Udvalg

I Holbæk Kommune er der seks udvalg under byrådet. Derudover har byrådet nedsat to projektudvalg. Her kan du se, hvem der er medlemmer af udvalgene, og hvilke opgaver de har.

Udvalget ”Uddannelse og Job”Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager opgaver indenfor følgende:

 • 10. klasse, heltidsundervisning og ungdomsklasse
 • ungdomsskoler, ungdomsklubber og andre aktiviteter på ungdomsområdet
 • kriminalitetsforebyggende indsatser i relation til børn og unge
 • vejledning om valg af ungdomsuddannelser, uddannelse og erhverv til elever i 6. – 10. klasser og unge under 30 år, der har færdiggjort grundskolen
 • særlige indsatser, foranstaltninger og specialundervisning til de 15 – 29 årige med særlige behov
 • jobformidling, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom m.v.
 • bevilling af fleksjob og andre løntilskudsordninger samt sociale ydelser såsom uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, ledighedsydelse, førtidspension m.v.
 • beskyttet beskæftigelse
 • integrationsindsatsen
 • boligydelse til pensionister og anden boligsikring
 • botilbud, personlige hjælpeordninger og socialpædagogisk bistand til voksne med nedsat funktionsevne, som kan bidrage på arbejdsmarkedet samt botilbud til personer med særlige sociale problemer
 • misbrugsbehandling
 • forsorgshjælp.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør for arbejdsmarkedsområdet er Erik Kjærgaard Andersen.

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager opgaver indenfor følgende områder:

 • folkeskolens 0. – 9. klasse, friskoler og efterskoler
 • SFO, fritidshjem og klubtilbud
 • dagtilbud til børn i førskolealderen
 • pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning i relation til 0 – 14 årige
 • rådgivning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser og andre indsatser i medfør af serviceloven i relation til 0 – 14 årige
 • specialpædagogisk bistand i relation til 0 – 14 årige
 • kommunal tandpleje til de 0 – 17 årige.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør for børne-, unge- og familieområdet er Ulrich Schmidt-Hansen.

Udvalget for Klima og MiljøMedlemmer

Opgaver

Udvalget varetager opgaver indenfor følgende områder:

 • Miljø og planer, som omfatter indsatsen indenfor plan-, natur-, miljø- og klimaområdet, herunder:
  • forurenende virksomheder
  • husdyrbrug
  • landzonebestemmelser
  • naturbeskyttelse
  • vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
  • vedligeholdelse af vandløb
  • forurening generelt
  • bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
  • jordflytning og jordforurening
  • håndtering af affald
  • fysisk planlægning
  • byfornyelse
  • byggesagsbehandling
  • beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen

 • Ejendomme, som omfatter:
  • drift og vedligeholdelse af kommunale arealer og bygninger, herunder energioptimering
   administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger 

 • Kommunale veje og trafik, som omfatter:
  • drift og vedligeholdelse af veje – herunder parkeringskontrol
  • vintertjeneste
  • kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen
  • havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje. 

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør for plan-, teknik- og klimaområdet er Erik Kjærgaard Andersen.

Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager opgaver indenfor kultur og fritid, herunder:

 • biblioteksvæsen
 • folkeoplysning
 • idrætsanlæg og haller
 • museer
 • musikskole
 • teater og kunst
 • kultur- og forsamlingshuse
 • grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder
 • naturpleje og naturvejledning
 • lystbådehavne.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør for kultur- og fritidsområdet er Erik Kjærgaard Andersen.

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager opgaver indenfor følgende områder:

 • genoptræning og anden træning
 • forebyggelses- og sundhedstilbud
 • medfinansiering af regionale sundhedsydelser
 • plejehjem og beskyttede boliger
 • plejehotel og akutteam
 • hjemmehjælp og sygepleje
 • madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad
 • aktiviteter for ældre 
 • plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem
 • hjælpemidler
 • botilbud, aktivitetstilbud og personlige hjælpeordninger til voksne med særlige behov, der ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør for voksen- og ældreområdet er Ulrich Schmidt-Hansen 

Projektudvalget for VækstMedlemmer

 

Projektudvalget for Vækst skal være lokomotiv i arbejdet med at skabe den vækst, der skal sikre fremtidens velfærd i Holbæk Kommune.  

Læs mere om Projektudvalget for Vækst

Ansvarlig direktør for projektudvalget

Erik Kjærgaard AndersenFeedback

Sidst opdateret

20.09.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Dagsordener og referater:

Book en politiker

Kom tættere på de lokale politikere!

 

Du kan booke en politiker til at komme ud på din skole, din uddannelsesinstitution, i din forening eller andet.

 

Læs mere under Book en politiker