Spring til indhold

Holbæk By Dagtilbud MED-udvalg - høringssvar

Dato: 01.01.0001
Navn: Rikke Skude Ravnholdt
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

29.april 2021 Høringssvar fra MED Holbæk By Dagtilbud

Effektiviseringsforslag på Udvalget for Børn og Skole

Skemalægning - dagtilbudsområdet: Den tid, der i beregningen er afsat til skemaplanlægning, er højere end den tid der reelt bruges i dag. Et program kan ikke ringe efter vikar eller justerer til dagligt, når en medarbejder er gået hjem syg eller der er andet fravær. Det vil fortsat være lederen og det pædagogiske personale i det enkelte børnehus, der fra dag til dag skal sørge for enderne, hænger sammen – det kan it-systemet ikke.

Den pædagogiske ledelse i børnehusene: Det er allerede implementeret i Holbæk By i dag. De ledere der har mindre huse, indgår lederen i tværgående projekter eller dækker ind. To af de mindre børnehuse, Stormøllen og Munkevænget sammenlægges pr. 1. september 2021. Fælles ledelse for de to børnehuse er igangsat 1. marts 2021. Munkevænget har ikke haft ”egen” leder siden marts 2020. I Holbæk By Dagtilbud har man tidligere haft fælles ledelse af Holbæk Have og Stormøllen og var glad da det politisk blev besluttet sidste år, at der fra politisk side var et ønske om daglig ledelse i alle børnehuse. Fra medarbejdersiden kan ikke anbefales at rulle den beslutning tilbage. Der ønskes en leder der dagligt er til stede og tilgængelig i børnehuset. Der opleves en arbejdsro i eksempelvis Holbæk Have, hvor der i godt et år har været ”egen” leder efter nogle år med delt ledelse. Det har haft en god effekt på den pædagogiske kvalitet og har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet. Med årene er der udlagt flere og flere administrative opgaver ud og fuldtidsledelse er derfor påkrævet.

Eksterne digitale netværksmøder: Man skal være opmærksom på, at ikke alle møder kan erstattes af onlinemøder. Der er meget der går tabt ved ikke at mødes fysisk. Særlig i samarbejdsmøder, hvor også er forældre er involveret eller møder med kollegaer i børnehuset.

Effektiviseringer vedr. Dagplejen Holbæk By: Disse effektiviseringsforslag, der er foreslået for dagplejens vedkommende, bærer præg af, at der ikke har været mulighed for udvalget at foretage spadestikket dybere, for derved at kunne opnå en forståelse for dagplejens tal og brug af såvel tomgangspladser som 5- børnskontrakter. Vi vil derfor foreslå udvalget at genoverveje disse effektiviseringsforslag. Og som så meget andet, så er tal ikke bare sort /hvid, og bruges der tid til at undersøge, hvorfor tal er som de er, så opnås der som udgangspunkt en forståelse. Tomgangsplads Efterspørgsel af ledige pladser fra forældre i dagplejen er stor, så derfor tomgangspladser fra et barn stopper i dagplejen og til et nyt indskrives meget lille. - Og vi er enige i forslaget af en målrettet styring af tomgangspladser. Vælger man at gå spadestikket dybere, så finder man ud af at tomgangspladser opstår og som udgangspunkt bestemmes ud fra en pædagogisk vurdering, fx når en dagplejer har et barn med særlige udfordringer, så kan barnet for en periode ”tælle for to pladser”. Dette er en udgift som dagplejen selv betaler ved tomgangsplads. For år tilbage var det en ugift, som blev betalt centralt fra. Tomgangspladser opstår også ved ansættelser af nye dagplejere, da en nyansat dagplejer ikke starter op med 4 børn – men bliver fyldt op over en 4 måneders periode. Tomgangspladser opstår når en dagplejer skal på pension, og hvor der lukkes for indskrivning af nye børn i opsigelsesperioden. Så når et barn stopper, så bliver der ikke indskrevet et nyt barn. Tomgangspladser opstår i Holbæk By, da ca. 25 % af børnene indskrives i private børnehaver, ofte når barnet er 2,8 mdr. og udmeldelsen sker ofte først en 1 mdr. før og det kan derfor være en udfordring så hurtigt at få et barn indskrevet på denne ledige plads. Tomgangspladser kan opstå ved gæstepleje, da vi som udgangspunkt placerer børnene hos en fast gæstedagplejer igen af hensynet til det enkelte barn – men er der tomgangspladser så udnyttes disse altid. Det indskrivningssystem, som forældre benytter sig af i dag bevirker, at det ikke som tidligere, hvor vi var i dialog med forældre ved indskrivning, da kunne forældre ”styres” til ledige pladser. Set ud fra at have færrest mulige tomgangspladser, så var det tidligere opskrivningssystem langt mere fleksibelt.

5-børnskontrakter I september 2019 valgte en enig personalegruppe, at 5- børnskontrakter kun indgås af en måneds varighed, da der i en lang periode inden, var gjort brug af disse 5- børnskontrakter langt mere end hvad godt var for såvel børn og personale. 5- børns kontrakter opstår, hvis det vurderes at et barns dagplejetid skal forlænges yderlig 3 måneder grundet af barnet ikke udviklingsmæssig er klar til børnehave. Her vil der ofte være et nyt barn indskrevet, så derfor vil det kunne bevirke, at dagplejer får en 5 børns kontrakt (da barnet af pædagogiske hensyn ikke flyttes til en dagplejer med evt. ledig plads for 3 måneder.) 5-børns kontrakter opstår, hvis en dagplejer bliver syg evt. også langtidssyg. Her vil de placerede børn som udgangspunkt være 5 barn i en længere periode indtil den pågældende dagplejer er tilbage i job. I henhold til overenskomsten er dagplejer forpligtet til i en periode at modtage 5. barn såfremt ledelsen af dagplejen finder det forsvarligt. Øget fleksibilitet på dagplejen Det er meget sjældent dagplejere har overarbejde grundet for sent hentet børn. Det overarbejde dagplejen har haft det sidste år er på rengøring, som er i forbindelse med COVID-19 retningslinjer og COVID-19 test. Dagplejen får ingen ekstra tillæg ved overarbejde.

Sygefravær: Sygefraværet har været mindre end det forventet måltal viser. Dette opvejes dog af det fravær der har været i forbindelse med Covid19. Dette fremgår af nedenstående sygefraværsoversigt inkl. fravær. Så selvom der har været mindre ”almindelig” sygefravær, har der samlet set været mere fravær. Samtidig skal man være opmærksom på, at så længe der gøres ekstra rent, vi har mulighed for at inddele børnene i mindre grupper (kræver flere medarbejdere), det meste af legetøjet er pakket væk og forældrene og andre samarbejdspartnere ikke kommer i børnehuse og dagpleje, er der mindre smitte blandt børn og personaler. Hvis der skæres ned på rengøringen og legetøjet igen kommer på hylderne og forældrene kommer i børnehusene, så må det forventes at det almindelige sygefravær stiger. Vi vil naturligvis holde fast i de gode vaner med god håndhygiejne. Model der viser ”almindelige” sygefravær inkl. Coronafravær:

Tilpasning af åbningstid: Vi skal være opmærksom på at vi er i konkurrence med de private tilbud, så det kan give noget ulighed. Der vil samtidig være forældre der vil opleve det som en serviceforringelse, hvis de ikke kan benytte den åbningstid de kender. Der er en bekymring i MED-udvalget for, at en reduceret åbningstid også vil betyde en ringere normering og der dermed tages timer fra børnene Skulle det blive besluttet, anbefales det, at det gøres over en årrække, så forældrene kender børnehusets åbningstid ved indskrivning af børn.Feedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers