Spring til indhold

Kriterier for placeringen

Et nyt renseanlæg kan ikke ligge hvor som helst i kommunen. Nedenfor kan du læse om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for den grund anlægget skal ligge på.

Der skal være mulighed for at udbygge anlægget

Holbæk Renseanlæg renser i dag spildevand fra Holbæk by samt områderne Vipperød, Tuse, Hagested og Tuse Næs. På sigt kan det blive aktuelt, at spildevand fra Regstrup, Gislinge og Svinninge renseanlæg også skal renses på det nye anlæg.

Det er en stor investering at bygge et nyt renseanlæg. Derfor skal der være sikkerhed for, at anlægget kan blive liggende på lokaliteten i mange år frem. Grunden, det etableres på, skal samtidig have en størrelse, der giver mulighed for at udvide anlægget med nye installationer, der kan håndtere eventuelle kommende nye rensekrav. Derfor er der behov for, at grunden, som det nye anlæg skal ligge på, har en størrelse på cirka 70.000 kvadratmeter.

Placering i forhold til kommuneplanen

I Kommuneplanen er der allerede udpeget områder, hvor tekniske anlæg og erhvervsområder kan ligge. Et nyt renseanlæg kan i dag udformes, så det rent arkitektonisk passer ind i omgivelserne. Det betyder, at et anlæg også kan placeres uden for de udpegede områder i kommuneplanen. Men det kræver, at der bliver taget højde for diverse beskyttelseslinjer, beskyttede naturområder, landskabelige forhold og lignende.

Spildevandet skal ledes ud i det bedst mulige vandområde

Det rensede spildevand er stort set rent, når det udledes fra renseanlægget, men der vil være bakterier og andre mikroorganismer i vandet. Derfor skal de store mængder renset spildevand helst ledes ud til et vandområde, hvor vandudskiftningen er stor, og hvor der generelt er en god økologisk tilstand. Eksempelvis er vandudskiftning i området nord for Orø større end i Holbæk Fjord, og den økologiske tilstand er bedre end i Holbæk Fjord.

Spildevandet skal transporteres så kort som muligt

Når det nye renseanlæg skal bygges, vil der blive lagt ledninger, der skal transportere spildevandet. Først skal det fra Holbæk og hen til det nye anlæg. Bagefter skal det rensede spildevand transporteres hen til det vandområde, som det skal ledes ud i.

Pumpestationer skal pumpe det beskidte spildevand hen til renseanlægget, og hvis anlægget ligger langt fra et vandområde, skal der også bygges pumpestationer til at pumpe det rensede spildevand derhen. Det vil være en stor økonomisk fordel, hvis det rensede vand kan løbe ud i vandområdet uden at skulle pumpes derud. Også klimamæssigt vil det være en fordel, hvis vandet ikke skal pumpes. Ved at begrænse behovet for pumpning bliver CO2-udledningen også begrænset.

Trafik til og fra renseanlægget kan minimeres

I dag kører der lastbiler til Holbæk Renseanlæg for at aflevere slam fra eksempelvis landejendomme. Når der skal bygges et nyt renseanlæg, er der mulighed for at omdirigere denne tunge trafik ved at bygge aflastestationer til slam langs ledningsnettet. På den måde kan den tunge trafik til og fra renseanlægget blive noget mindre. I forbindelse med byggeriet vil der dog være lastbiler, der bliver nødt til at køre frem og tilbage. Slammet fra renseprocessen skal stadig tranporteres ud til marker eller til forbrænding.Feedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen