Spring til indhold

Høringssvar fra dagtilbudsdistrikt Holbæk By

Dato: 26.04.2019
Navn: Belinda Noermark Sander Jensen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Hermed vores kommentarer til ”effektiviseringsforslagene”, vi bemærker først og fremmest at ordet effektivisering er blevet et moderne ord for besparelser. Muligvis for at gøre det mere spiseligt og få det til at lyde mere acceptabelt.

LAER11. Først og fremmest finder vi det svært at se sammenhængen imellem at styrke kvaliteten med den ene hånd, og reducere budgettet med den anden. Det fremgår af forslaget, at man med en investering på 1 million i samme år kan opnå en besparelse på 1 million uden at det går ud over kvaliteten. Der mangler en forklaring på denne sammenhæng, der i den pædagogiske verden er forholdsvis sjælden. I dagtilbud Holbæk By er vi ligeledes udfordret i forhold til inklusion. Vi oplever at børn som har behov for ekstra støtte (i nogle tilfælde 1:1) bliver ”parkeret” i dagtilbud, uden samtidig at få tildelt den nødvendige ekstra støtte, som muliggør inklusion uden konsekvenser for den enkelte. Men det er ikke blot den enkelte som får konsekvenserne at mærke, for når et barn har behov for 1:1 men endnu ikke er tilkendt dette, eller er tilkendt dette i eks. 6 timer om ugen, så vil den øvrige børnegruppe mangle denne ressource. Derfor har inklusion i nogle tilfælde store konsekvenser, i såvel dagtilbud som skole. I dagtilbud Holbæk By arbejder vi for at skabe et højkvalitets dagtilbud, og som konsekvens af kommunens manglende evne til at tilkende inklusionsbørn tilstrækkelig støtte, arbejder vi nu på at skabe et specialtilbud som en selvstændig enhed i vores distrikt. Dette for at imødekomme børnenes behov og skabe højere trivsel blandt børnene som bliver inkluderet såvel som deres kammerater. Vi kan ikke acceptere at man ”parkerer” børn, med særlige behov uden at tildele den nødvendige kompetence det kræver, for at skabe rammerne for succesfuld inklusion. Det er ingen hemmelighed at tidlig indsats er vejen frem, og det er bekendtgjort at tidlig indsats i dagtilbud er en direkte besparelse senere i barnets liv. Udvalget er ofte interesseret i, hvad vi bruger vores penge på og hvorfor det er nødvendigt for os at beholde vores overskud, således at vi kan reinvestere denne i vores område. Dette er en del, om end ikke en ubetydelig del af svaret på dette spørgsmål.

LAER12+LAER13 – omlægning/ optimering af befordring. Ingen bemærkninger.

LAER14. Det er et forholdsvist beskedent beløb der spares her. Det er generelt fornuftigt at indgå indkøbsaftaler, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at indkøbsaftaler, der vedrører emner tæt på den pædagogiske kerneopgave nemt kommer til at virke begrænsende i forhold udformningen af det pædagogiske læringsmiljø i de enkelte børnehuse. Institutionsmøbler, køretøjer og pædagogisk legetøj hører til gruppen, hvor det er vigtigt at have et lokalt råderum.

LAER16, udvikling fysiske rammer. Generelt kan det for enkelte lokalområder være en brugbar idé at børnehuse og skoler ligger på samme matrikel. Det kan være en redning for et lokalområde med faldende børnetal at vælge denne løsning. Vi vil fra bestyrelsens side klart pege på modellen, hvor dagtilbud og skole, SFO har til huse i hver deres del af bygningen og hvor man i en presset situation kan trække på hinandens personale. I en SFO vil der kunne findes en del legetøj som udgør en kvælningsrisiko for et vuggestuebarn. Derudover skal både vuggestue og børnehavebørn fortsat have skiftet ble m.m. selvom de bliver passet i ydertimerne. Såfremt man forestiller sig at børnene og de ansatte skal rykke sammen på en SFO stue, skal der derfor påregnes ekstra tid, til bleskift m.m. da den ansatte vil skulle bevæge sig hen i det rette miljø for at være i stand til at gennemføre et bleskift, i de rette rammer. Desuden er det vigtigt for os at påpege at besparelser på lønkroner, som skal udmøntes i ydertimerne ikke er noget vi kan anbefale. Ved åbning af institution, har børnene ofte behov for ekstra opmærksomhed og omsorg, det har konsekvenser for barnets trivsel såfremt der ikke er hænder nok til at yde den nødvendige omsorg i en afleverings/afhentnings situation. I både en afleverings og afhente situation, skal der ofte gives beskeder imellem personale og forældre, om barnets behov, hvorledes natten er forløbet eller hvorledes barnets dag er forløbet samt vigtige beskeder i forbindelse hermed. Såfremt ansatte i dagtilbud og SFO krydser ind over hinanden er der risiko for at vigtige beskeder går tabt med det til følge, at sammenhængen imellem barnets hverdag i institutionen og barnets hverdag i hjemmet trues. Desuden vil barnet skulle forholde sig til en større kontaktflade af voksne, voksne som ikke nødvendigvis kender og kan læse barnet.

LAER17 – tilretning af materialer til tandpleje i privat regi. Ingen bemærkninger.Feedback

Sidst opdateret

26.04.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen