Spring til indhold

Høringssvar i forbindelse med effektiviseringsgevinster.

Dato: 26.04.2019
Navn: Steen-Kristian
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

Høringssvar i forbindelse med effektiviseringsgevinster. Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har sendt et forslag i høring omkring en række effektiviseringsforslag for 2019. Effektiviseringsmål. Ønsket er at opnå et økonomisk råderum på 28 mio. kr. – svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter - til politiske prioriteringer. ”Det er ambitionen, at arbejde med effektiviseringer i videst muligt omfang, frem for besparelser.

Effektivisering betyder at serviceniveauet ikke bliver forandret, men at aktiviteten udføres for færre penge.” Indenfor ældre – og sundhedsområdet fremlægges effektiviseringsforslag på 3.9 mio. kr i 2020 indenfor 9 områder. En effektiviseringsøvelse eller en spareøvelse. Ældrerådet kan ikke tiltræde hovedparten af de fremlagte effektiviseringsforslag, da vi vurderer, at effektiviseringsforslagene mere er udtryk for spareforslag, kvalitetsforringelser og brugerbetaling end reelle effektiviseringer. Vi ser ikke, at man kan opnå effektiviseringsgevinster og fastholde den samme service med færre hænder og færre penge, når der samtidig bliver flere ældre, der lever længere.

Uhensigtsmæssig budgetprocedure. Samtidig finder vi, at den anvendte budgetproces er uhensigtsmæssig, da man gennem effektiviseringer søger at tilvejebringe et beløb til politisk prioritering uden at klargøre, hvad effektiviseringsgevinsten skal anvendes til. Ligeledes forekommer det os, at der bruges mange administrative og politiske ressourcer, for at tilvejebringe effektiviseringsforslagene. Vi vurderer, at disse administrative ressourcer kunne bruges bedre.

Ingen garanti for at pengene forbliver på ældreområdet. Ældrerådet kan også frygte, at en opnået effektiviseringsgevinst ikke vil blive fastholdt indenfor ældre- og sundhedsområdet. Hvilket vil medføre et vigende ejerskab til , engagement i og ansvar for budgetprocessen, men også bringe usikkerhed og utryghed blandt de ældre og personalet på ældreområdet. Alvorlig påpegning. Vi skal endelig påpege, at den demografiske udfordring – hvor der bliver mange flere ældre, som lever længere - betyder, at der ikke vil kunne skabes et økonomisk råderum indenfor ældreområdet svarende til 1 procent af områdets serviceudgifter til politiske prioriteringer. I stedet kunne Kommunalbestyrelsen – efter Ældrerådets opfattelse - have indlejret de ønskede politiske prioriteringer i det vedtagne budget. Bemærkninger til de enkelte effektiviseringsforslag. Ældrerådets bemærkninger til de enkelte effektiviseringsforslag;

AHL 09 – indkøbsoptimering i Aktiv hele livet. Ældrerådet vurderer, at forslaget om indkøbsoptimering ikke vil kunne afstedkomme yderligere effektiviseringsgevinster end opnået ved aftaleindgåelsen i 2019.

AHLI 10 – udlicitering af tøjvask for plejecentre samt hjemmeboende borgere, Ældrerådet har i et tidligere høringssvar tilkendegivet, at vi ikke kan tiltræde forslaget. Vi finder, at der med forslaget indføres en brugerbetaling ved håndtering af tøjet, idet der bl. a. skal anvendes poser af plastik eller lærred til transport af tøj. Vi kan ikke af materialet se, om det vil være kommunen, leverandøren eller borgeren, der skal betale for disse – ligesom vi ikke kan se, hvem, der skal betale for smitteposer. Vi kan ejheller af materialet se, om borgeren kan få hjælp til vask af tøj, der er blevet vådt, eller om det skal ligge op til to uger før det sendes til vaskeri. Ligeledes kan vi ikke gennemskue, om forslaget vil indebære, at borgeren vil blive påført ekstra udgifter til indkøb af ekstra tøj for at imødegå ulemper ved den foreslåede ordning. Ældrerådets vurdering er endvidere, at en manglende håndtering af tøjvask i den ældre hjem vil reducere den sociale kontakt. Vi opfatter den ældres medvirken ved tøjvask som en rehabiliteringsproces, hvor borgeren muligvis kan rehabiliteres til at varetage en eller flere arbejdsopgaver igen. Vort spørgsmål er derfor, om borgeren fortsat kan tilbydes rehabilitering på tøjvask eller Holbæk Kommune vil yde kompenserende hjælp, så snart borgeren ikke længere kan udføre en delopgave ved tøjvask Endelig står vi fuldstændig uforstående overfor anvendelsen af sygeplejersker og sosu-assistenters inddragelse i tøjvask men står også uforstående overfor beskrivelsen af, at medarbejdernes ressourcer frigøres til styrkelse af andre ydelser hos borgeren når man samtidig forventer færre lønudgifter

AHLI 11 aftale med Kvalicare opsiges. Vi kan ikke tiltræde at inddrage sårbehandling og kompetenceudvikling af medarbejdere som et effektiviseringsinstrument. Nok er der ikke sket et fald i sårbehandling, men der er heller ikke sket en stigning på trods af, at der er kommet flere ældre borgere.

AHLI 12 Synergieffekt ved depothjemtagelse og Nexus hjælpemidler. Vi kan tiltræde forslaget, hvis der er tale om en omkostningsfri synergieffekt ved depothjemtagelse og Nexus hjælpemidler. Forslaget indikerer, at der er tilvejebragt et nyt og mere funktionelt system.

AHLI 13 Effektivisering af Fjordstjernen Vi er usikre på, om der kan opnås en aftalebaseret løsning indenfor den gældende lovgivning og de indgåede aftaler med Fjordstjernen.

AHLI 14 Fælles flyverkorps for Hjemmeplejen Vi kan ikke tiltræde forslaget, da vi ikke er overbeviste om at det vil være muligt at oprette et internt flyverkorps for hjemmeplejen på grund af udfordringen med personalerekruttering. Endvidere forudsætter forslaget efter vor opfattelse, at Ældrerådets bliver inddraget, hvis investeringer foretages via eksterne midler til Værdighedspolitikken.

AHLI 15 Indkøbsoptimering i Aktiv hele Livet Ældrerådet har en klar forventning om indkøb altid er af bedste kvalitet til lavest mulige pris.

AHLI 16 Implementering af plejekald Vi kan ikke tiltræde forslaget, da vi hellere vil have et opkald for meget end et for lidt. Vi ser nødig at der opstår alvorlige og uheldsvangre situationer, som effektiviseringsforslaget indirekte kan lægge op til. Vort ønske er, at der altid overalt i organisationen er en optimal sikkerhed og tryghed for den ældre borger.

AHLI 18 Øget brug af skærmbesøg i hjemmeplejen. Ældrerådet kan tiltræde forslaget, såfremt det indebærer, at velfærdsteknologien anvendes i de situationer, hvor det giver mening for den enkelte borger at benytte den. Vores forventning er, at borgeren skal være tryg ved at få besøg og vejledning via en skærm og at anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler ikke medfører en manglende nærhed – ensomhed og en manglende opmærksomhed på borgerens situation. Vi kan samtidig se, at den en ønskede effektiviseringsgevinst ikke modsvares af investeringen. Positiv indstilling til effektiviseringsgevinster, hvis det ikke medfører ulemper.

Afslutningsvis skal Ældrerådet på given foranledning tilkendegive, at vi er positivt indstillet overfor effektiviseringer, såfremt det ikke medfører forringelser og dårligere livskvalitet for de ældre og en ringere arbejdsglæde for medarbejderne Nok er nok. Endvidere finder vi, at der i de seneste år, har været gennemført en lang række meget barske ændringer, effektiviseringer og tilpasninger af ældreområdet, hvor alle sten er blevet vendt og alle effektiviseringsgevinster blevet vurderet og taget i brug. Det kan ikke fortsætte uden at få alvorlige konsekvenser for de ældre borgere og personalet, hvis man ændrer radikalt i den nuværende status og tilstand.

På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune.

Med venlig hilsen Steen-Kristian Eriksen formandFeedback

Sidst opdateret

02.05.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen