Spring til indhold

Høringssvar effektivisering 2022

Dato: 01.01.0001
Navn: Birgitte Randrup-Thomsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Høringssvar fra Børneindsatsen vedr. effektiviseringsforslag til budget 2022.

Digitale møder generelt: Erfaringer med afholdelse af digitale møder er blandende. Det giver effektive drifts møder men er ikke velegnede til udviklingsmøder, eller samtaler der kræver nærvær og tilstedevær. Møderne udfordrer arbejdsmiljøet og kan virke stress fremkaldende, da møderne ofte lægges uden pauser mellem. Det forhindrer tillige forberedelse, efterbearbejdning og refleksion. Der er i organisationen forskel på hvilke møder, det vurderes er velegnede til den digitale form, hvilke giver drøftelser og uenighed om hvorvidt et fremmøde er påkrævet. Dette bør der tages principiel stilling til, så disse drøftelser ikke pågår i hverdagen. Det er en forudsætning at teknikken er i orden (headset, højtalere, skærme m.m.) og at der er tilstrækkeligt med afskærmede arbejdspladser, da forstyrrelserne i storrumskontorer er uhensigtsmæssige og giver produktionstab.

Borgermøder: Disse udfordrer fortrolighed, tavshedspligt og anstændighed, når andre kan lytte med på de halve eller hele dialoger. Der er borgermøder med ikke følsomt indhold, der kan afholdes digitalt, men der er også møder, hvor dette ikke er muligt af hensyn til relationen, samarbejdet og indholdet i samtalen. Særligt udfordret er det, når der i samtalen/mødet skal tales om følelsesmæssigt vanskelige emner, uenigheder, afslag på ansøgninger m.m. Transporttid mellem to møder anvendes ofte til forberedelse, efterbearbejdning, refleksion eller telefonopkald. Der er således ikke en 1:1 effekt af digitale møders manglende transporttid. Samarbejdsmøder Det udfordrer når der er uenighed om deltagelse digitalt eller fysisk. Driftsmøder er bedre end udviklingsmøder på den digitale platform. Intentionen om de 25% kan ramme skævt idet nogle arbejdsopgaver kalder på mere mødevirksomhed end andet. En opmærksomhed skal rettes på at ledere ofte bruger megen tid på møder, og i fald der skal effektiviseres her vil det få konsekvenser for nærledelse og tilstedevær i hverdagen.

Virtuel kommunikation i Sundhedsplejen. Der er gennem det seneste år lavet digitale løsninger med eksempelvis forældres online-udfyldning af skema til screening for efterfødselsreaktion, for tidsmæssig, at skabe plads til at screene babyer for sociale tilbagetrækning. Således har vi indført en ny screening men bibeholdt samme tidsforbrug i besøget. Generelt er sundhedsplejens kerneopgave at lave sundhedsfremme for alle børn og familier. Dette er gennem sundhedsstyrelsens retningslinjer tilrettelagt med bl.a. undersøgelser af barnet for at vurdere barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling samt vurdering og vejledning i forhold til samspil og relation i familien, mm. Dette lader sig ikke gøre digitalt. I skolesundhedsplejen ser vi skolebørnene på 4 årgange hvoraf 2 er lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser. Alle besøg hos sundhedsplejen omfatter monitorering af syn, hørelse, vægt, højde samt sundhedssamtaler. En forhåndsvurdering af hvilke familier der eventuelt kunne have/ ikke kunne have behov for besøg er ikke mulig. Der findes børn med både fysiske og psykiske udfordringer i alle typer af familier. Sundhedsplejen i Holbæk Kommune levere minimumsantallet af det anbefalede antal besøg i familier og undersøgelser i skolerne. Der har ifm. den første nedlukning været rejst kritik af at sundhedsplejen kortvarigt i første nedlukning har gennemført digitale screeninger for efterfødselsreaktion.

Digitale underskrifter. Arbejdsgangen med underskrifter i forhold til samarbejdet, samtykke og aftaler kan muligvis effektiviseres. Det er i dag en opgave der ligger hos skole og dagtilbud og ikke i PPR. Der er således ikke et potentiale for effektivisering for en opgave der ikke findes. §32 Der er et potentiale for at udvikle lokale tilbud til børn vurderet i målgruppen for §32. Arbejdet pågår i dag i en arbejdsgruppe mellem Børneindsatsen (myndighed, PPR), dagtilbud og Børnespecialcenteret. Det kræver vedholdende ledelsesmæssig fokus at holde processen i drift. Sygefravær Det er vanskeligt at hente effektiviseringsgevinster på områder der ikke anvender vikar ved sygdom. Der skal være et fortsat fokus på hygiejne, ’blev hjemme når du er syg’. Der må forventes øget smitterisiko ifm. med genåbningen og et større fremmøde.

På MED udvalgets vegne Jens Runge Nielsen, næstformand Birgitte Randrup-Thomsen, formandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers