerservice

Dato: 01.01.0001
Navn: Lise Larsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget

MED-udvalget i Borgerservice har behandlet høringsmaterialet omkring effektiviseringer i MED-møde den 22. april 2021.

MED-udvalget har følgende bemærkninger:

AKBI – 5E – Brug af tandlægekonsulent:

Borgerservice anbefaler forslaget hjemsendt til fornyet vurdering og kvalificering fra alle 3 samarbejdspartnere omkring tandlægeudvalget - Ydelsesservice, Borgerservice og Den kommunale Tandpleje.

Holbæk kommune har i dag et tandlægeudvalg, som er organiseret i KUBO – Borgerservice. Tandlægeudvalget behandler, vurderer og udfordrer de overslag, som kommer fra de praktiserende tandlæger på større tandbehandlinger – henholdsvis for Ydelsesservice/AKBI (kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister efter Aktivloven) samt Borgerservice (folkepensionister og førtidspensionister efter pensionslovgivningen). Tandlægeudvalget er sammensat af en tandlæge fra Den kommunale Tandpleje, en ekstern tandlæge, som er fastansat på timeantal i Borgerservice samt respektive sagsbehandlere fra Ydelsesservice og Borgerservice.

Effektiviseringsforslaget fra AKBI på kr. 80.000 på reduktion af lønsum tager ikke udgangspunkt i en fremlagt beregningsmodel. Der er ikke foretaget en afdækning eller beskrivelse af:

• De afledte konsekvenser for opgaven i Borgerservice 
• Finansieringen af ressourceforbruget i Den kommunale Tandpleje 
• Reel effektivisering i nuværende arbejdsgang ved eventuel omlægning 
• Afdækning af hvorledes Den kommunale Tandpleje forholder sig til løsning af den tandlægefaglige anderledes opgave set i forhold til ”børnetandpleje” – da der her er tale om vurderinger i forhold til overslag for voksne med stor kompleksitet (tandkroner, unitor, tandproteser, implantater m.v.), som i dag ikke indgår i børnetandplejen.

Borgerservice er af den opfattelse, at vi i dag via det tværfaglige tandlægeudvalg med repræsentation fra det privatpraktiserende område, netop har et særligt stærkt og fagligt, effektivt og kompetent tandlægeudvalg. Et udvalg der som fag-faglig instans både kvalitetssikrer og udfordrer de behandlingsoverslag, der fremlægges i forbindelse med borgers ansøgning om større tandbehandlinger og minimerer Holbæk kommunes udgifter på de respektive ydelseskonti.

Samtidig har vi ikke klagesager på området, og borger er i øvrigt garanteret såkaldt ”second opinion”, såfremt egen praktiserende tandlæge er uenig i den trufne afgørelse.

Borgerservice har optimeret sags- og arbejdsgangen for år tilbage i forhold til ansøgnings- og bevillingsprocessen ved brug af fagsystemet KMD Opus Lex, hvor der er en direkte elektronisk kontakt og dialog med de privatpraktiserende tandlæger. I øvrigt er det vores vurdering og erfaring, at samarbejdet med tandlægeudvalget ved sagsforberedelsen og forelæggelse af sagerne i høj grad giver en løbende udvikling af kompetencerne hos den/de sagsbehandlende medarbejdere til gavn for den løbende sagsbehandling på området.

TVÆR 1-E - Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder:

Borgerservice har under nedlukningen for Covid19 gennemført online virtuelle møder i forbindelse med hjemmearbejde. Borgerservice er nu fuldt ud genåbnet igen, og det er påkrævet med fysisk tilstedeværelse i Borgerservice af hensyn til borgerbetjeningen på tidsbestilling (pas, kørekort, sundhedskort, hjælp til selvbetjening m.v.), ligesom Kontaktcentret har brug for fysisk tilstedeværelse i samme rum af hensyn til koordinering, som skal være effektiv og hurtig i dagligdagen, da Kontaktcentret er indgangen for alle telefoniske henvendelser til kommunens hovednummer – og aldrig har mulighed for at deltage i et møde samlet.

Medarbejderne i Borgerservice er fysisk placeret i storrumskontorer indenfor egne grupper, og stort set al mødeaktivitet for medarbejderne (excl. ledere og konsulenter) foregår ved koordineringer og møder indenfor egen gruppe. Det vil derfor ikke – set i lyset af at de er fysisk placeret i samme lokale – give mening at afvikle møder virtuelt – og ej heller være forbundet med en effektivisering.

På samme vis vil der være udfordringer med støjgener, fortrolighed under møder m.v. En ”effektivisering” ud fra det beskrevne – som har karakter af en ren besparelse - og i den målestok, vil derfor have den konsekvens, at Borgerservice skal afskedige en medarbejder og dermed direkte påvirke serviceniveauet i forhold til længere ventetid ved tidsbestilling og telefonbetjening for kommunens hovednummer.

TVÆR 2-E – Sygefravær:

Borgerservice har i forvejen et meget lavt sygefravær – også yderligere reduceret under nedlukningen for Covid19. Da Borgerservice er kendetegnet ved personlige henvendelser og borgerkontakt, anser vi det ikke for realistisk at effektivisere på det foreliggende grundlag. En effektivisering ud fra det beskrevne vil derfor have karakter af en besparelse og få betydning for personaleressourcerne – og dermed påvirke serviceniveauet direkte i forhold til længere ventetid ved tidsbestilling og telefonbetjening for kommunens hovednummer.

På vegne af MED-udvalget i Borgerservice Lise Alstrup Larsen – formand Lenette Højmark - næstformandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers