Spring til indhold

Høringssvar fra Sundhed og forebyggelse

Dato: 01.01.0001
Navn: Helle Klink
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar til kommende udviklingsbidrag/effektiviseringer i 2022 fra MED udvalg Sundhed og forebyggelse

Det har været svært for vores fælles MED udvalg i Sundhed og Forebyggelse, at lave et fælles hø-ringssvar, da Hjælpemiddelafdelingen har et stort ønske for at give deres eget høringssvar på deres området. Dette ønske er godkendt på et ekstraordinært MED-møde d.29/4-21 og sendes derfor separat.

Nedenstående er et fælles høringssvar for resten af MED udvalget. Som samlet MED udvalg ser vi frem til at et øget samarbejde på tværs i organisationen kan være med til at indhente effektiviseringerne.

Styrket samarbejde på tværs og opretholdelse og tilføjelse af faglige kompetencer kan være med til at sikre mere kontinuerlige borgerforløb.

Øget brug af kendte hjælpemidler Der er stor forståelse for at vi skal aflaste medarbejderne i plejen ift. arbejdsmiljø, men der kan væ-re en udfordring i at man kompenserer med hjælpemidler så borgerne ikke trænes i at være aktive i at vende sig i sengen, sætte sig op på sengekant m.m. Det kan også betyde, at man fra Sundhedscentret og rehabiliteringsindsatsen skal bruge flere res-sourcer ift. træning og genoptræning af borgeren hvis der kompenseres med flere hjælpemidler. Censorbleen kan være et redskab i forbindelse med udredning af borgere med urininkontinens Den kan være et supplement, men kan ikke erstatte grundudredningen, hvor man anvender mini-mal care grundprincipperne. Desuden kan man ved god observation omkring borgeren se de fleste ting vha simple redskaber. (fx blevejningstest, se på den brugte ble hvor meget sugeevnen er ud-nyttet osv ) Vi er bekendt med at kommunen har indgået aftale om indkøb af den. Censor ble har tidligere være afprøvet uden det helt store resultat. Medarbejderne undres over, at man ser det er en besparelse. 3 dages registrering har vi fået oplyst koster mellem 1500-2000kr. Besparelsen på bleer vil være minimal, også selv om man kan nedsætte sugeevnen på bleen lidt. Desuden er der mange andre ting, der spiller ind når bleens sugeevne skal vurderes. Vi ser heller ikke at borgeren får en bedre hverdag eller livskvalitet. Kort og godt må vi som medarbejdere undres over at man ser en stor besparelse ved mere inddra-gelse af denne ble Vi er desuden bekendt med at den ikke kommer med i det næste udbud på bleer som allerede er godt i gang.

Øget kvalitet via sygeplejeklinikker: Der bør være en opmærksomhed på, om en øget anvendelse af sygeplejeklinikken kan betyde øget behov for rengøring fra husassistenternes side. Rengøring foretages i dag 1 gang dagligt på hverdage. Hvis sygeplejeklinikken udnyttes yderligere vil denne rengø-ring så være tilstrækkelig? En opmærksomhed på om der kan blive behov for flere res-sourcer i husassistentgruppen og dermed en øget lønudgift. Øge bruge af sygeplejeklinikker er et godt forslag. Vi forslår, at relevante borgere allerede ved første indsats fra sygeplejen møder i sygeplejeklinikken.

Den gode udskrivelser: Hvis man gerne vil øge flowet på de midlertidige pladser er det vigtigt at vi sikre at kompetencerne følger med hos personalet pga. kompleksitet hos borgerne. Dette kan vi allerede se er en udfordring på hjerneskadeområdet. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med region, hjemmepleje, de midlertidige pladser, hjælpemid-delområdet etc. og særligt også borger og pårørende. Fremskudt visitation genoptages.

Virtuelle møder interne: Det giver god mening at vi benytter virtuel mødeaktivitet, der spares både tid og penge på befor-dring og tiden kan bruges mere effektivt. Men det er vigtigt, at ikke alle møder konverteres til virtu-elt, da der også er behov for fysiske møder, det skal derfor vurderes, hvad der er bedst at anvende virtuelle møder til. Der er noget kommunikation der mistes i det virtuelle møde fx nonverbal kommunikation, tonefald og mimik. Desuden er dagsorden i virtuelle rum ofte mere skarp og derved er vi bange for at vi kan miste opfindsomheden og ideudvikling. Vi har også oplevet at man inviteres til flere møde med både kendte og mindre kendte samarbejds-partnere. Dette kan være både godt og skidt i forhold til tidsforbrug.

Virtuel træning: Hvis vi skal lykkes med at udbrede brugen af virtuel træning forudsætter det at vi har teknologi der kan indeholde og understøtte holdtræning også til borgere der ikke har eget udstyr. Vi arbejder allerede nu med virtuel individuel træning til de borgere hvor det giver mening, men vi er udfordret teknologisk ift. hold. Hvis ikke vi har en tilstrækkelig teknologisk løsning og borgerne derved skal tages individuelt på skærm vil det kræve flere terapeuttimer. Det giver mening at de borgere der får skærmbesøg via hjemmeplejen også modtager træning via skærm, men tilknytningen til skærmtræning skal ske ud fra en terapeutfaglig vurdering, i samarbej-de med borger og i forhold til målet for gennemoptræningen. Vi har meget erfaring med skærmtræning, da vi har arbejdet med dette i 4-5 år. Vi har haft gode borgerforløb, men også forløb hvor skærmtræning ikke fungerer. Vi oplever at skærmtræning ikke kan stå alene da der ofte også er brug for fysisk guidning af bor-ger for at de kan udføre øvelserne rigtigt. I situationer hvor vi har som mål at udfordrer balanceev-nen er skærmtræning ikke velegnet. Det er nødvendigt og afgørende for træningens kvalitet at borgerne har et vist niveau af kognitive evner for at kunne deltage på skærmtræning. Tilbud om skærmtræning skal derfor altid vurderes individuelt, det skal ofte kombineres med fysisk fremmøde og det skal evalueres om borger profiterer af tilbuddet.

Styrke borgeren selvstændige liv: Hvis vi kan styrke rehabilitering af borgere i hjemmet via fx digi rehab eller exorlive vil det kunne udvikle borgernes aktive selvstændige liv og gøre det lettere at understøtte både genoptrænings- og sundhedsforløb.

MED udvalg Sundhed og forebyggelse Helle Klink Pedersen Line Reffelt Jørgensen Formand næstformandFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers