Spring til indhold

Miljømæssige perspektiver

Hvordan bliver miljøet i Isefjord og Nekselø Bugt påvirket?

EU’s miljø- og badevandsdirektiver medfører, at man hverken må forringe badevandskvaliteten eller havets miljøtilstand. Det er skrappe miljøregler, der skal overholdes, så renseanlægget får ikke negative konsekvenser for naturen, miljøet og badevandet.

Projektet vil medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof til Isefjord. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne nærmere, hvor stor reduktionen vil blive, da det afhænger af projektets nærmere udformning. Men vi ved, at det vil gavne vandmiljøet.

Hvad er renset spildevand?

Et renseanlæg modtager spildevand fra husholdning og industri i området. Spildevandet bliver herefter renset mekanisk, biologisk og kemisk på renseanlægget, før det ledes ud i åer og vandløb (en såkaldt recipient). Kommunen stiller i en udledningstilladelse krav til forsyningsselskabet ift., hvor rent spildevandet skal være, før det ledes ud i naturen. I udledningstilladelsen fastsætter kommunen vilkår til maksimalt indholdet af kvælstof, fosfor og andre parametre. Renset spildevand, som bliver ledt ud i naturen, lugter ikke.

Hvad gør et vådområde?

Vådområder er en naturtype med en svingende vandtilførsel, som derfor er periodevist fugtige, våde eller helt står under vand. Vådområder har den egenskab at kunne fjerne kvælstof og fosfor fra vandet, der tilføres, så vandet, der strømmer ud, er renere end vandet, der kommer ind.

Landbrugets drænvand ledes ikke til renseanlæg, og vådområder er et virkemiddel til at rense drænvandet for kvælstof og fosfor.

Set i et klimaperspektiv er vådområderne gode til at håndtere svingende og store mængder nedbør, da vandspejlet svinger mellem at ligge omkring jordoverfladen eller ligger lige over jordoverfladen.

Hvor skal der etableres vådområder i Odsherred Kommune?

Det er endnu for tidligt at sige. Der skal allerførst ske en inddragelse af lodsejere i området i og omkring Lammefjord, og gennem en dialog skal der findes gensidige aftaler om, hvor og hvordan der kan laves vådområder.

Hvor mange vådområder skal der til?

Det skal anvendes 35-50 ha til kunstige vådområder. Det vil være realistisk at arbejde med 2-5 områder afhængig af lodsejeraftaler og arealernes anvendelse og bonitet.Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Christian Fonnesbech-Aagaard