Spring til indhold

Medudvalg /pæd. ledereSkovvejens Dagtilbud

Dato: 01.01.0001
Navn: Dorte Hansen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag for læring og trivsel – dagtilbud Overordnet set kan vi bemærke at de foreslåede effektiviseringsforslag er forsøg på at finde effektiviseringer på et område, hvor der er effektiviseret der hvor det har været muligt gennem de sidste mange år. Vores oplevelse er at der ikke er noget økonomi at komme efter i effektiviseringsforslagene. Nogle af forslagene bærer endog lidt præg af at være besparelsesforslag og serviceforringelser. Det ville derfor have været nemmere at gennemskue de forskellige effektiviseringsforslag, hvis man kunne se beregningerne på, hvordan man er kommet frem til beløbene.

TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder. Nogle møder kan man med fordel omlægge til virtuelle møder, det oplever vi her i Corona. Dog er største parten af de møder det pædagogiske personale er deltagende i, fysiske møder ude i dagtilbuddene.

TVÆR-2-E Sygefravær Det kan undre os at man i et effektiviseringsforslag bruger måltal der er genereret under covid 19. her har alles arbejdsforhold været anderledes. I børnehusene er der arbejdet i små selvstændige lukkede grupper, få voksne og børn. Hygiejnen har været højere end nogensinde, da fokus har været på afspritning, afvaskning af legetøj, kontaktflader, ekstra særlig og omhyggelig rengøring midt på dagen. Institutionerne har været lukket for udefrakommende gæster, forældre m.m. Det skal også bemærkes at vi før har effektiviseret på sygefravær, hvilket stadig korrigeres manuelt på områdernes budgetter.

LAER 1 – E Skemalægning – dagtilbudsområdet Vi undre os over hvordan man kan lægge en effektivisering ind på skemalægning, når der først her i foråret skal tages stilling til deltagelse om et pilotprojekt? Evidensen til at skemalægning kan effektiviseres er meget tynd. Man har kun spurgt en pædagogisk leder. Vi kan absolut ikke anbefale dette forslag idet: Grundskema er ikke nogen udfordring og tidskrævende. Det laves ca. 1-2 gange årligt. Det er de daglige /ugentlige skemaændringer der tager tid og har en betydning for tidsforbrug. Skemaændringerne bliver foretaget dagligt grundet evt. personalets sygdom, møder, speciallæger, møder ferie, omsorgsdage, barns sygedage m.m. det er et grundvilkår i en leders arbejde. Skemaændringer kræver stor ledelsekompetence og overblik. Ændringer laves ud fra ledelsesmæssige overvejelser i forhold til , hvilke børn er der på stubørnegruppernes sammensætning/udfordringer, personalets øvrige sammensætning, fysiske rammer, kompetencer, planlægning af pæd. Aktiviteter på stuerne/huset, vejret, brug af vikar m.m. Denne opgave kan ikke løses af en ROBOT, da der er menneskelige hensyn at tage. Vi har i Skovvejen eksperimenteret med at administrationen i et par måneder lavede skema for en af vores store institutioner. Dette gav ikke mindre arbejde til leder, da administrationen ikke havde den fornødne viden omkring hver enkelt medarbejder og børn.

LAER 2-E Tomgangspladser i dagplejen: Som udgangspunkt har vi altid brugt de tomme pladser først ved gæstepleje. Vores forældre har ikke en fast gæstedagpleje, de kommer der hvor der er plads, på den måde bruges evt. en ledig plads i dagplejen bedst muligt økonomisk. Udfordringen med 1-2 mdr. tomgangspladser er at forældrene ikke kan indskrive deres barn efter behovsdato hos den enkelte dagplejer da de først 2 måneder før opstart får besked om den ønskede plads er ledig. Dette kan medføre at forældrene vælger at gøre brug af privat pasningsordning. Dagplejen er svær styrbar, men vi har et måltal med en gennemsnitlig indskrivning på 3,7 vi tilstræber. Vi ser ikke nogen besparelse i forslaget på lønudgiften, da dagplejeren er ansat på en 4 børns kontrakt. Vi bruger i forvejen tomgangspladserne aktivt når en dagplejer afholder ferie, afsp og ved dagplejers sygdom. Vi ser det som en serviceforringelse for forældrene og en indflydelse på arbejdsmiljøet hos dagplejen, da de enkelte Dagplejer vil være en gennemgangs dagplejer for de forældre, som ønsker en bestemt dagplejer. dette er bestemt heller ikke til gavn for barnet. LAER 3-E I Dagplejen Skovvejen indgås der kun i nødstilfælde 5 børns kontrakter, men kun 14 dage til en måned. Som udgangspunkt har vi ikke 5 børns kontrakter. Men hvis alle dagplejere i lokalområdet er fyldt op, gør vi nogen gange brug af en 5 børnekontrakt, hvis det eks. er en søskende eller der er en særlig relation/situation. Vi ser det som en serviceforringelse for forældrene. Dette hvis de ønsker en bestem Dagplejer, fordi de tidligere har haft barn hos hende/ham eller har en søskende som pt går der. Vi ser ikke nogen besparelse i forslaget på lønudgiften, da vi jo allerede gør det. LAER 4 – E Den pædagogiske ledelse i børnehusene: Hvis den pædagogiske leder har børnetimer og skal være i det direkte arbejde med børnene på stuen vil det skabe en forvridning i medarbejder - ledelse relationen. At være kollega om formiddagen og holde MUS og tjenstlige samtaler om eftermiddagen. Det kan have en stor påvirkning af pædagogernes arbejdsmiljø. Det er svært at fastholde ledelsesrummet, når man også skal have børnetid. Der sker noget i de beslutningsprocesser der er i huset, hvis en leder både er stuekollega og leder på samme tid. En leder står altid til rådighed for forældre, akutte opståede situationer, telefon, møder m.m.. dette vil medføre at lederen vil forsvinde fra stuen for at skulle løse ledelsesarbejde og efterlade pædagogen alene med børnene. I forvejen indgår de pæd. Ledere i det omfang det kan lade sig gøre i de mindre børnehuse da de ellers ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, da der er færrere personaler der skal dække en hel åbningsdag. En pæd. Leder er desuden en dyr vikar. I forbindelse med sammenlægning af områderne i 2016 blev den ledelsen effektiviseret, og vi prøvede forskellige modeller af, bl.andet med ledelse af flere matrikler. Dette er ikke anbefalelsesværdigt. Da vi efterlevede kommunalbestyrelsens anbefalinger om at sikre matrikel ledelse, måtte vi finde pengene i det direkte arbejde med børnene, så det giver ingen mening at vi endnu engang skal finde de selvsamme penge i det direkte arbejde hos børnene. Vi korrigerer stadig manuelt i budgetterne efter den sidste ledelseseffektivisering.

LAER 5 – E Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse. Dette forslag læner sig tæt op af en besparelse og serviceforringelse for forældrene. Vi er en pendler kommune, særligt ude på ”landet” hvor det tager tid at komme på arbejd og hente har forældrene mindst brug for den nuværende åbningstid. Vi oplever til stadighed at nogle forældre, både med bil og offentlige transport” har svært ved at nå deres arbejde til tiden, eller at hente inden for den nuværende åbningstid.

LAER 6 – E Øget fleksibilitet på dagplejen En opmærksomhed på om man går ind og rør ved en overenskomstmæssig rettighed?? I Dagplejen Skovvejen får dagplejerne ikke udbetalt overarbejde, det kommer til afspadsering. Det blev der lavet om på i 2020. Det betyder, at børnene kommer en del i gæstepleje, hvilket er en serviceforringelse for forældre og børnene.

LAER 7 – E Eksterne digitale netværksmøder Det er ikke et effektiviseringsforslag på dagtilbud men i Børneindsatsen, da det er BI der skal køre fra Holbæk og evt, ud til Jyderup Dette forslag er omhandlede Børneindsatsens deltagelse i diverse møder ude i børnehusene. Det giver god mening at se på. Det må dog ikke erstatte de nødvendige fysiske møder med forældrene ude i børnehusene, men kan sagtens bruges i en eller anden form. Her skal det sikres at de nødvendige og vigtigste netværkspersoner møder fysisk op til mødet af hensyn til dagsorden og forældre. Det skal sikres at der er nogle gode digitale redskaber til brug .

LAER 8-E Skærmbesøg i Dagplejen Et skærmbesøg bør ikke erstatte et ordinært besøg men udelukkende være et supplement Det er vigtig at vi sikre den tidlige indsats og det er vores vurdering at det bedst gøres ved det fysiske besøg hvor sundhedsplejen også kan bruge alle sine sanser for familiens trivsel og udvikling. Venlig hilsen Skovvejens Dagtilbud Medudvalg og ledergruppen Høringssvar vedr. Effektiviseringsforslag for læring og trivsel – dagtilbud Overordnet set kan vi bemærke at de foreslåede effektiviseringsforslag er forsøg på at finde effektiviseringer på et område, hvor der er effektiviseret der hvor det har været muligt gennem de sidste mange år. Vores oplevelse er at der ikke er noget økonomi at komme efter i effektiviseringsforslagene. Nogle af forslagene bærer endog lidt præg af at være besparelsesforslag og serviceforringelser. Det ville derfor have været nemmere at gennemskue de forskellige effektiviseringsforslag, hvis man kunne se beregningerne på, hvordan man er kommet frem til beløbene.

TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder. Nogle møder kan man med fordel omlægge til virtuelle møder, det oplever vi her i Corona. Dog er største parten af de møder det pædagogiske personale er deltagende i, fysiske møder ude i dagtilbuddene.

TVÆR-2-E Sygefravær Det kan undre os at man i et effektiviseringsforslag bruger måltal der er genereret under covid 19. her har alles arbejdsforhold været anderledes. I børnehusene er der arbejdet i små selvstændige lukkede grupper, få voksne og børn. Hygiejnen har været højere end nogensinde, da fokus har været på afspritning, afvaskning af legetøj, kontaktflader, ekstra særlig og omhyggelig rengøring midt på dagen. Institutionerne har været lukket for udefrakommende gæster, forældre m.m. Det skal også bemærkes at vi før har effektiviseret på sygefravær, hvilket stadig korrigeres manuelt på områdernes budgetter.

LAER 1 – E Skemalægning – dagtilbudsområdet Vi undre os over hvordan man kan lægge en effektivisering ind på skemalægning, når der først her i foråret skal tages stilling til deltagelse om et pilotprojekt? Evidensen til at skemalægning kan effektiviseres er meget tynd. Man har kun spurgt en pædagogisk leder. Vi kan absolut ikke anbefale dette forslag idet: Grundskema er ikke nogen udfordring og tidskrævende. Det laves ca. 1-2 gange årligt. Det er de daglige /ugentlige skemaændringer der tager tid og har en betydning for tidsforbrug. Skemaændringerne bliver foretaget dagligt grundet evt. personalets sygdom, møder, speciallæger, møder ferie, omsorgsdage, barns sygedage m.m. det er et grundvilkår i en leders arbejde. Skemaændringer kræver stor ledelsekompetence og overblik. Ændringer laves ud fra ledelsesmæssige overvejelser i forhold til , hvilke børn er der på stubørnegruppernes sammensætning/udfordringer, personalets øvrige sammensætning, fysiske rammer, kompetencer, planlægning af pæd. Aktiviteter på stuerne/huset, vejret, brug af vikar m.m. Denne opgave kan ikke løses af en ROBOT, da der er menneskelige hensyn at tage. Vi har i Skovvejen eksperimenteret med at administrationen i et par måneder lavede skema for en af vores store institutioner. Dette gav ikke mindre arbejde til leder, da administrationen ikke havde den fornødne viden omkring hver enkelt medarbejder og børn.

LAER 2-E Tomgangspladser i dagplejen: Som udgangspunkt har vi altid brugt de tomme pladser først ved gæstepleje. Vores forældre har ikke en fast gæstedagpleje, de kommer der hvor der er plads, på den måde bruges evt. en ledig plads i dagplejen bedst muligt økonomisk. Udfordringen med 1-2 mdr. tomgangspladser er at forældrene ikke kan indskrive deres barn efter behovsdato hos den enkelte dagplejer da de først 2 måneder før opstart får besked om den ønskede plads er ledig. Dette kan medføre at forældrene vælger at gøre brug af privat pasningsordning. Dagplejen er svær styrbar, men vi har et måltal med en gennemsnitlig indskrivning på 3,7 vi tilstræber. Vi ser ikke nogen besparelse i forslaget på lønudgiften, da dagplejeren er ansat på en 4 børns kontrakt. Vi bruger i forvejen tomgangspladserne aktivt når en dagplejer afholder ferie, afsp og ved dagplejers sygdom. Vi ser det som en serviceforringelse for forældrene og en indflydelse på arbejdsmiljøet hos dagplejen, da de enkelte Dagplejer vil være en gennemgangs dagplejer for de forældre, som ønsker en bestemt dagplejer. dette er bestemt heller ikke til gavn for barnet.

LAER 3-E I Dagplejen Skovvejen indgås der kun i nødstilfælde 5 børns kontrakter, men kun 14 dage til en måned. Som udgangspunkt har vi ikke 5 børns kontrakter. Men hvis alle dagplejere i lokalområdet er fyldt op, gør vi nogen gange brug af en 5 børnekontrakt, hvis det eks. er en søskende eller der er en særlig relation/situation. Vi ser det som en serviceforringelse for forældrene. Dette hvis de ønsker en bestem Dagplejer, fordi de tidligere har haft barn hos hende/ham eller har en søskende som pt går der. Vi ser ikke nogen besparelse i forslaget på lønudgiften, da vi jo allerede gør det.

LAER 4 – E Den pædagogiske ledelse i børnehusene: Hvis den pædagogiske leder har børnetimer og skal være i det direkte arbejde med børnene på stuen vil det skabe en forvridning i medarbejder - ledelse relationen. At være kollega om formiddagen og holde MUS og tjenstlige samtaler om eftermiddagen. Det kan have en stor påvirkning af pædagogernes arbejdsmiljø. Det er svært at fastholde ledelsesrummet, når man også skal have børnetid. Der sker noget i de beslutningsprocesser der er i huset, hvis en leder både er stuekollega og leder på samme tid. En leder står altid til rådighed for forældre, akutte opståede situationer, telefon, møder m.m.. dette vil medføre at lederen vil forsvinde fra stuen for at skulle løse ledelsesarbejde og efterlade pædagogen alene med børnene. I forvejen indgår de pæd. Ledere i det omfang det kan lade sig gøre i de mindre børnehuse da de ellers ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, da der er færrere personaler der skal dække en hel åbningsdag. En pæd. Leder er desuden en dyr vikar. I forbindelse med sammenlægning af områderne i 2016 blev den ledelsen effektiviseret, og vi prøvede forskellige modeller af, bl.andet med ledelse af flere matrikler. Dette er ikke anbefalelsesværdigt. Da vi efterlevede kommunalbestyrelsens anbefalinger om at sikre matrikel ledelse, måtte vi finde pengene i det direkte arbejde med børnene, så det giver ingen mening at vi endnu engang skal finde de selvsamme penge i det direkte arbejde hos børnene. Vi korrigerer stadig manuelt i budgetterne efter den sidste ledelseseffektivisering.

LAER 5 – E Tilpasning af åbningstider i syv børnehuse. Dette forslag læner sig tæt op af en besparelse og serviceforringelse for forældrene. Vi er en pendler kommune, særligt ude på ”landet” hvor det tager tid at komme på arbejd og hente har forældrene mindst brug for den nuværende åbningstid. Vi oplever til stadighed at nogle forældre, både med bil og offentlige transport” har svært ved at nå deres arbejde til tiden, eller at hente inden for den nuværende åbningstid.

LAER 6 – E Øget fleksibilitet på dagplejen En opmærksomhed på om man går ind og rør ved en overenskomstmæssig rettighed?? I Dagplejen Skovvejen får dagplejerne ikke udbetalt overarbejde, det kommer til afspadsering. Det blev der lavet om på i 2020. Det betyder, at børnene kommer en del i gæstepleje, hvilket er en serviceforringelse for forældre og børnene.

LAER 7 – E Eksterne digitale netværksmøder Det er ikke et effektiviseringsforslag på dagtilbud men i Børneindsatsen, da det er BI der skal køre fra Holbæk og evt, ud til Jyderup Dette forslag er omhandlede Børneindsatsens deltagelse i diverse møder ude i børnehusene. Det giver god mening at se på. Det må dog ikke erstatte de nødvendige fysiske møder med forældrene ude i børnehusene, men kan sagtens bruges i en eller anden form. Her skal det sikres at de nødvendige og vigtigste netværkspersoner møder fysisk op til mødet af hensyn til dagsorden og forældre. Det skal sikres at der er nogle gode digitale redskaber til brug .

LAER 8-E Skærmbesøg i Dagplejen Et skærmbesøg bør ikke erstatte et ordinært besøg men udelukkende være et supplement Det er vigtig at vi sikre den tidlige indsats og det er vores vurdering at det bedst gøres ved det fysiske besøg hvor sundhedsplejen også kan bruge alle sine sanser for familiens trivsel og udvikling.

Venlig hilsen Skovvejens Dagtilbud Medudvalg og ledergruppenFeedback

Sidst opdateret

20.08.2021

Ansvarlig redaktør

Jakob Thers