Spring til indhold

Ung og Rus

Projektarbejdet sker gennem en koordineret strategisk, sundhedsfremmende og forebyggende indsats med ungdomsuddannelserne og i samarbejde med kommunale enheder.

Projektets mål er:

1. De tre kommuner får iværksat en koordineret lokal indsats i forhold til alkohol og stoffer hos unge via tværgående forebyggende fora.

2. De tre kommuner får iværksat en tidlig indsats med sundhedspædagogiske aktiviteter, der skal oplyse de unge på ungdomsuddannelserne om alkohol og stofmisbrug.

3. De tre kommuner implementerer et screeningsværktøj, som kan identificere unge i de forskellige risikogrupper (målgrupper).

4. De tre kommuner udvikler handleplaner for, hvordan forskellige målgrupper får støtte, vejledning og behandling, så de igen kan tage vare på eget liv og gennemføre en ungdomsuddannelse.

5. At de unges sundhedsadfærd bliver monitoreret via en ungeprofilundersøgelse i 2012 og igen i 2014, så indsatsen kan målrettes, og der kan foretages prioriteringer i de forebyggende indsatser på ungeområdet.

6. At få reduceret frafaldet på ungdomsuddannelserne grundet brug af rusmidler.

Strategi

Som fælles pejlemærke har kommuner og ungdomsuddannelser i fællesskab formuleret en rusmiddelstrategi.

Læs: Fælles rusmiddelstrategi i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommune (pdf)

Kontakt

Gitte Brønnum Busk, Sundhedskonsulent og projektleder Holbæk Kommune
Tlf: 72 36 43 43
Mail: gitbu@holb.dk

Ungeprofilen 2012

I efteråret 2012 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse på samtlige ungdomsuddannelser i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Undersøgelsen blev gennemført af i alt 2323 elever. Undersøgelsens resultater offentliggøres i februar 2013. Hvorefter den overordnede rapport vil være at finde her på siden.

Ungeprofilen 2012

Ungeprofilen 2012 er gennemført som en del af projekt Ung og Rus på samtlige ungdomsuddannelser i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. I alt går der ca. 4900 elever på de 11 skoler, hvoraf 2323 elever har gennemført undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 47, dog med stor lokal variation på de deltagende skoler. Undersøgelsen skal gennemføres igen i andet halvår af 2014 i slutningen af projektperioden.

De spørgsmål vi gerne ville have afdækket med ungeprofilen var:

  • Hvordan bruger de unge rusmidler? Hvor meget, hvor ofte, hvornår og hvorfor?
  • Er der geografiske eller sociale forhold der spiller ind på de unges rusmiddelforbrug?
  • Hvordan vil de unger gerne have hjælp når de ikke trives eller har problemer, hvem føler de at de kan tale med?

Andre temaer såsom kost og fysisk aktivitet er fravalgt i undersøgelsen af hensyn til spørgerskemaets længde.

Det fremgår af Region Sjællands sundhedsprofil 2010, at Odsherreds og Kalundborg er blandt de kommuner der har det procentvise største antal borgere med risikabel alkoholadfærd. Der er også flere som har prøvet hårde stoffer, men tilsyneladende ikke flere som har prøvet hash. Men sundhedsprofilundersøgelsen 2012 fra Region Sjælland har meget lav svarprocent blandt de unge. Da det ofte er de mest ressourcestærke der vælger at deltage i sådanne undersøgelser øger det interessen for at få data fra et bredere udsnit af ungegruppen.

Ungeprofilen tager ikke som mange andre undersøgelser udgangspunkt i socialøkonomiske baggrundsvariabler. I stedet har vi valgt at spørge ind til de unges forældres rusmiddelforbrug, da vi ønsker at belyse om forældres forbrug spiller en væsentlig rolle i forhold til de unges forbrug.

Formål

er at give uddannelsesinstitutionerne nogle redskaber til at supplere den indsats der igennem de senere år er gjort gennem regler med en mere dialogbaseret indsats. Problematisk forbrug af rusmidler slår igennem for forskellige typer af unge, og indsatsen retter sig ikke i tilstrækkelig grad mo at forebygge de unges storforbrug men indsatsen sættes først ind, når den unge har fået et skadeligt misbrug. Derfor er der brug for en indsats, som forhindrer, at de unge overhovedet får et misbrug af alkohol og stoffer. Ungdomsuddannelserne har derfor et behov for at få konkrete tal på de unges forbrug for at kunne målrette fastholdelsesstrategi.

Hvis du vil vide mere om undersøgelse, kan du klikke her (pdf)Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Fakta

  • Hver 12. ung i Danmark har et så voldsomt forbrug af alkohol at de burde modtage behandling.
  • Knap 1/4 af de unge mænd har været i slagsmål og næsten hver 10. har været involveret i en ulykke, fordi de var fulde.
  • 15 % af pigerne har fortrudt, at de havde sex, mens de var fulde.
  • 7 % af drengene har taget stoffer, de ikke ville have taget, hvis de var ædru.
  • 66.000 unge i Danmark har brugt hash inden for det seneste år.
  • 22 % af de unge mellem 16-20 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på 21/14 genstande om ugen.