Spring til indhold

Hvor skal det nye renseanlæg ligge?

Et nyt renseanlæg skal erstatte det nuværende, der ligger ved Holbæk Havn. For at finde den rette placering har vi spurgt efter input og forslag.

Der skal ikke længere være renseanlæg på havnen i Holbæk by. Det gamle og teknisk nedslidte anlæg skal erstattes af et nyt. Vi har derfor spurgt om hjælp til at finde den bedst egnede placering til det nye renseanlæg. Holbæk Kommune og forsyningsselskabet Fors A/S inviterede til offentlig idéfase. Du kunne foreslå en placering og deltage i debatten om placeringen. Placeringer og den øvrige debat er nu blevet samlet i en hvidbog.

Se hvidbogen - Dialog om placering af renseanlæg

Nu bliver der taget hul på den næste del af processen, hvor vi sammen med forsyningsselskabet Fors A/S udvælger egnede forslag fra den offentlige idéfase eller samarbejde med nabokommuner. Disse forslag skal så drøftes i en arbejdsgruppe, hvor der deltager borgerrepræsentanter fra de lokalområder, hvor anlægget foreslås placeret.

Du kan se procesbeskrivelsen her

Udvalget for Klima og Miljø godkendte i september 2016 procesbeskrivelsen om den fremtidige placering af et nyt Holbæk Renseanlæg.

Hvorfor nyt renseanlæg?

Hvorfor skal vi bygge et nyt renseanlæg, og hvorfor skal det ligge et andet sted? Få svarene nedenfor.

Hvorfor bygge nyt?

Holbæk Renseanlæg blev bygget helt tilbage i 1934 og var kun et mekanisk renseanlæg. Det blev nedlagt i 1976 og afløst af et mekanisk-biologisk anlæg. Anlægget er yderligere udbygget i 1990, 2002 og 2004 for at opfylde de skærpede miljøkrav og den øgede belastning.

Anlægget er i dag overbelastet og teknologisk set slidt, og det betyder, at det er forholdsvis dyrt at drive. Samtidig er Holbæk by blevet større med årene, og dermed er der mere spildevand, der skal renses. Derudover er det sandsynligt, at der i fremtiden kommer nye rensekrav, der vil kræve, at anlægget kan udbygges. Men mulighederne for at bygge ud på grunden ved havnen er begrænsede.

Alt i alt er der derfor mange fordele ved at bygge et nyt renseanlæg:

  • Det bliver billigere i drift.
  • Det vil kunne rense en del mere spildevand, og på sigt vil det være muligt at rense spildevandet fra Regstrup, Gislinge og Svinninge på anlægget.
  • Det vil blive langt mere energieffektivt og måske ligefrem energiproducerende.
  • Generelt kan vi med et nyt anlæg forbedre CO2-udledning, energi og forsyningssikkerhed.

Hvorfor skal det ligge et andet sted?

  • Vi ønsker, at der skal være flere rekreative muligheder i Holbæk Fjord, så som mere badestrand og flere vandsportsaktiviteter. I den forbindelse vil det give god mening at fjerne udledningen af spildevand i Holbæk Fjord.
  • En ny placering giver mulighed for at udlede det rensede spildevand til et mere robust vandområde, hvor vandudskiftningen er langt større end i Holbæk Fjord.
  • Holbæk Fjord har en middel til høj følsomhed over for udledning af renset spildevand og overløb fra kloakken. Det er derfor en god idé at minimere udledningen til fjorden.
  • Ved at flytte Holbæk Renseanlæg væk fra fjorden kan anlægget placeres, så det ikke vil være udsat for oversvømmelser fra storme som Bodil i 2013. Vi kan på den måde spare planlagte udgifter til klimasikring af det nuværende renseanlæg.
  • Holbæk Renseanlæg ligger i dag meget tæt på byen, hvilket er uhensigtsmæssigt både i forhold til miljøet og byplanlægning.

Kriterier for placeringen

Et nyt renseanlæg kan ikke ligge hvor som helst i kommunen. Nedenfor kan du læse om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for den grund anlægget skal ligge på.

Der skal være mulighed for at udbygge anlægget

Holbæk Renseanlæg renser i dag spildevand fra Holbæk by samt områderne Vipperød, Tuse, Hagested og Tuse Næs. På sigt kan det blive aktuelt, at spildevand fra Regstrup, Gislinge og Svinninge renseanlæg også skal renses på det nye anlæg.

Det er en stor investering at bygge et nyt renseanlæg. Derfor skal der være sikkerhed for, at anlægget kan blive liggende på lokaliteten i mange år frem. Grunden, det etableres på, skal samtidig have en størrelse, der giver mulighed for at udvide anlægget med nye installationer, der kan håndtere eventuelle kommende nye rensekrav. Derfor er der behov for, at grunden, som det nye anlæg skal ligge på, har en størrelse på cirka 70.000 kvadratmeter.

Placering i forhold til kommuneplanen

I Kommuneplanen er der allerede udpeget områder, hvor tekniske anlæg og erhvervsområder kan ligge. Et nyt renseanlæg kan i dag udformes, så det rent arkitektonisk passer ind i omgivelserne. Det betyder, at et anlæg også kan placeres uden for de udpegede områder i kommuneplanen. Men det kræver, at der bliver taget højde for diverse beskyttelseslinjer, beskyttede naturområder, landskabelige forhold og lignende.

Spildevandet skal ledes ud i det bedst mulige vandområde

Det rensede spildevand er stort set rent, når det udledes fra renseanlægget, men der vil være bakterier og andre mikroorganismer i vandet. Derfor skal de store mængder renset spildevand helst ledes ud til et vandområde, hvor vandudskiftningen er stor, og hvor der generelt er en god økologisk tilstand. Eksempelvis er vandudskiftning i området nord for Orø større end i Holbæk Fjord, og den økologiske tilstand er bedre end i Holbæk Fjord.

Spildevandet skal transporteres så kort som muligt

Når det nye renseanlæg skal bygges, vil der blive lagt ledninger, der skal transportere spildevandet. Først skal det fra Holbæk og hen til det nye anlæg. Bagefter skal det rensede spildevand transporteres hen til det vandområde, som det skal ledes ud i.

Pumpestationer skal pumpe det beskidte spildevand hen til renseanlægget, og hvis anlægget ligger langt fra et vandområde, skal der også bygges pumpestationer til at pumpe det rensede spildevand derhen. Det vil være en stor økonomisk fordel, hvis det rensede vand kan løbe ud i vandområdet uden at skulle pumpes derud. Også klimamæssigt vil det være en fordel, hvis vandet ikke skal pumpes. Ved at begrænse behovet for pumpning bliver CO2-udledningen også begrænset.

Trafik til og fra renseanlægget kan minimeres

I dag kører der lastbiler til Holbæk Renseanlæg for at aflevere slam fra eksempelvis landejendomme. Når der skal bygges et nyt renseanlæg, er der mulighed for at omdirigere denne tunge trafik ved at bygge aflastestationer til slam langs ledningsnettet. På den måde kan den tunge trafik til og fra renseanlægget blive noget mindre. I forbindelse med byggeriet vil der dog være lastbiler, der bliver nødt til at køre frem og tilbage. Slammet fra renseprocessen skal stadig tranporteres ud til marker eller til forbrænding.

Fakta om moderne renseanlæg

Vidste du, at moderne renseanlæg stort set ikke lugter? Eller at det kan bygges som en naturlig del af omgivelserne? Nedenfor kan læse mere om, hvad der ikke bare gør et moderne renseanlæg til en acceptabel nabo, men måske også en gevinst.

Lugten fra gamle renseanlæg kan være til stor gene. Det er der blevet gjort noget ved på moderne renseanlæg. Med bedre renseprocesser og tanke, der er dækket til, er der stort set ikke nogen lugt- og støjgener fra et moderne renseanlæg. Derudover kan slambehandlingen foregå indendørs, så naboerne heller ikke bliver generet af lugten herfra.

Arkitekturen tager hensyn til omgivelserne

Et renseanlæg kan se ud på mange måder, og i dag lægges der vægt på, at nye anlæg får et arkitektonisk udtryk, så det passer ind i den omkringliggende natur eller by.
Det er muligt at grave renseanlæggets tanke delvist ned, og overskudsjorden kan bruges til at forme området på en måde, så anlægget bliver integreret bedre i naturen. Plantning af træer og anden vegetation er også en måde at få et anlæg indpasset i omgivelserne.

Et nyt renseanlæg kan blive en gevinst for lokalområdet

Derudover er der mulighed for at lave stier, træningsfaciliteter og andre rekreative og kulturelle tilbud, når man bygger et nyt renseanlæg. Mulighederne kan være mange, hvis idéerne er der. Du kan derfor byde ind med idéer til renseanlægget, der kan blive en gevinst for lokalområdet.

Nye renseanlæg kan producere energi

Når nye renseanlæg renser spildevand, producerer det samtidigt energi, som lokalområdet kan få glæde af.Feedback

Sidst opdateret

27.08.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme