Spring til indhold

MED-udvalget Plejecentre, dagcentre, genoptrænings og sundhedscenter, AHLI

Dato: 12.06.2018
Navn: Charlotte Larsen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed

AHLI 1 Det anerkendes, at der arbejdes med at imødekomme ændrede behov og boligtilbud set i forhold til målgruppen og den udvikling de gennemgår. Det skal understreges at MED-udvalget finder, at der mangler en tydelig businesscase og beskrivelse af hvilke forudsætninger der gør sig gældende for forslaget. Fra MED-udvalgets side skal understreges, at der er behov for yderligere fordybelse og vurdering for at kunne sikre et fundament for at kunne forholde sig til forslaget og den forventede effekt. MED-udvalget kan være bekymret for at tidshorisonten ikke er realistisk. Erfaringen viser, at det ofte er en lang proces, når der skal etableres og bygges nyt.

AHLI 2 Det anerkendes, at der i forslaget er gode tanker, som forventeligt vil kunne indfries. Dog er der en bekymring i forhold til at indførslen af FS lll vil føre til en effektivisering allerede fra 2020. Erfaringen viser, at det ofte tager ganske lang tid før den slags slår endeligt rod i organisationen. Det anerkendes ligeledes, at der er afsat midler til at investere i det der er nødvendigt for at kunne gennemføre FS lll og dermed øges mulighederne for at opnå den forventede effektivisering.

AHLI 3 Ingen kommentarer

AHLI 5 Det anerkendes, at forslaget er gennemsigtigt og gennemskueligt. Det er i udgangspunktet hensigtsmæssigt for driftsstyringen, at der arbejdes med forudbestilling fremfor åbne cafetilbud. Et lukket cafetilbud kan føre til at nogle borgere på den baggrund fravælger cafetilbuddet og i stedet ønsker madservice i eget hjem. Det skal dog understreges at der ved lukning af cafeer kan være en bekymring for at det bliver vanskeligere at rekruttere frivillige til de aktive centre, da cafeerne i sin grundtanke fungerer som et led i rekrutteringsstrategien. Set i forhold til rehabiliteringsstrategien, opstår en bekymring for at borgerne som ikke længere kan spise deres mad i cafeen vil opleve en større ensomhed og mindre motivation til at holde sig aktive i dagligdagen. For en del borgere er indtagelsen af måltidet i cafeen dagens udflugt og mulighed for at møde andre mennesker i et socialt fællesskab og dermed en motivationsfaktor for at holde sig i gang. Der kan derfor være en risiko for at der opstår et større behov for hjælp i hjemmet til madservice, anretning og tilberedning af måltiderne. Der er mange muligheder for at udvikle cafekonceptet, men det kræver et særligt fokus og en investering både i forhold til selve konceptet, men også i forhold til såvel visitation og personale i hjemmeplejen, som skal medvirke til at motivere borgerne til at benytte cafetilbuddet.

AHLI 6 MED-udvalget er enige i beskrivelserne af de afledte konsekvenser der er beskrevet, men vi har behov for at understrege vores bekymring for den manglende styring Holbæk Kommune kan opleve i de situationer, hvor genoptræningscenteret ikke kan leve op til ventetidsgarantien, netop fordi det vil være den privat praktiserende fysioterapeut, der på baggrund af en faglig vurdering beslutter behandlingsniveauet. Det skal samtidig understreges, at det kun er en del af genoptræningsbehovet, der kan varetages af den privatpraktiserende fysioterapeut. Hvis borgeren samtidig har behov for ergoterapi vil dette fortsat skulle håndteres på det kommunale genoptræningscenter og dermed opstår et større koordineringsbehov for at sikre borgernes samlede genoptræning. Der er en risiko for at genoptræningsforløbene forlænges for at kunne leve op til ventetidsgarantien, således at den enkelte borger modtager en mindre koncentreret indsats med færre indsatser over længere tid fremfor en mere koncentreret indsats med flere indsatser over en kortere tid, som samlet set fører til at det for den enkelte borger tager længere tid at gennemføre genoptræningsforløbet. Set i relation til den forventede effektivisering på rehabilitering i hjemmeplejen kan der være en bekymring for at dette udfordres, hvis borgernes genoptræning forlænges på grund effektivisering i genoptræningsenheden.

Med indførslen af ventetidsgarantien vil det være nødvendigt, at der i genoptræningscenteret fremadrettet indføres en visitationsvagt ved helligdage, da kommunen inden for 4 dage skal orientere den enkelte borger om hvorvidt vi er i stand til at tilbyde genoptræning inden for 7 dage. Kompleksiteten i borgernes behandlingsbehov er stigende i disse år og dette kan have den afledte effekt, at en del af borgerne i længere tid er nødt til at få individuel træning fremfor holdtræning. Det er vigtigt at understrege, at det i forbindelse med bedre samspil mellem genoptræningscenter og dagcentre/aktiv centre i særlig grad omhandler de borgere, der ved et fagligt stærkt tilbud omkring vedligeholdelsestræning eller genoptræning efter § 86 kan profitere af dette tilbud og som er en naturlig efterfølger til en genoptræningsplan efter § 140. § 86 tilbuddet vil være understøttet af rehabterapeuter og træningsassistenter.

AHLI 7 MED-udvalget vil gerne anerkende, at der også i effektiviseringsstrategien fastholdes at private leverandører også bidrager.

AHLI 9 MED-udvalget har behov for at understrege, at det er en udfordring, når kvaliteten ikke følger med den billige pris. Dette er til tider oplevet med de tidligere indkøbs -og udbuds aftaler.

AHLI 10 Ingen kommentarer.

TVÆR 1 MED-udvalget anerkender de mange gode tanker der ligger i at arbejde forebyggende og på tværs af kerneopgaveområder. Vi er enige i, at det ikke er muligt for nuværende at vurdere hvilke potentialer, der ligger for effektiviseringer og besparelser, hvis vi arbejder med indholdet. Det er derfor væsentligt at understrege, at vi som MED-udvalg anerkender behovet for at der arbejdes med disse problemstillinger i et tværgående perspektiv i Holbæk Kommune.Modtaget 12-06-2018Feedback

Sidst opdateret

22.10.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen