Spring til indhold

Medudvalget Skovvejens dagtilbud

Dato: 14.06.2018
Navn: Dorte Hansen
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Børn og Skole

Høringssvar fra Medudvalget ved Skovvejens Dagtilbud vedr. budget 2019: Medudvalget er bekymret for om de ekstra tilførte ressourcer der sidste år blev tilført området, for at styrke den pædagogiske kvalitet og faglighed ved tilførte ”varme” hænder bliver sparet væk igen. Det vil på ingen måde være i overensstemmelse med den nye dagtilbudslov samt den nye styrkede læreplan. Vi arbejder systematisk og målrettet med læring, trivsel og udvikling af børnene, så de har de bedste muligheder for at blive så dygtige og klar til skole som muligt. Vi bruger mage ressourcer på at arbejde med den forebyggende indsats.

LAER 4.1: Lavere takst på de takstfinansierede områder: Ingen bemærkninger

LAER 6: Vi vil klart anbefale at forældretaksten fastsættes således at det er i overensstemmelse med den faktiske tildeling til husene. Samtidig betyder det at taksten følger det forældrefinansieret frokost tilbud. Fra 0 - 2, 11 år småbørnstakst Fra 3 – skolestart børnehavetakst

LAER 7: Vi tilslutter os forslaget vedr. ny beregningsmetode for tilskud til 0- 2 årige børn i private institutioner. Undre os over at dette ikke er sket tidligere, da det klart er en forfordeling af de private institutioner.

LAER 8: Vi anbefaler kraftigt at I læser evalueringsrapporten omkring de samskabende pædagoger i Skovvejens skole/dagtilbud, inden I tager en beslutning omkring før SFO, samt den nye dagtilbudslov. Vi kan på ingen måde tilslutte os forslaget om tidlig SFO start. Besparelsen er simpelthen for lille i forhold til det videns tab omkring børnene der er på spil. I område Skovvejen ( tidl. Engskov) har vi ansat 4 samskabende pædagoger i fællesskab med skolen. De arbejder både i børnehuset og i 0. klasse. Projektet er blevet evalueret af cand.pæd. – forsker i overgange Inge Schoug Larsen finansieret af BUPL, evalueringsrapportens konklusion er at dette projekt har en meget stor og ikke uvæsentlig betydning for barnets dannelse og livsduelighed, særligt for de udsatte børn og familier. Det sikre en fortsættelse af det soc. Pæd. Arbejde og understøttelse af både børn og forældre ind i skolen. Nogle af forældrene fra Skovvejen har tilvalgt Skovvejens skole grundet den samskabelse og forebyggende arbejde der er i overgangen, de steder der har samskabende pædagoger tilknyttet. Der videndeles og arbejdes ind i skolen

Ved før SFO overleveres børnene til et ”fritidstilbud” og viden og understøttelse af børn og familierne har med stor sandsynlighed et kæmpe videns tab. Vores frygt vil særligt være at det ikke er det faste personale der også er i skoledelen der modtager og understøtter barnet i overgangen til skolen. Det store forebyggende pædagogiske arbejde der gennem barnets liv i dagtilbuddet har været af største betydning for barnets livsduelighed, risikere at gå tabt.

En Før sfo vil forringe skolepædagogernes kvalitative arbejde med børnene og udfordre overgangen eks. Mellem 0 – 1. klasse, 1 – 2 klasse, da man jo fjerner pædagogerne for at arbejde i før sfo.
En Før Sfo vil gå ud over kvalitet og normering i dagtilbuddene. Hvis en gruppe på 20 skolestarterne overflyttes i før sfo 1. maj, vil det for dagtilbuddet koste ca. 325.000 kr. (dette svarer til ca. 30 timer/ugen) Det vil desuden betyde at udgangspunktet for bæredygtighedstillæg stiger, udgiften øges, da gennemsnits indskrivningen i dagtilbuddene falder, og penge følger barnet.

Det vil kunne skabe en ulighed mellem de kommunale og private dagtilbud, idet det vil være frivilligt for de private om de vil benytte tilbuddet.
I den nye lovgivning for dagtilbud er følgende fremhævet: Med sådanne overgange (før SFO) og involveringen af flere forskellige fagpersoner, er der risiko for, at vigtig information om barnet falder mellem flere stole. Særligt for udsatte børn og deres familier er det afgørende, at relevant information viderebringes, men også ift. en bredere målgruppe, skal der sættes ind, før problemerne bliver for store.

Link til evalueringsrapporten omkring overgangsarbejdet mellem Skovvejens skole og dagtilbud https://dagtilbudskovvejen.holbaek.dk/oplev-skovvejen/samarbejde-mellem-dagtilbudskole/

LAER 9: Vi er bekymret for at gennemføre endnu en besparelse, der på sigt udhuler det almene budget, da der skal være midler til understøttelse af særlige tilbud til børn i udsatte positioner. Måske skal man investere i stedet: Hvad ville man kunne spare om 10 år, hvis vi i stedet tilførte kvalitetspenge til at afprøve og kvalificere de tilbud der tilbydes de børn der har behov for særlig støtte??

 

Modtaget 14-06-2018Feedback

Sidst opdateret

22.10.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen