Spring til indhold

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på en lang række af de typiske spørgsmål, som man kan stille til det fælles spildevandsprojekt.

ØkonomiHvor meget kommer det til at koste?

Fors A/S og Odsherred Forsyning A/S har sammen lavet en beregning, der viser, at det vil koste cirka 350 millioner kroner at lave en fælles spildevandsløsning i Fårevejle. Det er forsyningsselskaberne, der betaler for renseanlægget efter et princip om, at Odsherreds borgere kun betaler for de anlægs- og driftsudgifter, der vedrører spildevandet fra Odsherred, og tilsvarende at borgerne i Holbæk kun betaler for det, der kommer fra Holbæk Kommune.

Prisen gælder for

 • Etablering af nye spildevandsledninger fra renseanlæggene i Gislinge, Holbæk og Svinninge
 • Nedlæggelse af de tre renseanlæg
 • Etablering af et nyt renseanlæg beliggende på samme adresse som Fårevejle Renseanlæg

Hvad kommer det til at koste mig?

Fors A/S’ udgifter og afdrag på anlægget vil få betydning for taksterne for borgerne i Holbæk Kommune. Vi forventer, at det vil komme til at koste cirka 250 kroner om året for en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m3 pr. år. Denne beregning er set i forhold til, hvis vi beholdte de nuværende renseanlæg i Holbæk Kommune. I Holbæk Kommune er spildevandsudgiften i 2019 cirka 4.850 kr. for en gennemsnitlig husstand.

AnlægHvor placerer I rørledninger og pumpestationer?

Vi er stadig i den tidlige fase af projektet, så vi er endnu ikke klar med et færdigt bud på et projekt. Den endelige placering kender vi først, når vi kommer længere i planlægningen. I planlægningen undersøger vi for bl.a. de geografiske og geologiske forhold, og om der er fredet natur og infrastrukturen i området mv.

Kommer jeg til at høre støj fra rørledninger og pumpestationer?

Vi forventer, at der vil være en svag lyd fra pumpestationerne. Lydniveauet vil kunne opleves som halvt så højt, som mennesker taler. Der er regler for, hvor meget en pumpestation må støje, og de regler overholder vi selvfølgelig, og vi gør, hvad vi kan få at minimere lydniveauet mest muligt af hensyn til omgivelserne.

I perioden, hvor vi etablerer ledninger og pumpestationer, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer rørledninger eller pumpestationer til at lugte?

Ledningerne ligger i jorden, så du kan hverken se, høre eller lugte dem. Dog vil du kunne opleve lugt fra dem, hvis der opstår problemer med ledningerne. Så er du altid velkommen til at kontakte Fors A/S.

Kommer renseanlægget til at larme?

Et renseanlæg larmer som udgangspunkt ikke, så det generer omgivelserne. Men du vil kunne opleve en øget mængde trafik til renseanlægget, f.eks. slamsugere.

I perioden, hvor vi etablerer renseanlægget, kan du opleve støj fra entreprenørmaskiner. Men vi tager selvfølgelig så meget hensyn som muligt.

Kommer renseanlægget til at lugte?

Renseanlægget bliver udstyret med den nyeste filterteknologi inden for luftrensning. Det er en teknologi, som Fors i dag bruger med succes. Derudover tilstræber vi at placere renseanlægget så langt væk fra bebyggelse som muligt. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.

Miljømæssige perspektiverHvordan bliver miljøet i Isefjord og Nekselø Bugt påvirket?

EU’s miljø- og badevandsdirektiver medfører, at man hverken må forringe badevandskvaliteten eller havets miljøtilstand. Det er skrappe miljøregler, der skal overholdes, så renseanlægget får ikke negative konsekvenser for naturen, miljøet og badevandet.

Projektet vil medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne nærmere, hvor stor reduktionen vil blive, da det afhænger af projektets nærmere udformning. Men vi ved, at det vil gavne vandmiljøet.

Hvad er renset spildevand?

Et renseanlæg modtager spildevand fra husholdning og industri i området. Spildevandet bliver herefter renset mekanisk, biologisk og kemisk på renseanlægget, før det ledes ud i åer og vandløb (en såkaldt recipient). Kommunen stiller i en udledningstilladelse krav til forsyningsselskabet ift., hvor rent spildevandet skal være, før det ledes ud i naturen. I udledningstilladelsen fastsætter kommunen vilkår til maksimalt indholdet af kvælstof, fosfor og andre parametre. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.

Hvad gør et vådområde?

Vådområder er en naturtype med en svingende vandtilførsel, som derfor er periodevist fugtige, våde eller helt står under vand. Vådområder har den egenskab at kunne fjerne kvælstof og fosfor fra vandet, der tilføres, så vandet, der strømmer ud, er renere end vandet, der kommer ind.

Landbrugets drænvand ledes ikke til renseanlæg, og vådområder er et virkemiddel til at rense drænvandet for kvælstof og fosfor.

Set i et klimaperspektiv er vådområderne gode til at håndtere svingende og store mængder nedbør, da vandspejlet svinger mellem at ligge omkring jordoverfladen eller ligger lige over jordoverfladen.

Hvor skal der etableres vådområder i Odsherred Kommune?

Det er endnu for tidligt at sige. Der skal allerførst ske en inddragelse af lodsejere i området i og omkring Lammefjord, og gennem en dialog skal der findes gensidige aftaler om, hvor og hvordan der kan laves vådområder.

Hvor mange vådområder skal der til?

Det skal anvendes 35-50 ha til kunstige vådområder. Det vil være realistisk at arbejde med 2-5 områder afhængig af lodsejeraftaler og arealernes anvendelse og bonitet.

Hvorfor ny spildevandsløsningHvorfor ny spildevandsløsning?

Holbæk Renseanlæg blev bygget helt tilbage i 1934 og var kun et mekanisk renseanlæg. Det blev nedlagt i 1976 og afløst af et mekanisk-biologisk anlæg. Anlægget er yderligere udbygget i 1990, 2002 og 2004 for at opfylde de skærpede miljøkrav og den øgede belastning.

Anlægget er i dag overbelastet og teknologisk set slidt, og det betyder, at det er forholdsvis dyrt at drive. Samtidig er Holbæk by blevet større med årene, og dermed er der mere spildevand, der skal renses. Derudover er det sandsynligt, at der i fremtiden kommer nye rensekrav, der vil kræve, at anlægget kan udbygges. Men mulighederne for at bygge ud på grunden ved havnen er begrænsede.

Alt i alt er der derfor mange fordele ved at bygge et nyt renseanlæg eller indgå i et fælleskommunalt spildevandsprojekt:

 • Det bliver billigere i drift.
 • Det vil blive langt mere energieffektivt og måske ligefrem energiproducerende.
 • Generelt kan vi med et nyt anlæg forbedre CO2-udledning, energi og forsyningssikkerhed.

Hvorfor skal der findes anden placering?

 • Vi ønsker, at der skal være flere rekreative muligheder i Holbæk Fjord, så som mere badestrand og flere vandsportsaktiviteter. I den forbindelse vil det give god mening at fjerne udledningen af spildevand i Holbæk Fjord.
 • En ny placering giver mulighed for at udlede det rensede spildevand til et mere robust vandområde, hvor vandudskiftningen er langt større end i Holbæk Fjord.
 • Holbæk Fjord har en middel til høj følsomhed over for udledning af renset spildevand og overløb fra kloakken. Det er derfor en god idé at minimere udledningen til fjorden.
 • Ved at flytte Holbæk Renseanlæg væk fra fjorden kan anlægget placeres, så det ikke vil være udsat for oversvømmelser fra storme som Bodil i 2013. Vi kan på den måde spare planlagte udgifter til klimasikring af det nuværende renseanlæg.
 • Holbæk Renseanlæg ligger i dag meget tæt på byen, hvilket er uhensigtsmæssigt både i forhold til miljøet og byplanlægning.

Fakta om moderne renseanlæg

Vidste du, at moderne renseanlæg stort set ikke lugter? Eller at det kan bygges som en naturlig del af omgivelserne? Nedenfor kan læse mere om, hvad der ikke bare gør et moderne renseanlæg til en acceptabel nabo, men måske også en gevinst.

Lugten fra gamle renseanlæg kan være til stor gene. Det er der blevet gjort noget ved på moderne renseanlæg. Med bedre renseprocesser og tanke, der er dækket til, er der stort set ikke nogen lugt- og støjgener fra et moderne renseanlæg. Derudover kan slambehandlingen foregå indendørs, så naboerne heller ikke bliver generet af lugten herfra.

Arkitekturen tager hensyn til omgivelserne

Et renseanlæg kan se ud på mange måder, og i dag lægges der vægt på, at nye anlæg får et arkitektonisk udtryk, så det passer ind i den omkringliggende natur eller by.

Det er muligt at grave renseanlæggets tanke delvist ned, og overskudsjorden kan bruges til at forme området på en måde, så anlægget bliver integreret bedre i naturen. Plantning af træer og anden vegetation er også en måde at få et anlæg indpasset i omgivelserne.

Et nyt renseanlæg kan blive en gevinst for lokalområdet

Derudover er der fx mulighed for at lave stier, træningsfaciliteter og andre rekreative og kulturelle tilbud, når man bygger et nyt renseanlæg. Mulighederne kan være mange, hvis idéerne er der. 

Nye renseanlæg kan producere energi

Når nye renseanlæg renser spildevand, producerer det samtidigt energi, som lokalområdet kan få glæde af.

Kriterier for placeringen

Et nyt renseanlæg kan ikke ligge hvor som helst i kommunen. Nedenfor kan du læse om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for den grund anlægget skal ligge på.

Der skal være mulighed for at udbygge anlægget

Holbæk Renseanlæg renser i dag spildevand fra Holbæk by samt områderne Vipperød, Tuse, Hagested og Tuse Næs. På sigt kan det blive aktuelt, at spildevand fra Regstrup, Gislinge og Svinninge renseanlæg også skal renses på det nye anlæg.

Det er en stor investering at bygge et nyt renseanlæg. Derfor skal der være sikkerhed for, at anlægget kan blive liggende på lokaliteten i mange år frem. Grunden, det etableres på, skal samtidig have en størrelse, der giver mulighed for at udvide anlægget med nye installationer, der kan håndtere eventuelle kommende nye rensekrav. Derfor er der behov for, at grunden, som det nye anlæg skal ligge på, har en størrelse på cirka 70.000 kvadratmeter.

Placering i forhold til kommuneplanen

I Kommuneplanen er der allerede udpeget områder, hvor tekniske anlæg og erhvervsområder kan ligge. Et nyt renseanlæg kan i dag udformes, så det rent arkitektonisk passer ind i omgivelserne. Det betyder, at et anlæg også kan placeres uden for de udpegede områder i kommuneplanen. Men det kræver, at der bliver taget højde for diverse beskyttelseslinjer, beskyttede naturområder, landskabelige forhold og lignende.

Spildevandet skal ledes ud i det bedst mulige vandområde

Det rensede spildevand er stort set rent, når det udledes fra renseanlægget, men der vil være bakterier og andre mikroorganismer i vandet. Derfor skal de store mængder renset spildevand helst ledes ud til et vandområde, hvor vandudskiftningen er stor, og hvor der generelt er en god økologisk tilstand. Eksempelvis er vandudskiftning i området nord for Orø større end i Holbæk Fjord, og den økologiske tilstand er bedre end i Holbæk Fjord.

Spildevandet skal transporteres så kort som muligt

Når det nye renseanlæg skal bygges, vil der blive lagt ledninger, der skal transportere spildevandet. Først skal det fra Holbæk og hen til det nye anlæg. Bagefter skal det rensede spildevand transporteres hen til det vandområde, som det skal ledes ud i.

Pumpestationer skal pumpe det beskidte spildevand hen til renseanlægget, og hvis anlægget ligger langt fra et vandområde, skal der også bygges pumpestationer til at pumpe det rensede spildevand derhen. Det vil være en stor økonomisk fordel, hvis det rensede vand kan løbe ud i vandområdet uden at skulle pumpes derud. Også klimamæssigt vil det være en fordel, hvis vandet ikke skal pumpes. Ved at begrænse behovet for pumpning bliver CO2-udledningen også begrænset.

Trafik til og fra renseanlægget kan minimeres

I dag kører der lastbiler til Holbæk Renseanlæg for at aflevere slam fra eksempelvis landejendomme. Når der skal bygges et nyt renseanlæg, er der mulighed for at omdirigere denne tunge trafik ved at bygge aflastestationer til slam langs ledningsnettet. På den måde kan den tunge trafik til og fra renseanlægget blive noget mindre. I forbindelse med byggeriet vil der dog være lastbiler, der bliver nødt til at køre frem og tilbage. Slammet fra renseprocessen skal stadig tranporteres ud til marker eller til forbrænding.Feedback

Sidst opdateret

16.05.2022

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen