Spring til indhold

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på en lang række af de typiske spørgsmål, som man kan stille til det fælles spildevandsprojekt.

ØkonomiHvor meget kommer det til at koste?

Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S har sammen lavet en beregning, der viser, at det vil koste cirka 350 millioner kroner at lave en fælles spildevandsløsning i Fårevejle. Det er forsyningsselskaberne, der betaler for renseanlægget efter et princip om, at Odsherreds borgere kun betaler for de anlægs- og driftsudgifter, der vedrører spildevandet fra Odsherred, og tilsvarende at borgerne i Holbæk kun betaler for det, der kommer fra Holbæk Kommune.

Prisen gælder for

  • Etablering af nye spildevandsledninger fra renseanlæggene i Gislinge, Holbæk og Svinninge
  • Nedlæggelse af de tre renseanlæg
  • Etablering af et nyt renseanlæg beliggende på samme adresse som Fårevejle Renseanlæg

Hvad kommer det til at koste mig?

Fors A/S’ udgifter og afdrag på anlægget vil få betydning for taksterne for borgerne i Holbæk Kommune. Vi forventer, at det vil komme til at koste cirka 250 kroner om året for en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m3 pr. år. Denne beregning er set i forhold til, hvis vi beholdte de nuværende renseanlæg i Holbæk Kommune. I Holbæk Kommune er spildevandsudgiften i 2019 cirka 4.850 kr. for en gennemsnitlig husstand.

AnlægHvor placerer I rørledninger og pumpestationer?

Vi er stadig i den tidlige fase af projektet, så vi er endnu ikke klar med et færdigt bud på et projekt. Den endelige placering kender vi først, når vi kommer længere i planlægningen. I planlægningen undersøger vi for bl.a. de geografiske og geologiske forhold, og om der er fredet natur og infrastrukturen i området mv.

Kommer jeg til at høre støj fra rørledninger og pumpestationer?

Vi forventer, at der vil være en svag lyd fra pumpestationerne. Lydniveauet vil kunne opleves som halvt så højt, som mennesker taler. Der er regler for, hvor meget en pumpestation må støje, og de regler overholder vi selvfølgelig, og vi gør, hvad vi kan få at minimere lydniveauet mest muligt af hensyn til omgivelserne.

I perioden, hvor vi etablerer ledninger og pumpestationer, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer rørledninger eller pumpestationer til at lugte?

Ledningerne ligger i jorden, så du kan hverken se, høre eller lugte dem. Dog vil du kunne opleve lugt fra dem, hvis der opstår problemer med ledningerne. Så er du altid velkommen til at kontakte Fors A/S.

Kommer renseanlægget til at larme?

Et renseanlæg larmer som udgangspunkt ikke, så det generer omgivelserne. Men du vil kunne opleve en øget mængde trafik til renseanlægget, f.eks. slamsugere.

I perioden, hvor vi etablerer renseanlægget, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer renseanlægget til at lugte?

Renseanlægget bliver udstyret med den nyeste filterteknologi inden for luftrensning. Det er en teknologi, som Fors i dag bruger med succes. Derudover tilstræber vi at placere renseanlægget så langt væk fra bebyggelse som muligt. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.

Miljømæssige perspektiverHvordan bliver miljøet i Isefjord og Nekselø Bugt påvirket?

EU’s miljø- og badevandsdirektiver medfører, at man hverken må forringe badevandskvaliteten eller havets miljøtilstand. Det er skrappe miljøregler, der skal overholdes, så renseanlægget får ikke negative konsekvenser for naturen, miljøet og badevandet.

Projektet vil medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne nærmere, hvor stor reduktionen vil blive, da det afhænger af projektets nærmere udformning. Men vi ved, at det vil gavne vandmiljøet.

Hvad er renset spildevand?

Et renseanlæg modtager spildevand fra husholdning og industri i området. Spildevandet bliver herefter renset mekanisk, biologisk og kemisk på renseanlægget, før det ledes ud i åer og vandløb (en såkaldt recipient). Kommunen stiller i en udledningstilladelse krav til forsyningsselskabet ift., hvor rent spildevandet skal være, før det ledes ud i naturen. I udledningstilladelsen fastsætter kommunen vilkår til maksimalt indholdet af kvælstof, fosfor og andre parametre. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.

Hvad gør et vådområde?

Vådområder er en naturtype med en svingende vandtilførsel, som derfor er periodevist fugtige, våde eller helt står under vand. Vådområder har den egenskab at kunne fjerne kvælstof og fosfor fra vandet, der tilføres, så vandet, der strømmer ud, er renere end vandet, der kommer ind.

Landbrugets drænvand ledes ikke til renseanlæg, og vådområder er et virkemiddel til at rense drænvandet for kvælstof og fosfor.

Set i et klimaperspektiv er vådområderne gode til at håndtere svingende og store mængder nedbør, da vandspejlet svinger mellem at ligge omkring jordoverfladen eller ligger lige over jordoverfladen.

Hvor skal der etableres vådområder i Odsherred Kommune?

Det er endnu for tidligt at sige. Der skal allerførst ske en inddragelse af lodsejere i området i og omkring Lammefjord, og gennem en dialog skal der findes gensidige aftaler om, hvor og hvordan der kan laves vådområder.

Hvor mange vådområder skal der til?

Det skal anvendes 35-50 ha til kunstige vådområder. Det vil være realistisk at arbejde med 2-5 områder afhængig af lodsejeraftaler og arealernes anvendelse og bonitet.Feedback

Sidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen