Spring til indhold

Bestyrelse og MED-udvalg dagtilbud Holbæk By

Dato: 15.06.2018
Navn: Kim Nielsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Bestyrelse og MED-udvalg i Holbæk By. Høringssvar om effektiviseringsforslag.

LAER 4.1: Lavere takst på de takstfinansierede områder: Bestyrelsen og MED-udvalget finder, at forslaget har karakter af et besparelsesforslag og mener, at områderne bør friholdes for yderligere besparelser.

LAER 6: Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud: Bestyrelsen og MED-udvalget støtter op om forslaget ud fra begrundelsen om, at hvis alternativet er besparelser på dagtilbudsområdet, så foretrækkes det, at øge indtægterne via øget forældrebetaling.

LAER 7: Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner: Bestyrelsen og MED-udvalget kan støtte op om dette forslag.

LAER 8: Tidlig SFO start: Umiddelbart kan det synes som en oplagt idé, at alle børn – både børn til kommunale og private skoler – har et parallelt forløb og dermed samme startdato i før-SFO.

Bestyrelsen og MED-udvalget finder dog ikke, at de nødvendige forudsætninger er til stede.

Det primære forslag forudsætter, at der er på alle fire skoler er fysisk plads til den tidlige SFO start i maj og juni. Denne forudsætning er ikke opfyldt. Det betyder, at der for nuværende kun er mulighed for at gennemføre et alternativt forslag, der vil kunne give en besparelse på 0,3 million kroner pr. år, hvis der investeres 0,5 millioner kroner i klargøring af lokaler på de skoler, der har mulighed for at modtage før-SFO børn.

Forslaget vil medføre en lavere tildeling til dagtilbud. Som fremført i forslaget:

”De ældste børn i dagtilbuddet kræver ikke de samme ressourcer som de yngre - og det sætter pres på den samlede ressource til den gennemsnitligt yngre børnegruppe. ”

Samlet set står den forholdsvis lille besparelse ved effektiviseringsforslaget ikke mål med de ulemper, som forslaget medfører. Særligt nednormeringen i forhold til de yngre børn er problematisk. Det er altid en dårlig idé at spare på den tidlige indsats for at fremme en udvikling senere i barnets liv – jf. Heckman.

Forslaget har rent økonomisk en række forudsætninger, man bør forvente vil overstige den eventuelle besparelse ved tidlig SFO-start. Forslaget nævner selv en række anlægsudgifter til flere skoler, det nævner øgede ressourcer til intern formidling på skolen mellem SFO-personale og under-visnings¬personalet. Alene anlægsudgifter kan løbe op i flere millioner kroner.

Det er typisk i maj og juni måned børnehaverne i Holbæk samarbejder med skolerne i forhold til skoletræning. Man sikrer dermed en fornuftig overgang, hvor børnene får en række gode forudsætninger for det videre skoleliv i trygge rammer. Da man fjerner et væsentligt og trygt fundament for børnene ved opstarten, må det forventes, at der skal bruges flere ressourcer på netop at skabe trygge rammer. Ressourcer som kunne være brugt på en læringsmæssig rolig transformation fra børnehave til skole.

I dagtilbud er den pædagogiske udvikling i høj grad præget af at skabe en stærk sammenhæng mellem leg og læring. I SFO ser vi en faglighed, der mere har rod i fritidspædagogikken. Det betyder for børnene, at de mister en læringssammenhæng. Særligt for udsatte børn udgør overgangen en stor udfordring. Vi har i den nuværende struktur langt bedre løsningsmuligheder end før-SFO løsningen tilbyder. Endelig mangler vi en stillingtagen til, hvad planerne er for børn, der ikke skal gå i SFO.

LAER 9: Effektivisering af specialundervisning. Bestyrelsen og MED-udvalget kan frygte, at den foreslåede proces ikke vil resultere i de opstillede måltal. Det kan betyde ringere vilkår for børn i udsatte positioner.

Høringsperioden har været meget kort. Både bestyrelse og MED-udvalgt finder dette utilfredsstillende.

 

Modtaget 15-06-2018Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen